^ Back to Top

2015

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2015-2016

Informacja o udzielaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Buk

 

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Buk uczniom:

- szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

 

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania.

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                    

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 456 zł. (Dz.U. z 2015, poz.163 ).

 Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa  pkt 2 jest ustalana na zasadach określonych w art. 8  ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

 

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym nie przysługuje dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (kl. 0) oraz uczniom zamieszkałym poza terenem Gminy Buk.

Świadczenie przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który nie spełnia warunków jego przyznania a także, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, którego łączna wysokość z innymi stypendiami przekracza kwotę 2.120 zł rocznie a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych: 1.908 zł rocznie.

 

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Urzędzie Miasta i Gminy Buk,
  2. dołączenie do wniosku stosownych oświadczeń lub zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego,
  3. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek stały, okresowy), zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, (decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych do wglądu).

 

Termin składania wniosków

 

Wnioski należy składać w terminie od 1 września do 15 września 2015 r., natomiast wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych należy składać do 15 października 2015 r.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Buk  - pokój nr 9 (parter budynku).

 

 

 

Wnioski można przesyłać pocztą na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Buku

ul. Ratuszowa 1

64-320 Buk

 

Druk dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Buk, w szkołach na terenie Gminy Buk oraz na stronie internetowej Urzędu  - BIP-druki do pobrania dział Oświata.