^ Back to Top

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową i przebudową oświetlenia ulicznego w Niepruszewie

 

 

 

Buk, dnia 19 maja 2015 r.

Nr sprawy:

IP.6733.18.2015

 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania

 

 

        Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek złożony w dniu 13.05.2015 r. przez Pana Macieja Fajfer (ul. Wąska 1, 62-050 Mosina),działającego z upoważnienia Inwestora: Miasta i Gminy Buk (z siedzibą: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową i przebudową oświetlenia ulicznego; na terenie obejmującym działki o numerze ewid.: 146/19, 146/21, 151, 152/2; obręb: Niepruszewo w miejscowości Niepruszewo.

 

         Z aktami powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk; budynek B, pok. nr 21) w godzinach urzędowania. Ponadto można zasięgnąć informacji telefonicznej pod numerem 61-888-44-40 lub 61-814-06-71 wew. 440.