^ Back to Top

2015

ZEBRANIE WIEJSKIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 27/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Buk

z dnia 26 stycznia 2015 roku

 

 

w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Niepruszewo oraz wyznaczenia

                  miejsca i terminu jego odbycia w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej

                  sołectwa Niepruszewo.

 

 

              Na podstawie § 18 Uchwały Nr XVI/94/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia

30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niepruszewo

z późniejszymi zmianami

 

 

z a r z ą d z a m

 

 

§ 1.1. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Niepruszewo w celu dokonania wyboru Sołtysa

         i  Rady  Sołeckiej Sołectwa oraz wyznaczam termin jego odbycia na dzień 27 lutego

         2015 roku  o godz.1800 w Sali wiejskiej w Niepruszewie.

 

     2. W przypadku braku obecności co najmniej 1/5 liczby uprawnionych do głosowania         

         mieszkańców sołectwa, drugi termin zebrania wyznaczam w dniu i miejscu określonym

         w ust.1 na godz.1815.

 

§ 2. Zarządzenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa

       Niepruszewo poprzez:

 

1.      wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa,

2.      zamieszczenie na stronie www.buk.gmina.pl,

3.      przesłanie do każdej rodziny zamieszkałej na terenie Sołectwa.

 

§ 3. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy

       Buk.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.