^ Back to Top

2014

Zebranie sprawozdawcze

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO - SPRAWOZDAWCZEGO za rok 2013 wsi NIEPRUSZEWO, które odbyło się 10 marca 2014 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska I. Porządek zebrania II. Uczestnicy zebrania: - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Rada Sołecka – Anna Kołakowska, - mieszkańcy Niepruszewa 26 osoby wg. listy + wyżej wymienione. - w zebraniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Buk p. Stanisław Filipiak. III. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2013 . 1.Spotkanie noworoczne z członkami organizacji działających na terenie naszego sołectwa oraz przybyłymi gośćmi. Spotkanie uświetniło wystawienie Jasełek przez przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie wraz z paniami z KGW i strażakami z OSP, oraz kolędy w wykonaniu p. Jerzego Kostrzewskiego. 2. Dofinansowanie OSP Niepruszewo – zakup przecinarki do stali i betonu. 3. Zakup farby do wymalowania korytarza przy NKS. 4. 22.02.2013r gościliśmy Komisję Budżetu i Oświaty UMiG Buk 5. Malowanie magazynku kuchennego. 6. Wyjazd na przedstawienie kabaretowe do Teatru Wielkiego w związku z Dniem Kobiet 7. Konserwacja placu zabaw przy ul. Jarzębinowej 8. Czyn społeczny wokół Wiejskiego Domu Kultury. Posadzenie krzewów ozdobnych, sprzątanie terenu wokół oraz ognisko – przy udziale organizacji korzystających z WDK. 9. Dofinansowanie NKS Niepruszewo. 10. Festyn Wianki - występy dzieci ze szkoły podstawowej w Niepruszewie, z ogniska MGOK w Buku, ZHP, KGW . Pogadanka policjantów z Komisariatu wodnego. Przedstawienie „Wędrówki zdrowych piratów”, iluzjonista, szczudlarka. Drużyna Libera. 11. Dofinansowanie OSP Niepruszewo. 12. Zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez w plenerze. 13. Wsparcie Caritas naszej parafii w organizacji Dnia Chorych. 14. Udział w dożynkach parafialnych jak i gminnych. 15. Biesiada rodzinna przy ognisku - pożegnanie lata – zbiórka krwi przez Wojtusiaki – pokaz poszukiwania człowieka przez psa, konkurencje dla dzieci zorganizowane przez ZHP, pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez OSP Niepruszewo i harcerzy , przejażdżki bryczką, trampolina dla dzieci, oraz muzyka biesiadna przy ognisku. 16. Czyn społeczny wokół Wiejskiego Domu Kultury. Grabienie liści, wycinanie drzew, oraz kiełbasa u gospodyń – przy udziale ZHP, OSP, KGW. 17. Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej w huśtawki sprężynowe dla mniejszych dzieci – przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej. 18. Wymiana termostatów przy grzejnikach na Sali wiejskiej. 19. Montaż nowych huśtawek na byłym placu zabaw przy ul. Poznańskiej – na blokach w kierunku Buku. 20. Wsparcie OSP Niepruszewo poprzez użyczenie Sali wiejskiej na zabawę Andrzejkową. 21. Turniej KGW w Żegowie. 22. Spotkanie opłatkowe. 23. Udział w tzw. Imprezach okolicznościowych : imieniny księdza proboszcza, Jubileusze 50 i 60 – lecia , Jubileusz KERiI, Dzień Patrona w szkole, Jubileusz 50-lecia kapłaństwa 24. Doposażenie WDK : zakup zmywarki oraz naczyń dla 120 osób. 25. Dofinansowanie konkursów szkolnych. 26. Spotkanie z lokalna historią. 27. W budynku WDK w środy odbywają się zajęcia zapaśnicze dla dzieci. IV. Sprawozdanie z finansowe za rok 2013 . Sprawozdanie finansowe z działalności sołectwa za rok 2013 Rozliczenie funduszu sołeckiego: Organizacja imprez kulturalnych 11500 wykonanie 11498,24 Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Niepruszewo 4000 wykonanie 4000 Doposażenie WDK 9093 wykonanie 9091,16 *zmywarka 6273,25 *wyposażenie pozostałe 2817,91 Plan wynosił 24.593,00zł. (11500+4000+9093) 24589,4 V. Dyskusja nad sprawozdaniami – nie zgłoszono uwag. VI. Przedstawienie uchwały nr 1/2013 zebrania wiejskiego z dnia 19 września 2013, dotyczącej planowanego funduszu sołeckiego na rok 2014 wraz z dotychczasowym wykorzystaniem funduszu. VII. Przedstawienie bieżących spraw Sołectwa.  Przedstawienie odpowiedzi wicestarosty Powiatu Poznańskiego Tomasza Łubińskiego dot. wykonania nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 2500P – ul. Starowiejskiej – budżet Powiatu na rok 2014 nie zabezpiecza środków finansowych na realizację tego zadania, jednakże ostateczna odpowiedź zostanie udzielona po zakończeniu procedur przetargowych i ustaleniu wielkości wolnych środków. Burmistrz potwierdził, że starosta obiecał przeznaczyć środki na to zadanie.  W ubiegłym roku rozpoczęliśmy odtwarzanie placu zabaw przy blokach w kierunku Buku. Jest to teren Spółdzielni Mieszkaniowej, dlatego też środki na ten cel nie mogą pochodzić z funduszu sołeckiego a jedynie ze środków dodatkowo wypracowanych. W konsekwencji czego elementy placu będą się pojawiały zależnie od posiadanych środków.  W roku ubiegłym mijało 715 lat od pierwszej wzmianki historycznej o naszej wsi. Z tej okazji rozpoczęliśmy spotkania z lokalną historią, aby naszym mieszkańcom przybliżyć ciekawostki związane z historią najbliższej okolicy.  Z powyższym wiąże się również zadanie jakiego się podjęliśmy - zeskanowania Kroniki Szkolnej z naszej Szkoły Podstawowej, obejmującej okres od 1910 roku do współczesnych nam lat. Ponieważ okres do uzyskania niepodległości jest opisany w języku niemieckim, planujemy również dokonać jego przetłumaczenia.  Od stycznia bieżącego roku nastąpiła zmiana opiekuna Sali Wiejskiej. Dotychczas była to pani Barbara Miziołek, obecnie pani Marzena Golak. Kontakt do opiekuna Sali podany jest na stronie Sołectwa.  Zapraszamy również do uczestnictwa w czynie społecznym na terenie naszej wsi – sprzątania terenów zielonych , jak i do uczestnictwa w pozostałych imprezach integracyjnych.  Festyn Wianki został zaplanowany w dniu 21.06.2014, a na końcu sierpnia - biesiada rodzinna nad jeziorem (podobnie, jak w zeszłym roku). VIII. Omówienie bieżących spraw przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk. Burmistrz MiG Buk Stanisław Filipiak przybliżył obecne plany i sprawy finansowe Gminy: - Rok 2013 był bardzo trudny finansowo dla Gminy. Mamy duże zaległości podatkowe – ponad 1,600 tysięcy złotych. Sytuacja jest trudna . Obecnie mamy już 0,5 mln złotych zaległości z obecnego budżetu wobec firm, które prowadzą inwestycje na terenie naszej Gminy. W związku z tym inwestycje gminy będą musiały być umniejszone o brakującą kwotę. Postępowania egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległych kwot wobec Gminy są prowadzone, ale są bardzo mało skuteczne, gdyż dotyczą z reguły małych kwot. - Budżet na ten rok został uchwalony. Kończymy działania związane z uzyskiwaniem środków unijnych w ramach WRPO i PROW. Obecnie czekamy na nowe rozdanie środków unijnych. W ramach WRPO nie ma żadnych środków unijnych przeznaczonych na drogi. Pani Minister Bieńkowska zapowiedziała, że nie będzie żadnych środków na drogi, nawet powiatowe. Prawdopodobnie tylko Województwo dostanie pewne środki i to tylko na drogi główne. Nie będzie w tym roku również środków na kontynuację kanalizacji sanitarnej. Nie wiadomo, jak z tego wybrną gminy, ponieważ zgodnie z założeniami, do końca 2015 roku gminy mają być w 100% skanalizowane. Przewidujemy, że na czerwiec tego roku będzie ok. 73 % gospodarstw w gminie Buk, do których mamy doprowadzoną kanalizację i mają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Potrzeba wybudować jeszcze jakieś 40 kilometrów. - W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich pojawiła się pewna nutka nadziei - ostanie informacje z Ministerstwa Rolnictwa mówią, że będą pewne środki - 0,5 mln złotych na każdą wieś (przy czym nie wiadomo, czy to będzie zależne od wielkości wsi) w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich – są to środki na infrastrukturę techniczną (np. drogi, chodniki, inne). - Programy WRPO i PROW są w trakcie uzgodnień z Komisją Europejską. Co chwila mamy informacje o kolejnych zmianach w tych programach. Wiadomo już że nie będzie tzw. programów otwartych, czyli np. nie będzie środków, które wykorzystywaliśmy dotychczas na remont świetlic wiejskich, czy drobne naprawy nawierzchni. Zamiast tego mają być środki ogólnie: „na infrastrukturę społeczną”. Będą to środki przeznaczone na konsumpcję. Z tych środków będą finansowane np. szkolenia, spotkania, festyny. - Miasto i Gmina Buk należy do Stowarzyszenia Metropolia Poznań – stowarzyszenie to w ramach tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych ZIT ma szanse na uzyskanie pewnych środków finansowych. Stowarzyszenie powstało 3 lata temu, w ramach ZITu będzie miało określona pulę finansową do swojej dyspozycji. Jest to poważna kwota 700 mln złotych, ale jest to kwota do podziału pomiędzy miastem Poznaniem a 17 czy 18 gminami, które wchodzą w skład. Na pewno coś z tego uzyskamy. Szczególnie jeden projekt będzie bardzo ciekawy – obejmie on prawdopodobnie Sołectwo Niepruszewo – jest to projekt stworzenia ścieżki rowerowej „Gminami Powiatu Poznańskiego”. Projekt bardzo ciekawy – i atrakcyjny dla mieszkańców. - Dla Sołectwa Niepruszewo w budżecie na ten rok zapisane są 2 punkty: -projekt techniczny – budowy ul. Szkolnej i Krótkiej; oraz projekt budowy nowej strażnicy OSP Niepruszewo. Obecnie jesteśmy w gościnie u Księdza Proboszcza. Środki w ramach PROWu mają być przeznaczone na infrastrukturę społeczna jaką jest m. in. wspomaganie stowarzyszeń, w związku z tym chcemy przygotować projekt aby strażnica mogła być na własnym terenie, z własnymi budynkami z prawdziwego zdarzenia. - Sprawa obciążenia ruchu kołowego na drodze 307. Jest pewna nadzieja w tej sprawie, ponieważ obwodnica Niepruszewa została wpisana do Planu Wojewódzkiego – do potrzeb w zakresie rozbudowy sieci dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego. Nie ma na razie żadnej daty realizacji. Dopóki WRPO nie będzie zatwierdzone i nie będzie podpisana umowa z Komisja Europejską, dopiero będzie wiadomo jakie środki są na to przeznaczone. Z obwodnicą może być również inny problem. Będzie ona przebiegać przez określony teren – właściciele gruntów mogą doprowadzić do zablokowania inwestycji. Wówczas być może będzie potrzebna pomoc Sołectwa w negocjacjach. Jak wiadomo, obecnie są prowadzone zmiany w prawie i niedługo nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę domu, będzie tylko zgłoszenie budowy. Może to spowodować niewyobrażalny chaos w planowaniu przestrzennym (w tym również z budową wspomnianej obwodnicy). Jeśli chodzi o realizację potrzeb dla Sali Wiejskiej w Niepruszewie- na wiosnę będzie budowany podjazd dla osób niepełnosprawnych co ułatwi ich dostęp do korzystania z pomieszczeń. IX. Wolne głosy i zapytania Gdzie będzie budowana strażnica? B: To będzie teren za szkołą. Będą budowane garaże, węzeł sanitarny, biuro, salka. Ten teren jest własnością Gminy. Jest to bardzo istotne- gdyż nie trzeba kupować nowych gruntów na ten cel. Badanie natężenia ruchu na drodze 307, czy Pan Burmistrz mógłby przypomnieć jakie były wyniki? B: W Październiku 2013 – ponad 15 tys. na dobę (przyrost w stosunku do 2010 o 4,5 tys.). Głównie rejestracje to PGO (powiat Grodzisk Wlkp.) PWE (powiat Wolsztyn), oraz Szamotuły w sposób naturalny, ponieważ musza skręcić w drogę do Brzozy. Co drugi samochód rano i po południu w Buku (na podstawie badań prowadzonych w Buku) to jest PGO i PWE. Władze Wojewódzkie sobie zdają sprawę z tego. Podstawą budowania obwodnicy są badania natężenia ruchu kołowego, nikt nie podejmuje dziś decyzji o budowie obwodnic bez wyników takich badań. Są takie „nieudane” inwestycje jak np. obwodnica Śremu – gdzie wydano mnóstwo pieniędzy na budowę a natężenie ruchu się wcale nie zmieniło. Na wzrost natężenia ruchu wpływa wzrost liczby mieszkańców. W powiecie Poznańskim odnotowano przyrost o 80 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 12 lat. Powiat Poznański liczy obecnie 334 tys. mieszkańców (na koniec ubiegłego roku). Jeśli uda się zrealizować inwestycję Kolei metropolitalnej – w Gminach, gdzie są stacje kolejowe, przystanki kolejowe, część ludzi może przesiąść się w przyszłości na kolej. Docelowo na trasie Poznań –Opalenica będą kursowały pociągi co 30 minut, a na trasie Poznań - Nowy Tomyśl- co 60 minut. Jesteśmy w trakcie przejmowania od PKP terenów na tzw. parkingi buforowe. Przy każdej większej stacji kolejowej mają powstać parkingi na 100-150 do 200 samochodów. Chodzi o ograniczenie ruchu w Poznaniu – Poznań się blokuje - prawdopodobnie będą podniesione opłaty za parkowanie. W Buku tez są przewidziane płatne strefy parkowania – może pojawią się już pod koniec tego roku -obejmą centrum miasta. Obecnie samochody stoją cały dzień na Placu Reszki i blokują miejsca, a osoby przyjeżdzające na zakupy nie mają gdzie zaparkować. Podniesiono problem- że Zakład Komunalny nie wywozi na czas odpadów z „dzwonów” mimo interwencji telefonicznych. B: Należy interweniować w Urzędzie. Do sekretariatu, czy do pracowników Referatu Budownictwa, czy nawet bezpośrednio do Burmistrza. Następny problem dotyczy sprzątania po psach i płacenia opłaty od posiadania psa. B: Bardzo mało posiadaczy psów płaci opłatę od posiadania psa. Nie ma sposobu ich zmusić do płacenia lub do sprzątania. W Buku trawniki wyglądają tak jak w Niepruszewie. Weterynarze nie udostępniają listy właścicieli psów. Bardzo trudno jest ustalić właściciela psa (np. pies należy do dziecka, albo do babci i podlega zwolnieniu od opłaty). Pracownik Gminy nie może być też obecny przy szczepieniu psów. Takie są przepisy, każdy podatnik dobrowolnie składa oświadczenie. Zgłoszono problem- zdewastowania ogrodzenia parku leśnego . Pan Burmistrz zapisał tę informację. Czy jakiś procent z dochodów Mariny wraca do Niepruszewa? B: W ubiegłym roku Marina przyniosła 3,5 tys. złotych strat. W związku z tym będą zmiany organizacyjne. Wypożyczalnia będzie czynna dopiero od 15 czerwca i tylko do 31 sierpnia. Nie będzie czynna całodobowo i nie będzie dozoru całodobowego. Jeśli ktoś będzie chciał cumować łódź, to będzie to robić na własną odpowiedzialność. Czy spółka Country House Development odwołała się od decyzji dotyczącej zapłacenia kary za usunięcie drzew w zabytkowym Parku w Niepruszewie? B: Tak. Odwołała się do Samorządowego Kolegium odwoławczego. Czy po zakończeniu całej procedury Pan Burmistrz przewiduje również korzystając z ustawy o środowisku obowiązek nasadzenia drzew? B: Na razie musi się skończyć postępowanie. Czy Pan Burmistrz może wystąpić np. o zabezpieczenie księgi wieczystej? B: Nie można dopóki decyzja nie jest prawomocna. Czy nie można postąpić tak jak w przypadku np. z prawa spadkowego? B: Nie, i z podatkowego też nie. Orzecznictwo sądu administracyjnego w sprawach ochrony przyrody Jest tak rozbieżne, że właściwie nie wiadomo, na które orzecznictwo się powołać. Nie można zabezpieczyć interesów Gminy w Księgach Wieczystych, można skorzystać tylko z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. To można zrobić kiedy decyzja jest prawomocna. Czy dane podatników, którzy nie płacą podatku podlegają ochronie? B: Dane podatników podlegają ochronie. Do krajowego rejestru dłużników nie wolno wpisać podatników podatku od nieruchomości, rolnego , leśnego. Można prowadzić postępowanie egzekucyjne polegające na upomnieniu, na wpisaniu hipoteki w księdze wieczystej, na działaniu przez Komornika Urzędu Skarbowego. W Polsce wolno potrącić z nadpłaty podatku tylko mandat karny. Nie można potrącać należności wobec Skarbu Państwa czy wobec Gminy. Gdyby to było dopuszczalne, to praktycznie nie byłoby zaległości podatkowych. Firmy nam zalegają w tej chwili około miliona złotych. Czy będziemy utwardzać drogi? B: Jeśli jest takie zapotrzebowanie – mamy kilkaset ton gruzu budowlanego, nie każdy chce z tego korzystać. Łatwiej to robić pomiędzy miejscowościami, tam gdzie jest możliwość utworzenia rowów. Kto odpowiada za stan dróg osiedlowych? Chodzi o ulicę Kwiatową. Płyty są źle położone. Wystają druty. B: Musimy sprawdzić do kogo należy ta droga. Wracając do tematu dróg, można uzyskać więcej informacji na temat ulicy Starowiejskiej, skoro nie będzie środków na drogi powiatowe? B: Pan Starosta Grabkowski obiecał miesiąc temu, że w tym roku będzie zrobiona nawierzchnia ulicy Starowiejskiej. Czy będzie policja wodna na jeziorze w Niepruszewie? Po pierwsze, ludzie nie przestrzegają zakazu używania sprzętu motorowego; druga sprawa - zaczyna funkcjonować klub żeglarski dla dzieci w Więckowicach. B: Będzie tak samo jak w ubiegłym roku. Granica, gdzie może być używany sprzęt przebiega przez środek jeziora. Niedługo nie będzie u nas łodzi motorowodnych i skuterów. Takie działania były podjęte- że niedługo nikt tu nie będzie przyjeżdżał. Np. ograniczymy funkcjonowanie przystani - nie będzie funkcjonowała od 1 maja – tylko od 15 czerwca. Raczej skończy się sprzęt motorowy na jeziorze. Kto wprowadza zakaz używania sprzętu pływającego na jeziorze ? B: Rada Powiatu. Jeżeli będą ograniczone okresy działania Mariny, to jak będzie wyglądała kwestia wodowania skuterów w innych miejscach? B: Nie można. Ale jest duży problem z uzyskaniem interwencji policji w tej sprawie. Jeśli zgłaszamy np. kłusowanie – policja nie przyjedzie – nie mają czasu, nie mają czym. B: Od tego (kłusowania) jest Państwowa Straż Rybacka a nie Policja. Jeśli chodzi o skutery należy zgłaszać policji. Policja twierdzi, ze nie ma tam zakazu wjazdu, w związku z tym mogą wjeżdżać skutery i samochody wszędzie, rozjeżdżają łąkę, tereny prywatne, m.in. tak jak mówił Pan Przybyszewski również park leśny B: Policjant zawsze znajdzie paragraf, jeśli będzie chciał. Jeśli będzie problem z Policją Pan Burmistrz prosi żeby dzwonić do niego, będzie rozmawiał z komendantem. Komendant też nie wie o wielu rzeczach. O wodowaniu przy kąpielisku na pewno wie - dodała Pani Sołtys -wielokrotnie dzwoniliśmy. Nie było żadnej interwencji. B: Proszę takie sytuacje zgłaszać osobiście do Gminy - będę interweniować. Można to robić w każdej chwili nawet jeśli Burmistrz nie będzie obecny na miejscu. Jeszcze jeśli chodzi o interwencje policji, Pani Sołtys wielokrotnie rozmawiała z Panem Komendantem i Komendant cały czas twierdzi ze nie ma ludzi – w temacie ograniczenia na ulicy Starowiejskiej. Tu jest szkoła i przedszkole. Tak naprawdę Policji nigdy tam nie było. Ani prędkości ani tonażu nie kontrolowali. B: Jeżeli chce ktoś skontrolować tonaż – może to sprawdzić tylko Inspektorat Transportu Drogowego – i musi zawieźć delikwenta na wagę (która jest w Buku). ITD mogą ściągnąć pojazd z drogi i zawieźć na wagę. Mają takie uprawnienia. ITD. Ma swoje plany kontroli – nie można zgłosić specjalnych próśb o wykonanie dodatkowych kontroli. Nie ma na to wpływu. Jeśli chodzi o radar - działa. Jedna osoba w komendzie jest uprawniona do prowadzenia takiej kontroli. Czy można ustawić drogowskazy dla kierowców jadących od Poznania do firm – bo kierowcy często się mylą wjeżdżają np. w Starowiejską, w Szkolną. B: Pan Burmistrz sprawdzi i zgłosi. Pytanie w sprawie rekultywacji Jeziora Niepruszewskiego. Mają powstać 2 zbiorniki filtrujące i tylko jest kwestia pozyskania gruntów. Mają powstać na terenie należącym do Kurii. Jak przebiega współpraca z Kurią, czy pierwszy krok już będzie można wykonać? B: Planowane jest wybudowanie zbiorników na terenie należącym do Kurii. Złożyliśmy ponowny wniosek do Kurii o wyrażenie zgody, jeśli nie, wystąpimy do Kurii o zamianę gruntów. Będą to grunty poza Niepruszewem. Z Kurią się bardzo trudno rozmawia. Jeśli będzie zgoda, wtedy jest prawo władania gruntem, i wtedy możemy rozmawiać o pozwoleniu na budowę i o środkach na ten cel - może w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych lub innych możliwości dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, lub być może z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. . Budowa będzie finansowana albo z pożyczek lub dofinasowania (dotacji jest coraz mniej). Myślę że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy się sprawa wyjaśni. Jeżeli Kuria przyjmie wariant zamiany – wówczas musi to być grunt o takiej samej wartości. Czystość wody w jeziorze uległa poprawie. Problem jest jeden - do jeziora dopływa woda z rowów melioracyjnych, pochodząca z okolicznych upraw kukurydzy i w związku z tym odnotowuje się zanieczyszczenie azotanami . W tym roku w rejonie kąpieliska chcemy spróbować strącić fosforany metodą chemiczną w połowie maja. Zobaczymy jaki wynik będzie w sezonie letnim. Na bieżąco chcemy niszczyć wszystkie wychodzące trzciny. Nad jeziorem powstanie mały fitness-park – 5-6 elementów. Będzie dostępny już w tym sezonie. Nie wybrano jeszcze dokładnie lokalizacji – wiadomo że będzie na terenie OSIRu. Jesteśmy w trakcie przetargu w tej sprawie. Czy będzie możliwość regulacji bo np. w Opalenicy jest tylko 1 tempo - dostosowane dla starszych i młodzież z tego nie korzysta. B: W Buku na stadionie jest możliwość regulacji. Bardzo się przyjęło i popołudniami jest ciągle zajęte. Czy będzie kontener na odpady zielone nad jeziorem? B: Będzie kontener. Pani Sołtys dodała że oprócz tego odpady zielone są odbierane przez ZGK w workach z posesji. Czy będzie ścieżka rowerowa z Niepruszewa do Buku? B: Nie ma możliwości budowania ścieżek przy drogach krajowych czy wojewódzkich bez pasa oddzielającego, co najmniej 3-4 metry. Jedyna możliwość - to może kiedyś powstanie na trasie Buk-Otusz-Niepruszewo. Ale to się wiąże tez z bardzo dużymi kosztami polegającymi na wykupie gruntu poza pasem drogowym i dodatkowo przełożeniem. W ramach ZIT-u jest projekt takiej ścieżki rowerowej „Gminami Powiatu Poznańskiego”. Projekt będzie realizował powiat. Na razie jest to tylko hasło, nie ma żadnych planów. Według Pana Burmistrza powinien łączyć Gminy Dopiewo, Buk i Stęszew, czyli ta ścieżka powinna przebiegać w rejonie Sołectwa Niepruszewo. Jak to się będzie kształtować – na razie nic nie wiadomo. Czy wiadomo coś na temat przyszłości pałacu w Niepruszewie? B: Na razie nie można zdradzać pewnych informacji, ale zgodnie z wiedzą pana Burmistrza - są pozytywne. Pan Burmistrz jeszcze raz podkreślił jak wielką bolączką jest fakt, że nie będzie środków na drogi. Odczują to poszczególne Sołectwa, cała Gmina. Na przykład odcinek Ulicy Dobieżyńskiej, który był budowany w zeszłym roku był to odcinek 350m – to koszt 980 tys. złotych. Kiedy będzie budowane skrzyżowanie na ulicy Dworcowej i czy z ulicy Dworcowej będzie skręt na Poznań? B: Jeśli chodzi o skrzyżowanie na Dworcowej - w najbliższej przyszłości – w miesiącach wiosennych będzie przetarg na jego budowę. Nie będzie skrętu na Poznań, dlatego że tam jest kąt prosty, musiałoby być przesunięte przejście dla pieszych. Chodzi o względy bezpieczeństwa. Droga powiatowa w kierunku Brzozy – czy przewidziana jest wycinka drzew przy tej drodze?. B: Zarząd dróg powiatowych wycina tylko drzewa, które usychają. Nie robi generalnej wycinki .Każde drzewo które ma być wycięte przy drodze gminnej, powiatowej, wojewódzkiej musi być uzgodnione przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Topole nad jeziorem są stare i w złym stanie- czy można część z nich wyciąć? B: Topole powinny być wycinane , ponieważ im starsze tym bardziej zagrażają. Ale zawsze jest tak, że jedni chcą a inni piszą skargi. Część topoli nad jeziorem uschnie z powodu wieku. Pan Burmistrz poprosił o przekazanie osobom poszukującym pracy, żeby jak najszybciej robili uprawnienia na wózki widłowe i wózki widłowe wysokiego podnoszenia. Na terenie AG jest obecnie budowany magazyn Samsung - będzie tu dystrybucja na Polskę – i od lipca będzie zatrudniał około 60 osób. Wszyscy z uprawnieniami na wózki widłowe. Bez tych uprawnień nie ma żadnych szans. Na zakończenie Pan Przybyszewski zachęcał do korzystania z istniejącej ścieżki rowerowej przez Cieśle- Podłoziny -Żarnowiec- Tomice-Mirosławki - Krąplewo – aż pod Stęszew. Wspaniałe tereny , otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego po drodze piękne Jezioro Tomickie. Następnie Pani Sołtys zamknęła zebranie. Sołtys wsi Niepruszewo Protokolant zebrania Agnieszka Połencka – Bednarek Anna Kołakowska Członek Rady Sołeckiej Wsi Niepruszewo