^ Back to Top

2014

Zebranie wiejskie

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO, które odbyło się 14 maja 2014 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska Dotyczy: podjęcia uchwały w sprawie uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Obecni : - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Rada Sołecka – Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz; - mieszkańcy Niepruszewa. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 19.00. W celu podjęcia uchwały w sprawie uczestnictwa w programie wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców, czyli 222 osoby. Zgodnie z listą obecności - w zebraniu uczestniczyło 47 osób. W związku z brakiem wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców następny termin zebrania został wyznaczony przez Sołtysa na godzinę 19.15. Porządek zebrania: 1. Powitanie przybyłych 2. Przedstawienie porządku zebrania 3. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady Sołeckiej w roku 2014 4. Przedstawienie Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” oraz warunków uczestnictwa w programie. 5. Utworzenie Grupy Odnowy Wsi wraz z wyborem z danej grupy lidera. 6. Podjęcie uchwały nr 1/2014 zebrania wiejskiego z dnia 14 maja 2014, o uczestnictwie w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. 7. Przedstawienie bieżących spraw Sołectwa 8. Wolne głosy i zapytania 9. Zakończenie zebrania Ad. 4. Przedstawienie Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” oraz warunków uczestnictwa w programie. W tygodniu poświątecznym Burmistrz wezwał Sołtysów Gminy Buk na zebranie dotyczące naboru Sołectw z terenu Województwa Wielkopolskiego do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. W związku z tym że zgłoszenie musi zostać złożone w terminie do 30 maja 2014 i że Rada MiG Buk obraduje zawsze w ostatni wtorek danego miesiąca zebranie musiało się odbyć w takim terminie żeby Rada MiG mogła uchwalić wniosek o przystąpieniu sołectwa do Programu. Pani Sołtys odczytała informacje dotyczące programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”: I. Postanowienia ogólne: „1. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”, zwany dalej programem, jest instrumentem realizacji przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego celu operacyjnego 5.2 „Rozwój obszarów wiejskich”, zawartego w znowelizowanej ,,Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”, przyjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XXIX/559/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. 2. Program finansowany jest ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. 3. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 4. Za realizację programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odpowiada Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.” II. Informacje dotyczące zasad uczestnictwa w programie oraz wymogi formalne uczestnictwa w programie. Zgłoszenie Sołectwa wymaga: - utworzenia Grupy Odnowy Wsi z danej miejscowości w składzie min. 5 osób wraz z wyborem z danej grupy lidera, - podjęcia uchwały nr 1/2014 z zebrania wiejskiego wyrażającego wolę przystąpienia Sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, - podjęcia przez Radę Gminy uchwały o zgłoszeniu Sołectwa do tego programu, - przesłanie formularza zgłoszenia Sołectwa wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałami, kopiami w/w uchwał w terminie do 30 maja 2014. III. Cele na które mogłyby być przeznaczone uzyskane środki. Dotychczas przedmiotem wsparcia były przedsięwzięcia polegające na: 1) remoncie i/lub wyposażeniu obiektów publicznych pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków, 2) przebudowie, remoncie, oznakowaniu szlaków rowerowych, pieszych, miejsc rekreacji, placów zabaw służących do użytku publicznego, 3) przebudowie, remoncie lub wyposażeniu obiektów małej architektury, 4) porządkowaniu terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku, 5) zakupie towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, 6) zagospodarowaniu zbiorników i cieków wodnych na cele rekreacyjne lub poprawiające estetykę miejscowości, 7) przygotowaniu projektów stron internetowych promujących wieś i jej tradycje. Pani Sołtys dodała że ponieważ u nas wiele z tych rzeczy zostało już zrobionych, albo będą robione, być może dla nas najbardziej interesujące jest zagospodarowaniu zbiorników i cieków wodnych na cele rekreacyjne lub poprawiające estetykę miejscowości. Przystępując do programu otwieramy sobie szansę na tą lub inne możliwości, np. szlaki rowerowe, piesze i inne miejsca rekreacji Około 2 tygodnie temu Pani Sołtys zorganizowała spotkanie z członkami organizacji działających na terenie sołectwa. Wolą Pana Burmistrza było żeby w Grupie Odnowy Wsi znajdowały się osoby które pracują w ramach organizacji działających na terenie naszej miejscowości. W związku z czym znalazły się osoby, które zgodziły się kandydować do Grupy Odnowy Wsi – ich udział musi zostać przegłosowany na dzisiejszym zebraniu. Grupa zaproponowała z pośród siebie kandydata na Lidera Grupy. Grupa odnowy wsi liczyć ma min. 5 osób. W jej skład powinny wchodzić osoby należące do organizacji działających na terenie miejscowości, ale nie tylko. Pani Sołtys zwróciła si do uczestników zebrania, że jeśli ktoś z obecnych jest zainteresowany działaniem na rzecz lokalnej społeczności, zapraszamy do zgłoszenia się podczas zebrania. W celu przybliżenia, na czym ta działalność będzie polegała, Pani Sołtys podała informacje na podstawie dokumentacji dotyczącej Programu - obowiązki Sołectw uczestniczących w programie: 1.Wybór i funkcjonowanie Grupy Odnowy Wsi. 2. Wypracowanie, konsekwentne wdrażanie i aktualizacja sołeckich strategii rozwoju lub planów odnowy wsi (miejscowości). 3. Efektywne wykorzystywanie oferowanych form wsparcia. 4. Udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Zarządzającego Programem. 5. Sporządzania rocznych sprawozdań z przebiegu odnowy wsi, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszych Zasad uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, w terminie do 31 stycznia każdego roku. W proponowanej Grupie jest Pan Jerzy Mazankiewicz, Tadeusz Raburski, Ewa Tonder, Arkadiusz Szymański, Danuta Kalemba, Weronika Tonder. Wolą Pana Burmistrza było, żeby liderem tej grupy nie byli Sołtysi. Pan Tadeusz Raburski dodał że najprawdopodobniej to będą pieniądze rzędu kilku do kilkunastu tysięcy złotych, będziemy mogli je przeznaczyć na raczej drobne cele, o których mówiła Pani Sołtys. Powinniśmy przystąpić do tego programu. Zadaniem tej grupy będzie przypuszczalnie robienie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na poszczególne cele. Na razie nic szczegółowego nie wiadomo. Na realizację większych celów będzie inny fundusz, związany z Ochroną Jezior – i z tego tytułu będą większe pieniądze np. na budowę kanalizacji, czy podobne rzeczy. Pani Sołtys powiedziała, że nie wiadomo jeszcze czy pula będzie przyznana na Sołectwo, czy na Gminę. U nas nie traktuje się jeziora jak kurę znoszącą złote jajka tylko jak kulę u nogi. Rekultywacja się ciągnie i nie wiadomo kiedy dobiegnie do celu. Np. takie drobne rzeczy, jak walka o strefę ciszy, o kwestie skuterów, o jakąś kulturę korzystanie z tej infrastruktury, która jest w tej chwili. Pan Tadeusz Raburski przypomniał np. sprawę funduszy z UE: z funduszy Źródła (przyznane pieniądze ze Środków Unijnych) było przyznane ok.196 tys. złotych na budowę terenów rekreacyjnych nad Jeziorem. W wyniku głosowania Rady MiG Buk przeznaczono je na chodnik przy ulicy Grodziskiej w Buku, który i tak nie został zbudowany ponieważ w tym miejscu muszą zostać wymienione rury kanalizacyjne, wodociągowe. Potwierdził to Pan Przybyszewski: Komisja Rewizyjna, która spotyka się raz w roku - wyraźnie tego nie akceptowała, ale o przeznaczeniu tych pieniędzy większością głosów zadecydowała Rada. Z funduszy Żródła w Niepruszewie powstały np. toalety, Marina z pomostem, dostępny sprzęt i Park Fitness (w ostatnim czasie). P. Nawrotek – na ostatnim zebraniu pytała Burmistrza czy ten park Fitness będzie podobny do tego w Opalenicy, gdzie niestety młodzież z tego nie korzysta, ponieważ nie ma żadnej możliwości regulowania urządzeń. Burmistrz odpowiedział, że będzie to dobry sprzęt , taki jak w Buku. Niestety naszych urządzeń również nie można regulować, możliwe jest tylko jedno tempo, stoją tylko 4 instalacje - a miało być tak jak w Buku. P. Przybyszewski odpowiedział ze na ten cel była przeznaczona mała kwota- 25000 zł, która wystarczyła tylko na dość skromne urządzenia. Ad. 5. Utworzenie Grupy Odnowy Wsi wraz z wyborem z danej grupy lidera. Czy Państwo wyrażają zgodę na przystąpienie naszej miejscowości do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” głosowało 47 osób, w tym za przystąpieniem głosowało 47 osób, przeciw: 0, wstrzymali się: 0. W związku z tym Pani Sołtys zarządziła głosowanie kandydatów do Grupy odnowy wsi: Jerzy Mazankiewicz: za głosowało 46 osób; wstrzymał się 1; przeciw 0; Tadeusz Raburski: za 46; wstrzymał się 1; przeciw 0; Ewa Tonder: za 45; wstrzymał się 2; przeciw 0; Arkadiusz Szymański: za 46; wstrzymał się 1; przeciw 0; Danuta Kalemba: za 46; wstrzymał się 1; przeciw 0; Weronika Tonder: za 46; wstrzymał się 1; przeciw 0. Lider Grupy Arkadiusz Szymański: za głosowało 47 osób; wstrzymali się 0; przeciw 0. Ad. 6. Podjęcie uchwały nr 1/2014 zebrania wiejskiego z dnia 14 maja 2014, o uczestnictwie w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. W związku z wynikiem głosowania Pani Sołtys ogłosiła uchwałę nr 1/2014 z zebrania wiejskiego z dnia 14 maja 2014, o uczestnictwie w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, na podstawie paragrafu 15 pkt 5 i 6 statusu Wsi Niepruszewo w Gminie Buk zebranie wiejskie Wsi Niepruszewo uchwala co następuje: - zgłasza uczestnictwo Wsi Niepruszewo w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, - wybiera Grupę odnowy wsi wraz z liderem Grupy. Listę członków nowo powołanej Grupy stanowi załącznik nr 1. do niniejszej uchwały paragraf 3, - do przedmiotowej uchwały załącza się listę obecności uczestników zebrania, która stanowi załącznik nr 2 niniejszej uchwały, - paragraf 4 wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Wsi Niepruszewo, - paragraf 5 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Główny cel zebrania mamy zamknięty. Ad. 3. i 7. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady Sołeckiej w roku 2014 i przedstawienie bieżących spraw Sołectwa. Pani Sołtys krótko przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2014 i omówiła bieżące sprawy Sołectwa. Festyn wianki, odbędzie się w tym roku w dniu 21 czerwca. Pani Sołtys planuje powtórzenie spotkanie z historią Niepruszewa – ale na razie nie można ustalić terminu ponieważ jest to uzależnione od dostępności pana Tadeusza Kasperskiego i od Księdza Proboszcza. W tym roku jest planowana nowa wylewka na ulicy Starowiejskiej, jeszcze też nie ma terminu jej wykonania. Na koniec Pani Sołtys zajęła się tematem, który jest trudny i jednocześnie bardzo ważny dla nas wszystkich, było na ten temat wiele zapytań. Sprawa dotyczy kompostowni, o której wszyscy myśleli, że to już sprawa zakończona. Temat pojawił się po raz kolejny na sesji Rady MiG w marcu. Temat został opisany również w lokalnej gazecie. Pani Sołtys wystąpiła do Biura Rady o udostępnienie nagrań z tej sesji – w odpowiedzi podano, że nagranie nie może zostać udostępnione z powodu awarii technicznej sprzętu. W gazecie zostało to sformułowane jakoby Burmistrz zwracał się z wnioskiem do mieszkańców o pomoc i apelem, ponieważ wyczerpał już wszystkie możliwości działań w sprawie Remondisu i kompostowni i tak naprawdę tylko strony mogą cokolwiek w tej sprawie zrobić. Tylko że ani mieszkańcy, ani Sołectwo stroną nie są. Pani Sołtys wystosowała pismo do Burmistrza prosząc o sprecyzowanie, co burmistrz miał na myśli apelując do mieszkańców – jakie, jego zdaniem działania mogliby podjąć mieszkańcy w tej sprawie. Uzyskaliśmy następującą odpowiedź: „W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14 kwietnia 2014 roku dotyczącego artykułu w Kosynierze Bukowskim i Głosie Buku, wydania kwietniowe w sprawie planowanej inwestycji przez Remondis Sanitech Poznań Sp.zoo z siedzibą ul. Górecka 104, 61-483 Poznań; polegającej na budowie zakładu biologicznego przetwarzania odpadów na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 297/89 uprzejmie informuję, że na obecnym etapie postępowania administracyjnego Burmistrz MiG Buk nie może udzielić Pani wiążącej informacji w przedmiocie sprawy.” W związku z tym, że temat jest trudny, Pani Sołtys poprosiła pana Jędrzeja Nawrotka prezesa Stowarzyszenia Tatarak, jedynej organizacji, która cokolwiek w tej sprawie robi. Stronami są jeszcze tylko właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących. Pan Jędrzej Nawrotek przedstawił najważniejsze informacje: Stowarzyszenie Tatarak otrzymało pismo od Burmistrza, który zwrócił się do SKO z zapytaniem, czy którakolwiek ze stron zaskarżyła decyzję SKO. Jednocześnie poinformował strony, że termin podjęcia decyzji przesuwa do 30 czerwca 2014 ze względu na skomplikowaną i obszerną sprawę. Pan T. Raburski był pytany przez urzędników, czy Stowarzyszenie Tatarak złożyło skargę na ostatnie orzeczenie SKO. Na razie nie ma podstawy do składania skargi, ponieważ SKO nie popełniło merytorycznego błędu. W pierwszej instancji decyzja Burmistrza była dla nas korzystna. Burmistrz odmówił wydania zgody na realizację tego przedsięwzięcia, więc nie mogliśmy się odwoływać od korzystnej dla nas decyzji. Burmistrz uzasadnił swoją odmowę przedstawiając kilka argumentów, między innymi protest społeczny. Według SKO uzasadnienie było zbyt słabe, a protest społeczny nie może być jedynym argumentem, żeby anulować całe postępowanie, zważywszy, że Remondis miał pozytywne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Sanepidu. Jednocześnie w uzasadnieniu wyroku SKO wskazało, że fakt wydania pozytywnej opinii RDOŚ i Sanepidu nie obliguje Burmistrza do wydania pozytywnej decyzji. Naszym zdaniem, burmistrz mógł wykorzystać w argumentacji kilka punktów znajdujących się w raporcie oddziaływania na środowisko przedstawionym przez Remondis oraz wzmocnić niektóre zastrzeżenia istniejącymi przepisami normatywnymi, co prawdopodobnie przyczyniłoby się do wygania tej sprawy. Po przegranej sprawie w SKO burmistrz wezwał inwestora do uzupełnienia raportu .Decyzję tę zaskarżył inwestor – Remondis Sanitech Sp. Z o.o. i wygrał. Uzasadnienie było proste, czas na składanie zastrzeżeń i uzupełnień do raportu wynosił dwa tygodnie od momentu przedłożenia raportu. Po tym terminie i po zakończeniu postępowania w RDOŚ sprawa zostaje zamknięta i nie przysługuje żadnej ze stron odwołanie ani zaskarżenie. Burmistrz oraz Stowarzyszenie Tatarak i firma Jakro (jako jedyne ze stron) złożyli uwagi do raportu w odpowiednim czasie. Sprawa została zamknięta i RDOŚ wydał decyzję. Dziwi nas fakt, że burmistrz wzywając inwestora do uzupełnienia raportu w jednym z punktów powtórzył żądanie złożone przez nasze Stowarzyszenie we właściwym terminie do RDOŚ. Sądząc po wypowiedziach burmistrza na sesji przypuszczamy, że burmistrz wyda teraz decyzję pozytywną (tzn. zgodę na rozpoczęcie inwestycji przez Remondis), zasłaniając się brakiem podstaw do odmowy. My jako Stowarzyszenie obserwujemy to cały czas, przez ponad trzy lata i jesteśmy przygotowani na różne warianty przebiegu tej sprawy. Mamy pewne argumenty merytoryczne i prawne. Obywatele mają pewne możliwości obrony swojego stanowiska i my na pewno z nich skorzystamy. Przykładem niech będzie np. zaskarżenie Studium zagospodarowania przestrzennego (całej Gminy), Burmistrz przegrał w sądzie administracyjnym i musiały zostać wycofane wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego opracowane na podstawie tego Studium. Były to bardzo duże koszty (koszt jednego Planu to około 100 000 – 150 000zł). Przyjęliśmy zasadę - wszystko na piśmie – ponieważ burmistrz czasami wypiera się tego, co wcześniej powiedział, lub obwinia Radę za swoje działania. Pan Raburski dodał, że wraz z Panią E. Tonder podjął działania na komisji i sesji Rady MiG Buk aby na tych terenach nie powstała inna inwestycja szkodliwa dla środowiska. Wystosowali wniosek do Rady, żeby zmienić uchwałę z 16 grudnia 2008, która poprzez wprowadzone tam zmiany umożliwiła działanie takim firmom jak Remondis. Ponieważ potrzebne było 5 podpisów – a odważyło się podpisać tylko 4 radnych – dlatego formalnie taki wniosek nie mógł zostać złożony. „Wystąpiliśmy do Burmistrza o interpretację tego i uzyskaliśmy odpowiedź – Burmistrz w piśmie do Rady wskazał, że jeżeli Rada zmieni ten punkt, to Gmina będzie narażona na odszkodowania, co jest nieprawdą, dlatego że postępowanie wobec Remondisu byłoby zgodne ze starą uchwałą, a nowa uchwała blokowałaby ewentualnie nowe wnioski. I z tego tytułu nie groziłyby Gminie żadne kary. Ta inwestycja ma być realizowana w ścisłej 1000m strefie ochronnej Jeziora Niepruszewskiego i dlatego nie powinna w ogóle powstać. Umożliwiła to właśnie uchwała z 16 grudnia 2008. Zgodnie z konstytucją, w sprawach ważnych dla mieszkańców powinny się odbyć także konsultacje społeczne, czego nie było. Żeby złożyć formalną skargę, musi być decyzja administracyjna. Stowarzyszenie nie może wcześniej niczego zaskarżyć - w tej chwili ruch jest po stronie burmistrza, tak, jak Pan Jędrzej powiedział.” Pani Sołtys dodała że sprawa w sądzie wiąże się z kosztami. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną - składki wynoszą 15zł na rok. Pani M. Nawrotek poinformowała, że pieniądze wpłacone przez mieszkańców - obojętnie, czy przez członków stowarzyszenia, czy nie – cały czas w całości są na koncie Stowarzyszenia. Te środki, które mamy na pewno wystarczą na rozpoczęcie sprawy, ponieważ wszystko praktycznie będzie przygotowane dla prawnika. Wystąpimy przez kancelarię prawną. Prawnik, o którym myślimy zajmował się już takimi sprawami, jak również sprawami przestępstw gospodarczych. Pan T. Raburski przypomniał: Stroną w tej sprawie może być tylko Stowarzyszenie lub właściciele działek przyległych do działki Remondis. Mieszkańcy Niepruszewa nie mogą być stroną. Pani M. Nawrotek: w czerwcu 2011 zostaliśmy zaproszeni (Stowarzyszenie Tatarak) na część posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska, żeby przedstawić nasze argumenty. Padł wtedy argument, ze jeżeli Remondis nie będzie mógł zrealizować swojej inwestycji to zaskarży Gminę o odszkodowanie. Na pytanie – jakie będą większe koszty – czy zapłacenie jednemu Remondisowi, czy wszystkim firmom, które się zgłoszą o odszkodowanie, bo nie będą mogły prowadzić swojej działalności, nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Firma farmaceutyczna nie rozpocznie działalności, mamy surówki, mamy amerykańską firmę produkującą komponenty żywnościowe, no i pieczarki, które tu są od początku. Pan T. Raburski dodał, że z ilości odpadów podawanych przez Remondis, jakie miałyby być tu przetwarzane (65000 ton)wynika, że będą to odpady przywożone z innych rejonów, ponieważ cały Powiat Poznański nie przewiduje takiej produkcji odpadów biodegradowalnych (przewiduje ok 35000 ton). Zapachy z takiego zakładu rozchodzą się na kilka kilometrów (przykładem jest zakład w Suchym Lesie). Pani M. Nawrotek: W czasie kiedy było 9 innych działek do wyboru, burmistrz zaproponował Remondisowi właśnie tę, blisko miejscowości, przy czym twierdził, ze nie wiedział jaka to ma być inwestycja i że w przetargu, każdy miał prawo kupić tę działkę. Pan Przybyszewski / jako ówczesny radny / dodał, że działka została sprzedana bez wiedzy radnych. Burmistrz ich tylko poinformował o dokonanej sprzedaży. Pani M. Nawrotek przypomniała, że informacja o planowanej kompostowni pojawiła się w Kosynierze Bukowskim – i stąd dowiedzieli się mieszkańcy Niepruszewa, a nie od swoich radnych – p. Przybyszewskiego i p. Chmielewskiego. Pani Sołtys zachęcała mieszkańców do interesowania się sprawą kompostowni i do udziału w zebraniach Stowarzyszenia Tatarak. A jeśli będą potrzebne pieniądze na prawnika – to oczywiście wszyscy się dołożymy. 8. Wolne głosy i zapytania. Pytanie: kiedy będzie u nas w Niepruszewie Burmistrz? Burmistrz będzie u nas najprawdopodobniej we wrześniu- na zebraniu wiejskim, które dotyczy uchwalenia budżetu funduszu sołeckiego. Droga osiedlowa – to jest koszmar, mieszkanka ulicy dzwoniła 4x do Gminy i zapraszała 4x sekretarza, Burmistrza do siebie na kawę, najlepiej w czasie deszczu i i prosiła część drogi (od figury) przejść na piechotę- niestety nie było chętnych. Pani M. Nawrotek – zachęca do udziału w wyborach – od 20 lat mamy tego samego Burmistrza, może trzeba dać szansę innemu kandydatowi – ale do tego jest potrzebne zaangażowanie wyborców – w ostatnich wyborach brało udział tylko około 50% mieszkańców. Pan Przybyszewski poinformował, że park leśny będzie w najbliższym czasie modernizowany - 2 dni temu Gmina złożyła w ramach projektu modernizację tego parku. Pani D. Kalemba podziękowała Radzie Sołeckiej za dofinansowanie wycieczki KGW. 9. Zakończenie zebrania. Anna Kołakowska Rada Sołecka Wsi Niepruszewo