^ Back to Top

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową i przebudową oświetlenia ulicznego w Niepruszewie

 

 

 

Buk, dnia 6 lipca 2015 r.

IP.6733.18.2015

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 06.07.2015 r. została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk decyzja Nr 18/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową i przebudową oświetlenia ulicznego; na terenie obejmującym działki o numerze ewid.:146/19, 146/21, 151, 152/2; obręb: Niepruszewo w miejscowości Niepruszewo.

Z wyżej wymienioną decyzją oraz aktami sprawy można zapoznać się w okresie do dnia 20.07.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk (ul. Ratuszowa 1, 64 - 320 Buk; budynek B, pok. nr 21) w godzinach urzędowania. Ponadto można zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem 61-888-44-40 lub 61-814-06-71 wew. 440.