^ Back to Top

2015

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2015-2016

Informacja o udzielaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Buk

 

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Buk uczniom:

- szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

 

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania.

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                    

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 456 zł. (Dz.U. z 2015, poz.163 ).

 Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa  pkt 2 jest ustalana na zasadach określonych w art. 8  ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

 

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym nie przysługuje dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (kl. 0) oraz uczniom zamieszkałym poza terenem Gminy Buk.

Świadczenie przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który nie spełnia warunków jego przyznania a także, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, którego łączna wysokość z innymi stypendiami przekracza kwotę 2.120 zł rocznie a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych: 1.908 zł rocznie.

 

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Urzędzie Miasta i Gminy Buk,
  2. dołączenie do wniosku stosownych oświadczeń lub zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego,
  3. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek stały, okresowy), zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, (decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych do wglądu).

 

Termin składania wniosków

 

Wnioski należy składać w terminie od 1 września do 15 września 2015 r., natomiast wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych należy składać do 15 października 2015 r.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Buk  - pokój nr 9 (parter budynku).

 

 

 

Wnioski można przesyłać pocztą na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Buku

ul. Ratuszowa 1

64-320 Buk

 

Druk dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Buk, w szkołach na terenie Gminy Buk oraz na stronie internetowej Urzędu  - BIP-druki do pobrania dział Oświata.

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM DLA DZIECI Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Rusza kolejna już edycja bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci z Powiatu Poznańskiego. Program obejmuje dzieci urodzone w latach 2007-2013, mające na dzień wykonania szczepienia ukończone 24 miesiące życia, zameldowane na terenie Powiatu Poznańskiego i nigdy wcześniej nie były szczepione przeciwko pneumokokom. Szczepienia będzie można wykonać w kilkunastu placówkach medycznych na terenie całego powiatu. Projekt finansowany jest w całości ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego. Akcja potrwa tylko do końca grudnia br. lub do wyczerpania zapasów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowo, dla wszystkich chętnych rodziców zaplanowano spotkania edukacyjne z udziałem edukatora. Spotkania odbędą się w 17 gminach w całym Powiecie.

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową i przebudową oświetlenia ulicznego w Niepruszewie

Buk, dnia 19 maja 2015 r.

Nr sprawy:

IP.6733.18.2015

 

 

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

 

        Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek złożony w dniu 13.05.2015 r. przez Pana Macieja Fajfer (ul. Wąska 1, 62-050 Mosina),działającego z upoważnienia Inwestora: Miasta i Gminy Buk (z siedzibą: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową i przebudową oświetlenia ulicznego; na terenie obejmującym działki o numerze ewid.: 146/19, 146/21, 151, 152/2; obręb: Niepruszewo w miejscowości Niepruszewo.

         Z aktami powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk; budynek B, pok. nr 21) w godzinach urzędowania. Ponadto można zasięgnąć informacji telefonicznej pod numerem 61-888-44-40 lub 61-814-06-71 wew. 440.

 

ZEBRANIE WIEJSKIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 27/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Buk

z dnia 26 stycznia 2015 roku

 

 

w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Niepruszewo oraz wyznaczenia

                  miejsca i terminu jego odbycia w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej

                  sołectwa Niepruszewo.

 

 

              Na podstawie § 18 Uchwały Nr XVI/94/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia

30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niepruszewo

z późniejszymi zmianami

 

 

z a r z ą d z a m

 

 

§ 1.1. Zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Niepruszewo w celu dokonania wyboru Sołtysa

         i  Rady  Sołeckiej Sołectwa oraz wyznaczam termin jego odbycia na dzień 27 lutego

         2015 roku  o godz.1800 w Sali wiejskiej w Niepruszewie.

 

     2. W przypadku braku obecności co najmniej 1/5 liczby uprawnionych do głosowania         

         mieszkańców sołectwa, drugi termin zebrania wyznaczam w dniu i miejscu określonym

         w ust.1 na godz.1815.

 

§ 2. Zarządzenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa

       Niepruszewo poprzez:

 

1.      wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa,

2.      zamieszczenie na stronie www.buk.gmina.pl,

3.      przesłanie do każdej rodziny zamieszkałej na terenie Sołectwa.

 

§ 3. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy

       Buk.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BEZPŁATNY KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET

Rada Sołecka wsi Niepruszewo zaprasza na bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet. Zajęcia przeznaczone są dla Pań w każdym wieku, bez względu na stan zdrowia. Najważniejsze to czuć się bezpiecznie. Następne spotkania odbędą się w poniedziałek 02.02.2015r. o godz. 20:00 a kolejne 09.02.2015, 16.02.2015, 23.02.2015 o godz. 20:00 w Wiejskim Domu Kultury – wejście z tyłu. Serdecznie zapraszam Agnieszka Bednarek – Sołtys wsi Niepruszewo

SPOTKANIE NOWOROCZNE

6 stycznia – święto Trzech Króli – to w Niepruszewie czas spotkania noworocznego członków wszystkich organizacji działających na terenie naszego sołectwa oraz mieszkańców. Spotkanie to podobnie jak w minionych latach uświetniły występy przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie. Ten szczególny czas to okres kolędowania, czyli obrzędu ludowego związanego z odwiedzaniem domów przez kolędników i wykonywaniem pieśni bożonarodzeniowych. Nie mogło więc zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd przy akompaniamencie pana Jerzego Kostrzewskiego oraz wykonania kolęd przez pana Adama Skubińskiego. Sympatyczny klimat spotkania stworzyło wspólne kolędowanie, ale nie tylko, bo to przecież dzięki wszystkim obecnym na spotkaniu, ciepła i miła atmosfera powodowała, że trudno było się rozejść. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dołożyli starań aby spotkanie noworoczne mogło się odbyć, oraz wszystkim przybyłym mieszkańcom i członkom organizacji wraz z przedszkolaczkami pod opieką pani Ewy Tonder i pani Marty Szymczak - Agnieszka Bednarek, sołtys wsi Niepruszewo. Zdjęcia tutaj