^ Back to Top

2013

Zebranie Wiejskie

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO, które odbyło się 19 września 2013 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska Obecni : - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Rada Sołecka – Anna Błaszak, Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz, - mieszkańcy Niepruszewa Porządek zebrania : 1.Powitanie przybyłych. 2.Przedstawienie porządku zebrania. 3. Podsumowanie działalności Sołectwa w roku 2013- od stycznia do września. . 4.Dyskusja nad wnioskiem dot. planowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014. 5.Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach budżetu Sołectwa na rok 2014. 6. Omówienie bieżących spraw przez Sołtysa Wsi Niepruszewo, wolne głosy, odpowiedzi na pytania mieszkańców. 7.Zakończenie zebrania. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 19.00. W celu uchwalenia budżetu Sołectwa wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców, czyli 221 osób. Zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczyło 20 osób. W związku z brakiem wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców następny termin zebrania został wyznaczony przez Sołtysa na godzinę 19.15. Ad. 3. Podsumowanie działalności sołectwa za rok 2013 od stycznia do września  Realizacja działań wynikających z uchwały dotyczącej Funduszu Sołeckiego na rok 2013: Fundusz wynosił 24593 zł, - Imprezy kulturalne – przeznaczono 11500 zł. wykonanie 11498,24 zł. - Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Niepruszewo - przeznaczono 4000 zł wykonanie 4000 zł. - Doposażenie WDK - przeznaczono 9093 zł wykonanie 9069,28 zł.  Działalność Rady Sołeckiej w okresie od stycznia do września 2013: 1.Spotkanie noworoczne z członkami organizacji działających na terenie naszego sołectwa oraz przybyłymi gośćmi. Spotkanie uświetniło wystawienie Jasełek przez przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie wraz z paniami z KGW i strażakami z OSP, oraz kolędy w wykonaniu p. Jerzego Kostrzewskiego. 2.Zakup farby do wymalowania korytarza przy NKS. 3.Malowanie magazynku kuchennego. 4. Wyjazd na przedstawienie kabaretowe do Teatru Wielkiego w związku z Dniem Kobiet 5. Konserwacja placu zabaw przy ul. Jarzębinowej 6.Czyn społeczny wokół Wiejskiego Domu Kultury. Posadzenie krzewów ozdobnych, sprzątanie terenu wokół oraz ognisko – przy udziale organizacji korzystających z WDK. 7.Dofinansowanie NKS Niepruszewo. 8. Festyn Wianki - występy dzieci ze szkoły podstawowej w Niepruszewie, z ogniska MGOK w Buku, ZHP, KGW . Pogadanka policjantów z Komisariatu wodnego. Przedstawienie „Wędrówki zdrowych piratów”, iluzjonista, szczudlarka. Drużyna Libera 9. Dofinansowanie OSP Niepruszewo. 10.Zakup namiotu. 11.Wsparcie Caritas naszej parafii w organizacji Dnia Chorych. 12.Udział w dożynkach parafialnych jak i gminnych. 13.Biesiada rodzinna przy ognisku - pożegnanie lata – konkurencje dla dzieci zorganizowane przez ZHP, pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez OSP Niepruszewo i harcerzy , przejażdżki bryczką, trampolina dla dzieci, oraz muzyka biesiadna przy ognisku. 14.Inne okolicznościowe imprezy, oraz zakupy związane z utrzymaniem Sali wiejskiej i koszeniem trawników. 15.Doposażenie WDK : zmywarka, naczynia, 16.W budynku WDK odbywa się aerobik – ABT i ZUMBA w każdy wtorek, oraz zajęcia zapaśnicze w środę. Środki własne na powyższe cele zostały uzyskane przez Sołectwo z następujących źródeł: - Festyn Wianki 2013 - Środki uzyskane z obsługi Sali Wiejskiej i Sali do aerobiku Do końca roku Rada Sołecka planuje instalację huśtawek przy ul.Poznańskiej. Ad. 4. Następnie Pani Sołtys przedstawiła propozycje budżetu na rok 2014: UCHWAŁA NR 1 /2013 ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSI NIEPRUSZEWO Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2013r. W sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków z funduszu sołeckiego na rok 2014 Na podstawie art.4 ust.1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420) w związku z uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk Nr XXX/212/2013 z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie Miasta i Gminy Buk na 2014 rok, uchwala się co następuje: § 1 Na obszarze sołectwa Niepruszewo w 2014r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia: 1. Organizacja przez sołectwo Imprez kulturalnych 2. Doposażenie placu zabaw dla dzieci 3. Montaż lampy oświetleniowej 4. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa 5. Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie § 2 Określa się szacunkowy koszt ich realizacji na 26 324,40zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 3 Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1/2013 Zebrania Wiejskiego z dnia 19 września 2013r. 1. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Organizacja przez sołectwo Imprez kulturalnych 1) Zakup materiałów: 6 000,00 zł. 2) Zakup usługi: 6 000,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 2. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Doposażenie placu zabaw dla dzieci 1) Zakup materiałów: 2 500,00 zł. 2) Zakup usługi: 0,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 3. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Montaż lampy oświetleniowej 1) Zakup materiałów: 1 000,00 zł. 2) Zakup usługi: 0,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 4. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa 1) Zakup materiałów: 2 000,00 zł. 2) Zakup usługi: 0,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 5. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie 1) Zakup materiałów: 7 000,00 zł. 2) Zakup usługi : 1 824,40 zł. 3) Zakup projektu : 0,00 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały nr 1/2013 Zebrania Wiejskiego z dnia 19 września 2013r. Sołectwo Niepruszewo Niepruszewo, 19.09.2013 Gmina Buk Burmistrz Miasta i Gminy Buk WNIOSEK Na podstawie art. 4 ust.1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy w Buku Nr XXX/212/2013 z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego : 1.Organizacja przez sołectwo Imprez Kulturalnych – 12 000,00 zł. 2. Doposażenie placu zabaw dla dzieci – 2 500,00 zł. 3. Montaż lampy oświetleniowej – 1 000,00 zł. 4. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa – 2 000,00 zł. 5.Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie – 8 824,40 zł. Uzasadnienie 1. Imprezy kulturalne takie jak Festyn WIANKI, czy Rodzinna biesiada przy ognisku, stały się corocznymi imprezami integrującymi środowisko lokalne. Festyn jest organizowany już od kilkunastu lat, najpierw przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej a od pięciu lat przez Radę Sołecką wsi wraz z działającymi na jej terenie organizacjami. Pozostałe imprezy nie posiadają takiej tradycji a już skupiły wielu mieszkańców. Te wydarzenie kulturalne wspierają i upowszechniają ideę samorządową, w tym tworzą warunki do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażają programy pobudzania aktywności obywatelskiej, jednocześnie promując naszą miejscowość i gminę w regionie. 2. W trosce o kondycję fizyczną naszego społeczeństwa, a szczególnie młodego pokolenia w naszej miejscowości zainstalowane zostały place zabaw dla dzieci. Place te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, co powoduje zużywanie się pierwotnie zainstalowanych zestawów. W związku z powyższym staramy się je sukcesywnie doposażać. Tak więc, wskazane jest uzupełnienie placu zabaw przy ulicy Jarzębinowej o nową instalację. 3. W związku z rozwojem przestrzennym wsi, polegającym na utworzeniu nowych działek budowlanych, oraz zadaniem własnym gminy polegającym na zaopatrzeniu w energię elektryczną, wskazany jest montaż lampy oświetleniowej w miejscu powstania nowych domów. 4. Kształtując wizerunek i estetykę naszej miejscowości oraz mając na uwadze konieczność dbania o zieleń gminną, wskazane jest zagospodarowanie terenów zielonych znajdujących się na terenie sołectwa. 5. W związku z utrzymywaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej niezbędne jest doposażanie Wiejskiego Domu Kultury. W roku 2011 został przeprowadzony kompleksowy remont budynku Wiejskiego Domu Kultury z pominięciem Sali wiejskiej. Sala ta jest użytkowana na Zebrania wiejskie i spotkania organizacji działających na terenie naszej miejscowości. Niestety nie jest ona odpowiednio wyposażona, dlatego konieczne jest sukcesywne jej doposażanie w niezbędny sprzęt. Głosowanie nad uchwaleniem budżetu: Głosowanie nad przyjęciem budżetu - obecnych 20 osób: o za przyjęciem budżetu głosowało - 20 osób, o Głosów przeciwnych – 0 o Powstrzymali się od głosu- 0 Budżet został przyjęty do realizacji. Ad. 6. Omówienie bieżących spraw przez Sołtysa Wsi Niepruszewo, problemy zgłaszane przez mieszkańców - Zgodnie z ustawą śmieciową nasz Dom Kultury musi zgłaszać ilość pojemników do odbioru. Niestety cały czas mieszkańcy podrzucają śmieci do pojemnika przy Domu Kultury. W takich przypadkach trzeba na bieżąco zmieniać ilość pojemników podanych w deklaracji. Prośba do mieszkańców - o pomoc i zwrócenie uwagi na ten problem. Obecnie nikt z mieszkańców nie ma kłopotów z odbiorem odpadów - ponieważ może być odebrana każda ilość śmieci z posesji - nie ma więc żadnego uzasadnienia takiego działania jak wyrzucanie śmieci do pojemnika przy Domu Kultury. - Zbiorka liści – pani Sołtys zwróciła się do mieszkańców o odbiór worków na liście, aby jak w ubiegłych latach sprzątać opadłe liście z ulic i chodników. Pełne worki należy wystawiać przed posesję, skąd będą odbierane w każdy poniedziałek. Oprócz tego śmieci zielone można wrzucać do wystawionego kontenera. - Po wymianie kotła okazało się, że instalacja grzewcza w Domu Kultury jest nieszczelna. Mamy środki na wymianę termostatów w obrębie Sali Wiejskiej, kuchni i przyległych pomieszczeń. Ogrzewanie w całym budynku będzie uruchomione dopiero po wymianie termostatów. Może to powodować przez pewien czas dyskomfort dla pacjentów przychodni Vigilax oraz innych użytkowników Domu Kultury. -pan W.Przybyszewski, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Źródło” przedstawił krótko ostatnie projekty finansowane w ramach LDG: -W ramach „odnowy wsi” Gmina złożyła wniosek o budowę parku fitness na terenie Ośrodka Wypoczynkowego – projekt będzie realizowany w najbliższej przyszłości, -W przyszłym roku będziemy mieli Marinę i klub żeglarski w Zborowie, - Ostatnio powstał piękny park w Żarnowcu, przedsięwzięcie było sfinansowane przez Gminę Stęszew. -Pani M. Nawrotek poinformowała, że zostały podjęte kroki w celu ograniczenia tonażu na ul. Krótkiej i Szkolnej – do 10 ton. Dotychczas, mimo że sprawa była podnoszona wielokrotnie, nie udało się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. - Pani M. Nawrotek poruszyła kwestię przywrócenia pola kempingowego. Obecnie nie ma gdzie rozbić namiotu, potrzebne są toalety i natryski. Uważamy, że młodzież na pewno przyjechałaby do Niepruszewa, które jest jedną z atrakcyjniejszych miejscowości w okolicy, a nie każdego stać na wyjazd nad morze czy w góry. Radna pani Ewa Tonder zgłaszała już tą sprawę na sesji Rady MiG Buk. . Na przykład w pobliskiej miejscowości - Zborowie nad jeziorem Niepruszewskim jest pole kempingowe z przyłączami do przyczep. Prośba o zgłoszenie tego tematu na sesji Rady jak również tematu wybudowania ścieżki rowerowej chociaż we fragmencie. - Pan Przybyszewski zauważył, iż przy niektórych posesjach na ulicy Starowiejskiej nie była zasiana trawa, mimo że deklarowano obsianie wszystkich trawników, - Pani Sołtys poinformowała że Rada Sołecka planuje zagospodarowanie trawników na terenie wsi – planujemy posadzenie kwitnących krzewów. Chcielibyśmy zrobić to w czynie społecznym. Bardzo liczymy na udział i pomoc mieszkańców w tym przedsięwzięciu – wszystkim nam zależy żeby nasza miejscowość była coraz ładniejsza. Anna Kołakowska Członek Rady Sołeckiej Wsi Niepruszewo