^ Back to Top

2013

Spotkanie noworoczne KERiI

W sobotę 28 grudnia Koło P.Z.E.R i I w Niepruszewie zorganizowało spotkanie świąteczno-noworoczne. Na spotkanie zaproszono rejonowy zarząd P.Z.E.R. i I w Buku oraz p. Sołtys. Po wygłoszonych życzeniach podzielono się opłatkiem. Na stołach nie zabrakło potraw wigilijnych jak i innych przekąsek. Grupa członków Koła przygotowała montaż słowno-muzyczny o kolędach i pastorałkach. Poznano ich historię oraz znaczenie w polskiej tradycji. Na koniec programu narrator odczytał życzenia : „Chciałbym w tak niezwykłej i uroczystej chwili złożyć wszystkim ciepłe i serdeczne życzenia – by domy Wasze dekorowały miłość, życzliwość i nadzieja. Niech światło choinki – symbol radości z narodzenia Jezusa oświetla zawsze Wasze życie i pozwala odnaleźć właściwą drogę. A przez cały rok od poniedziałku do niedzieli niech Was wszystko łączy, nic zaś niech nie dzieli”. Tego wszystkiego Niepruszewianie życzą nie tylko sobie, ale wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

 

Koło P.Z.E.R i I w Niepruszewie

Zdjęcia ze spotkania tutaj.

Spotkanie opłatkowe

W dniu 22.12.2013r. odbyło się spotkanie opłatkowe z inicjatywy księdza proboszcza Romana Janeckiego i Koła Caritas, z którego zdjęcia można zobaczyć tutaj.

Spotkanie z lokalną historią

W 2013 roku przypada 715 rocznica pierwszej wzmianki o istnieniu Niepruszewa, w związku z tym, w dniu 5 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie z lokalną historią. Zdjęcia ze spotkania..

Zebranie Wiejskie

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO, które odbyło się 19 września 2013 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska Obecni : - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Rada Sołecka – Anna Błaszak, Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz, - mieszkańcy Niepruszewa Porządek zebrania : 1.Powitanie przybyłych. 2.Przedstawienie porządku zebrania. 3. Podsumowanie działalności Sołectwa w roku 2013- od stycznia do września. . 4.Dyskusja nad wnioskiem dot. planowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014. 5.Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach budżetu Sołectwa na rok 2014. 6. Omówienie bieżących spraw przez Sołtysa Wsi Niepruszewo, wolne głosy, odpowiedzi na pytania mieszkańców. 7.Zakończenie zebrania. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 19.00. W celu uchwalenia budżetu Sołectwa wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców, czyli 221 osób. Zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczyło 20 osób. W związku z brakiem wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców następny termin zebrania został wyznaczony przez Sołtysa na godzinę 19.15. Ad. 3. Podsumowanie działalności sołectwa za rok 2013 od stycznia do września Realizacja działań wynikających z uchwały dotyczącej Funduszu Sołeckiego na rok 2013: Fundusz wynosił 24593 zł, - Imprezy kulturalne – przeznaczono 11500 zł. wykonanie 11498,24 zł. - Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Niepruszewo - przeznaczono 4000 zł wykonanie 4000 zł. - Doposażenie WDK - przeznaczono 9093 zł wykonanie 9069,28 zł. Działalność Rady Sołeckiej w okresie od stycznia do września 2013: 1.Spotkanie noworoczne z członkami organizacji działających na terenie naszego sołectwa oraz przybyłymi gośćmi. Spotkanie uświetniło wystawienie Jasełek przez przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie wraz z paniami z KGW i strażakami z OSP, oraz kolędy w wykonaniu p. Jerzego Kostrzewskiego. 2.Zakup farby do wymalowania korytarza przy NKS. 3.Malowanie magazynku kuchennego. 4. Wyjazd na przedstawienie kabaretowe do Teatru Wielkiego w związku z Dniem Kobiet 5. Konserwacja placu zabaw przy ul. Jarzębinowej 6.Czyn społeczny wokół Wiejskiego Domu Kultury. Posadzenie krzewów ozdobnych, sprzątanie terenu wokół oraz ognisko – przy udziale organizacji korzystających z WDK. 7.Dofinansowanie NKS Niepruszewo. 8. Festyn Wianki - występy dzieci ze szkoły podstawowej w Niepruszewie, z ogniska MGOK w Buku, ZHP, KGW . Pogadanka policjantów z Komisariatu wodnego. Przedstawienie „Wędrówki zdrowych piratów”, iluzjonista, szczudlarka. Drużyna Libera 9. Dofinansowanie OSP Niepruszewo. 10.Zakup namiotu. 11.Wsparcie Caritas naszej parafii w organizacji Dnia Chorych. 12.Udział w dożynkach parafialnych jak i gminnych. 13.Biesiada rodzinna przy ognisku - pożegnanie lata – konkurencje dla dzieci zorganizowane przez ZHP, pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez OSP Niepruszewo i harcerzy , przejażdżki bryczką, trampolina dla dzieci, oraz muzyka biesiadna przy ognisku. 14.Inne okolicznościowe imprezy, oraz zakupy związane z utrzymaniem Sali wiejskiej i koszeniem trawników. 15.Doposażenie WDK : zmywarka, naczynia, 16.W budynku WDK odbywa się aerobik – ABT i ZUMBA w każdy wtorek, oraz zajęcia zapaśnicze w środę. Środki własne na powyższe cele zostały uzyskane przez Sołectwo z następujących źródeł: - Festyn Wianki 2013 - Środki uzyskane z obsługi Sali Wiejskiej i Sali do aerobiku Do końca roku Rada Sołecka planuje instalację huśtawek przy ul.Poznańskiej. Ad. 4. Następnie Pani Sołtys przedstawiła propozycje budżetu na rok 2014: UCHWAŁA NR 1 /2013 ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSI NIEPRUSZEWO Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2013r. W sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków z funduszu sołeckiego na rok 2014 Na podstawie art.4 ust.1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420) w związku z uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk Nr XXX/212/2013 z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie Miasta i Gminy Buk na 2014 rok, uchwala się co następuje: § 1 Na obszarze sołectwa Niepruszewo w 2014r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia: 1. Organizacja przez sołectwo Imprez kulturalnych 2. Doposażenie placu zabaw dla dzieci 3. Montaż lampy oświetleniowej 4. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa 5. Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie § 2 Określa się szacunkowy koszt ich realizacji na 26 324,40zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 3 Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1/2013 Zebrania Wiejskiego z dnia 19 września 2013r. 1. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Organizacja przez sołectwo Imprez kulturalnych 1) Zakup materiałów: 6 000,00 zł. 2) Zakup usługi: 6 000,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 2. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Doposażenie placu zabaw dla dzieci 1) Zakup materiałów: 2 500,00 zł. 2) Zakup usługi: 0,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 3. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Montaż lampy oświetleniowej 1) Zakup materiałów: 1 000,00 zł. 2) Zakup usługi: 0,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 4. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa 1) Zakup materiałów: 2 000,00 zł. 2) Zakup usługi: 0,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 5. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie 1) Zakup materiałów: 7 000,00 zł. 2) Zakup usługi : 1 824,40 zł. 3) Zakup projektu : 0,00 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały nr 1/2013 Zebrania Wiejskiego z dnia 19 września 2013r. Sołectwo Niepruszewo Niepruszewo, 19.09.2013 Gmina Buk Burmistrz Miasta i Gminy Buk WNIOSEK Na podstawie art. 4 ust.1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy w Buku Nr XXX/212/2013 z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego : 1.Organizacja przez sołectwo Imprez Kulturalnych – 12 000,00 zł. 2. Doposażenie placu zabaw dla dzieci – 2 500,00 zł. 3. Montaż lampy oświetleniowej – 1 000,00 zł. 4. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa – 2 000,00 zł. 5.Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie – 8 824,40 zł. Uzasadnienie 1. Imprezy kulturalne takie jak Festyn WIANKI, czy Rodzinna biesiada przy ognisku, stały się corocznymi imprezami integrującymi środowisko lokalne. Festyn jest organizowany już od kilkunastu lat, najpierw przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej a od pięciu lat przez Radę Sołecką wsi wraz z działającymi na jej terenie organizacjami. Pozostałe imprezy nie posiadają takiej tradycji a już skupiły wielu mieszkańców. Te wydarzenie kulturalne wspierają i upowszechniają ideę samorządową, w tym tworzą warunki do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażają programy pobudzania aktywności obywatelskiej, jednocześnie promując naszą miejscowość i gminę w regionie. 2. W trosce o kondycję fizyczną naszego społeczeństwa, a szczególnie młodego pokolenia w naszej miejscowości zainstalowane zostały place zabaw dla dzieci. Place te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, co powoduje zużywanie się pierwotnie zainstalowanych zestawów. W związku z powyższym staramy się je sukcesywnie doposażać. Tak więc, wskazane jest uzupełnienie placu zabaw przy ulicy Jarzębinowej o nową instalację. 3. W związku z rozwojem przestrzennym wsi, polegającym na utworzeniu nowych działek budowlanych, oraz zadaniem własnym gminy polegającym na zaopatrzeniu w energię elektryczną, wskazany jest montaż lampy oświetleniowej w miejscu powstania nowych domów. 4. Kształtując wizerunek i estetykę naszej miejscowości oraz mając na uwadze konieczność dbania o zieleń gminną, wskazane jest zagospodarowanie terenów zielonych znajdujących się na terenie sołectwa. 5. W związku z utrzymywaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej niezbędne jest doposażanie Wiejskiego Domu Kultury. W roku 2011 został przeprowadzony kompleksowy remont budynku Wiejskiego Domu Kultury z pominięciem Sali wiejskiej. Sala ta jest użytkowana na Zebrania wiejskie i spotkania organizacji działających na terenie naszej miejscowości. Niestety nie jest ona odpowiednio wyposażona, dlatego konieczne jest sukcesywne jej doposażanie w niezbędny sprzęt. Głosowanie nad uchwaleniem budżetu: Głosowanie nad przyjęciem budżetu - obecnych 20 osób: o za przyjęciem budżetu głosowało - 20 osób, o Głosów przeciwnych – 0 o Powstrzymali się od głosu- 0 Budżet został przyjęty do realizacji. Ad. 6. Omówienie bieżących spraw przez Sołtysa Wsi Niepruszewo, problemy zgłaszane przez mieszkańców - Zgodnie z ustawą śmieciową nasz Dom Kultury musi zgłaszać ilość pojemników do odbioru. Niestety cały czas mieszkańcy podrzucają śmieci do pojemnika przy Domu Kultury. W takich przypadkach trzeba na bieżąco zmieniać ilość pojemników podanych w deklaracji. Prośba do mieszkańców - o pomoc i zwrócenie uwagi na ten problem. Obecnie nikt z mieszkańców nie ma kłopotów z odbiorem odpadów - ponieważ może być odebrana każda ilość śmieci z posesji - nie ma więc żadnego uzasadnienia takiego działania jak wyrzucanie śmieci do pojemnika przy Domu Kultury. - Zbiorka liści – pani Sołtys zwróciła się do mieszkańców o odbiór worków na liście, aby jak w ubiegłych latach sprzątać opadłe liście z ulic i chodników. Pełne worki należy wystawiać przed posesję, skąd będą odbierane w każdy poniedziałek. Oprócz tego śmieci zielone można wrzucać do wystawionego kontenera. - Po wymianie kotła okazało się, że instalacja grzewcza w Domu Kultury jest nieszczelna. Mamy środki na wymianę termostatów w obrębie Sali Wiejskiej, kuchni i przyległych pomieszczeń. Ogrzewanie w całym budynku będzie uruchomione dopiero po wymianie termostatów. Może to powodować przez pewien czas dyskomfort dla pacjentów przychodni Vigilax oraz innych użytkowników Domu Kultury. -pan W.Przybyszewski, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Źródło” przedstawił krótko ostatnie projekty finansowane w ramach LDG: -W ramach „odnowy wsi” Gmina złożyła wniosek o budowę parku fitness na terenie Ośrodka Wypoczynkowego – projekt będzie realizowany w najbliższej przyszłości, -W przyszłym roku będziemy mieli Marinę i klub żeglarski w Zborowie, - Ostatnio powstał piękny park w Żarnowcu, przedsięwzięcie było sfinansowane przez Gminę Stęszew. -Pani M. Nawrotek poinformowała, że zostały podjęte kroki w celu ograniczenia tonażu na ul. Krótkiej i Szkolnej – do 10 ton. Dotychczas, mimo że sprawa była podnoszona wielokrotnie, nie udało się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. - Pani M. Nawrotek poruszyła kwestię przywrócenia pola kempingowego. Obecnie nie ma gdzie rozbić namiotu, potrzebne są toalety i natryski. Uważamy, że młodzież na pewno przyjechałaby do Niepruszewa, które jest jedną z atrakcyjniejszych miejscowości w okolicy, a nie każdego stać na wyjazd nad morze czy w góry. Radna pani Ewa Tonder zgłaszała już tą sprawę na sesji Rady MiG Buk. . Na przykład w pobliskiej miejscowości - Zborowie nad jeziorem Niepruszewskim jest pole kempingowe z przyłączami do przyczep. Prośba o zgłoszenie tego tematu na sesji Rady jak również tematu wybudowania ścieżki rowerowej chociaż we fragmencie. - Pan Przybyszewski zauważył, iż przy niektórych posesjach na ulicy Starowiejskiej nie była zasiana trawa, mimo że deklarowano obsianie wszystkich trawników, - Pani Sołtys poinformowała że Rada Sołecka planuje zagospodarowanie trawników na terenie wsi – planujemy posadzenie kwitnących krzewów. Chcielibyśmy zrobić to w czynie społecznym. Bardzo liczymy na udział i pomoc mieszkańców w tym przedsięwzięciu – wszystkim nam zależy żeby nasza miejscowość była coraz ładniejsza. Anna Kołakowska Członek Rady Sołeckiej Wsi Niepruszewo

Rodzinna Biesiada przy ognisku

Już po raz drugi 24 sierpnia nad Jeziorem Niepruszewskim z inicjatywy Rady Sołeckiej odbyła się Rodzinna Biesiada przy ognisku. W tym roku tematem przewodnim imprezy była pierwsza pomoc, a w związku z tym rozszerzony program o organizowaną przez Fundację Małych i Dużych „Wojtusiaki” - zbiórkę krwi. Zbiórka należała do bardzo udanych, gdyż krew oddało 46 osób, a do Banku Niespokrewnionych Dawców Szpiku przystąpiło 9 osób. Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy za bezcenny dar, który nas niewiele kosztuje a może komuś uratować życie. Serdeczne podziękowania składamy również Fundacji ‘Wojtusiaki” i ich przyjaciołom za przygotowanie zbiórki  Ponieważ temat pierwszej pomocy najlepiej znany jest strażakom i harcerzom, to oni prowadzili zarówno pokaz jak i szkolenie z tego zakresu. Wielu chętnych na własnej skórze mogło się przekonać jak trudno jest „ożywić” fantoma oraz ile wysiłku kosztuje to zadanie. Najważniejsze jednak jest, abyśmy wiedzieli jak się zachować w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy, bo nigdy nie wiemy kiedy przed takim sprawdzianem zostaniemy postawieni - a lepiej być przygotowanym. Ratowanie życia to oczywiście niełatwa praca, ale potrafi dać wiele satysfakcji. Mogli się o tym przekonać uczestnicy biesiady, kiedy pojawili się strażacy z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Poznań znajdującej się przy JRG 4, z psami poszukującymi zaginionych osób. Pokaz z ich udziałem był dowodem na to, że pies potrafi odnaleźć poszkodowanego świetnie się bawiąc i doskonale uzupełniając pracę strażaka. Celem imprezy była integracja lokalnego społeczeństwa, więc nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci, w postaci przejażdżek bryczką , malowania buziek, czy konkurencji sprawnościowych przygotowanych przez harcerzy i strażaków. Można było spróbować swoich sił w biegu w workach, rzutach do tarczy, rozplataniu warkocza czy nieodłącznym przeciąganiu liny. Konkurencjom towarzyszyło mnóstwo śmiechu a uczestniczyły w nich nie tylko dzieci  Wszyscy otrzymali słodkie upominki. Jako, że biesiada wiąże się również ze śpiewem, nie mogło zabraknąć muzyki. Czas przy pieczeniu kiełbasek umilał Hades – Band, wspierany dzielnie przez panie z KGW. Na zakończenie natomiast spragnionym tańca przygrywał DJ Kroma. Wymarzona wprost pogoda sprzyjała zabawie, mamy więc nadzieję ze wszyscy miło spędzili czas przy ognisku i nie tylko. A za pomoc w organizacji imprezy serdecznie dziękujemy ZHP Buk , OSP Niepruszewo oraz OSiR Buk.

Zdjęcia z biesiady.

Dzień chorych

Po raz kolejny w tym roku podczas odpustu parafialnego ku czci św. Wawrzyńca odprawiona została msza święta sprawowana w intencji chorych i starszych. Dla wszystkich uczestników parafialny oddział Caritas przygotował spotkanie przy kawie i ciastku z księdzem proboszczem, umilone przez pana Jurka Kostrzewskiego. Ogromne podziękowania dla pana Jurka oraz wszystkich, którzy wsparli organizację tego spotkania. A oto kilka zdjęć ze spotkania.

Festyn Wianki

Nadeszło wreszcie lato, a więc jako, że długo oczekiwane powinno być szczególnie powitane. 22 czerwca nad Jeziorem Niepruszewskim z inicjatywy Rady Sołeckiej odbył się festyn, związany z nocą świętojańską i dawną tradycją puszczania wianków na wodę. Podobnie jak w minionych latach początkiem atrakcji tego dnia były zawody rekreacyjne na plaży. Drużyny zmagały się z przeciąganiem liny oraz beczkami z wodą. Nagrodami w obu kategoriach były zestawy piw, więc i amatorzy się znaleźli. I tak pierwsze miejsce w przeciąganiu liny zajęli : Sławomir Migdałek, Tomasz Żybura, Łukasz Żybura, Andrzej Tonder i Adam Ratajczak, a w przelewaniu wody do beczek : Łukasz Żybura, Bartosz Nowak i Dawid Golak. Dzieci natomiast mogły zmierzyć się w biegu w workach. Wielu było chętnych, a wygranymi zostali: w kategoriach 4 lata - Gabrysia Neumann, 5-6 lat - Alan Skulawik, 8-9 lat - Oskar Skulawik, powyżej 10 lat - Dawid Wawrzyniak. Natomiast w konkurencji toczenia piłki udział wzięli : 5-7 lat Weronika Jagsch, Alan Skulawik, 8-9 lat Natalia Posieczek, Nawojka Sydorczuk, Piotr Kubiak, Oskar Skulawik, Zuzanna Kubiak, Piotr Kubiak, Norbert Buksa, Michał Grzywacz, 10 lat i powyżej Dawid Wawrzyniak i Jakub Sobiak. Równocześnie odbywał się pokaz łucznictwa przygotowany przez UKS GROT Więckowice. Klub jest jeszcze w powijakach, ale można się już zapisywać. Chętnych do spróbowania swoich sił w konkurencji koronnej Robin Hooda nie brakowało. Zaraz po zawodach rekreacyjnych nadeszła pora na pogadankę przygotowaną przez Komisariat Wodny Policji w Poznaniu. Panowie policjanci opowiadali o pracy w patrolu wodnym i sytuacjach jakie najczęściej ich spotykają. Jednak największą furorę zrobił pies rasy nowofunland o groźnie brzmiącym imieniu Rambo. Nie taki Rambo straszny jak go malują, bo psiak okazał się być bardzo przyjazny - to cecha wrodzona tej rasy - i niewiarygodnie przymilny. Jako prawdziwy policjant występował w neoprenowej kamizelce, dzięki której może pomagać w ratowaniu tonącego. A na scenie rozpoczynały się już występy dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie. Dzieci zaprezentowały się w układzie tanecznym, pięknie zaśpiewały i wyrecytowały wierszyki. Kolejny występ to mali aktorzy i świetnie ucharakteryzowane panie z KGW, czyli przedszkolaczki, które przybliżyły publiczności baśń braci Grimm „Jaś i Małgosia”. W naszym Domu Kultury odbywają się zajęcia dla pań z Zumby, nie mogło więc zabraknąć układów tanecznych, które Panie zaprezentowały przybyłym widzom. A po Zumbie przedstawiła się publiczności grupa taneczna dzieci, pod kierownictwem pani Joanny Ratajczak z Wojnowic – dzieciaczki tańczą zaledwie od roku a poradziły sobie doskonale. Jednak dopiero kolejny występ okazał się prawdziwą niespodzianką, bo na scenie pojawił się … Iluzjonista, który dosłownie zaczarował wszystkich swoimi magicznymi sztuczkami, zarówno młodszych jak i starszych. Jak co roku nie mogło też zabraknąć występu zuchów z Gromady zuchowej w Niepruszewie, oraz dziewczyn z ogniska muzycznego MGOK w Buku : Marianny Krzemińskiej, Martyny Krzemińskiej, Kasi Nolki czy Oli Równiak. Wspomnieć trzeba także doskonale przygotowane przedstawienie „ Wędrówki Zdrowych Piratów” , w którym czynny udział brało wiele dzieciaczków. Doskonale się bawiły z piratami i właściwie nie chciały się z nimi pożegnać. Również dla dzieci pojawiła się nagle ogromna postać o strasznie długich nogach – pani szczudlarka, która uszczęśliwiła każde z nich zwierzaczkiem skręconym z balonów. Skoro festyn nosi nazwę WIANKI , nie mógłby się odbyć bez konkursu na najpiękniejszy wianek. Patronat nad konkursem objął w tym roku przewodniczący RMiG Buk p. Andrzej Jankowski. A nagrodę główną w postaci aparatu fotograficznego otrzymał wianek wykonany przez Aleksandrę Pietrzykowską i Wojciecha Marciniaka – gratulujemy. W ten oto sposób nadszedł wieczór i oczekiwany występ Anny Spławskiej i Beaty Stachowiak z Drużyny Libera. Drużyna ta zajęła zaszczytne 3 miejsce i do dziś spotyka się na koncertach lub towarzysko. Z kilku członków zespołu powstała formacja Brainfreezer soundsystem , która ma już na swoim koncie kilka znaczących sukcesów. A Bitwa na głosy otworzyła uczestnikom oczy na nowe możliwości i cele. Po tych wszystkich atrakcjach nie mogło zabraknąć oczywiście loterii, w której główną nagrodą był laptop marki ACER, a szczęście tym razem uśmiechnęło się do Aldony Toboły – gratulujemy. W tym miejscu ogromne podziękowania należą się prowadzącej – pani Magdalenie Świderek- Kleczewskiej, która czuwała nad programem festynu i organizacją części artystycznej. Tradycyjnie o zmierzchu przeprowadzono korowód z wiankami nad jezioro, który po raz pierwszy w tym roku poprowadziła Kapela Podwórkowa „ WIARUSY,, przygrywając na plaży podczas puszczania wianków. Festyn nie byłby zakończony gdyby nie zabawa taneczna wieńcząca wieczór, podczas której bawili się dosłownie wszyscy, bo następna okazja nieprędko się nadarzy. Organizacja festynu jest dla Rady Sołeckiej ogromnym wyzwaniem, dlatego serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie w organizacji należą się MGOK, OSIR i ZGK w Buku, Harcerzom z Ośrodka w Buku, Strażakom z OSP Niepruszewo, paniom z KGW w Niepruszewie, wszystkim występującym, oraz sponsorom : Stacji Paliw BP; Niwapol sp.z o.o.; Lehmann Agrotechnika, Sebastian Lehmann; Kreis Pack sp. z o.o.; Paso sp. z o.o.; Papstar Polska sp. z o.o.; Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Henryka Grzymska; Zakład Fryzjerski, Barbara Sierant; Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Zbigniew Kopras; Metrex P.H.U.; Cukiernia Józef Bręk; Transport Borowiak Michał; DAN-BO Damian Boiński; Gospodarstwo rolne Ryszard Napierała; LEMI Leszek Mensfeld; Konsultant ORIFLAME POLAND Sp. z o.o. pani Jolanta Wojcińska. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Zdjęcia z imprezy można zobaczyć TUTAJ.

Zajęcia zapaśnicze

Zapraszamy dziewczęta i chłopców w wieku szkolnym (7-13 lat) na zajęcia zapaśnicze, które odbywać się będą w każda środę o godz. : 18:00 w Domu Kultury w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej 19.

Obowiązuje strój sportowy oraz buty na zmianę.

Koszt zajęć 30zł./m-c

Do końca kwietnia zajęcia bezpłatne !!!

Zajęcia prowadzić będzie  Wicemistrzyni Europy – Karina Pach.

Kontakt 660248156

Chętnych dorosłych zapraszamy na godz. 19:15

Zebranie Wiejskie - sprawozdawcze

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO – SPRAWOZDAWCZEGO za rok 2012 wsi NIEPRUSZEWO, które odbyło się 14 marca 2013 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska I. Porządek zebrania – zgodnie z załącznikiem II. Uczestnicy zebrania: - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Radna MiG Buk– Ewa Tonder, - Rada Sołecka – Anna Błaszak, Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz, Krzysztof Marciniak, - mieszkańcy Niepruszewa 64 osoby + wyżej wymienione. - w zebraniu uczestniczyła wice-Burmistrz Miasta i Gminy Buk p. Aleksandra Wawrzyniak . III. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2012 1.Spotkanie noworoczno-opłatkowe z członkami organizacji działających na terenie naszego sołectwa oraz w związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka, również z babciami i dziadkami – spotkanie uświetnił występ dzieci przedszkolnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie, pod czujnym okiem p. Ewy Tonder, Kamili Jewasińskiej oraz Marty Kalemby przy akompaniamencie p. Jerzego Kostrzewskiego. 2.Wsparcie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Niepruszewie poprzez użyczenie Sali wiejskiej na Zabawę Walentynkową. 3.Wyjazd do Teatru Wielkiego na Kabaretowy Dzień Kobiet. 4.Dokończenie montażu klimatyzacji w Sali wiejskiej. 5.Dofinansowanie NKS Niepruszewo – zakup farby do malowania boiska. 6.Malowanie Sali wiejskiej oraz kuchni. 7. Wędkarski Dzień Dziecka – wsparcie koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. 8.Festyn WIANKI - prowadząca p. Zofia Dragan, występy dzieci ze szkoły podstawowej w Niepruszewie, z ogniska MGOK w Buku, ZHP, zespoły z Niepruszewa , KGW . Pokaz strażacki, przygotowany przez OSP Niepruszewo, który obejmował ratowanie człowieka z uszkodzonego pojazdu, pierwszą pomoc oraz ugaszenie płonącego samochodu. Pokazy wojów średniowiecznych, dyby, medycyna średniowieczna oraz korowód z wiankami przy akompaniamencie Junków z Buku. Odbyły się również zawody dla dzieci i dorosłych oraz Turniej piłki nożnej pod patronatem przewodniczącego RMiG Buk p. Andrzeja Jankowskiego. Festyn zakończył się zabawą taneczną. 8. Dofinansowanie OSP Niepruszewo. 9.Zakup namiotu i stołów biesiadnych na potrzeby imprez plenerowych. 10.Zakup kosiarki. 11.Wsparcie Caritas naszej parafii w organizacji Dnia Chorych. 12.Udział w dożynkach parafialnych jak i gminnych. 13.Biesiada rodzinna przy ognisku - pożegnanie lata – konkurencje dla dzieci zorganizowane przez ZHP, pokaz przygotowany przez OSP Niepruszewo przy pomocy ratowników OSIR – ratowanie tonącego, przejażdżki bryczką, trampolina dla dzieci, oraz muzyka biesiadna przy ognisku. 14. Doposażenie placu zabaw przy ul. Jarzębinowej w huśtawki sprężynowe dla mniejszych dzieci. 15. Zakup wyposażenia gastronomicznego - mebli nierdzewnych oraz frytownicy. 16. Wsparcie OSP Niepruszewo poprzez użyczenie Sali wiejskiej na zabawę Andrzejkową. 17. Turniej KGW w Żegowie. 18. Spotkanie opłatkowe. 19.Zabawa Sylwestrowa 20. Udział w tzw. Imprezach okolicznościowych : imieniny księdza proboszcza, Jubileusze 50 i 60 – lecia , Jubileusz KERiI. 21.Dofinansowanie konkursów szkolnych. 22.Doposażenie WDK : stół, naczynia, stojaki do rowerów, biurka, obrusy. 23.W budynku WDK odbywa się aerobik – ABT i ZUMBA w każdy wtorek. 24.W najbliższej przyszłości będą się również mogły odbywać treningi zapaśnicze i samoobrony prowadzone przez trenerkę z Klubu Sportowego Sobieski Poznań p. Karinę Pach utytułowaną medalistkę i reprezentantkę Polski w Mistrzostwach Europy Kadetek. IV. Sprawozdanie z finansowe za rok 2012 Rozliczenie funduszu sołeckiego: Organizacja Festynu Wianki: 4998,46 Doposażenie placu zabaw: 2700 Doposażanie Wiejskiego Domu Kultury: *zakup elementów klimatyzacji 8076,01 *wyposażenie: regały, biurka, stojaki do rowerów, naczynia 1694,93 *zakup kosiarki 1098,62 *zakup mebli gastronomicznych 4245,26 15114,82 Plan wynosił 22.817,20zł. (5000+2700+15117,20) 22813,28 V. Dyskusja nad sprawozdaniami – nie zgłoszono uwag. VI. Przedstawienie uchwały nr 1/2012 zebrania wiejskiego z dnia 20 września 2012, dotyczącej planowanego funduszu sołeckiego na rok 2013 wraz z dotychczasowym wykorzystaniem funduszu VII. Przedstawienie bieżących spraw Sołectwa. Sołtys wsi Niepruszewo przedstawiła kilka bieżących spraw: Odczytanie odpowiedzi od Burmistrza MiG Buk na pismo wysłane przez Sołtys po Zebraniu Wiejskim w dniu 20.09.2012. Z uwagi na to, że Burmistrz nie mógł uczestniczyć w zebraniu, pytania zadane podczas tego zebrania zostały ujęte w przesłanym piśmie – Burmistrz odpowiedział na wszystkie pytania. Przedstawienie stanowiska Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu na temat Uchwały Nr XVI/121/2012 dotyczącej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Buk” – stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały. Odczytanie pisma wicestarosty Tomasza Łubińskiego dot. wykonania nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 2500P (ul. Starowiejska) , nakładka na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 307 do wjazdu na teren kościelny planowana była do wykonania wraz z nakładką po kanalizacji sanitarnej w roku 2011, jednakże na wniosek Burmistrza MiG Buk środki na wykonanie nakładki przeznaczone zostały na przebudowę chodnika wraz z krawężnikami na odcinku, gdzie była wykonana kanalizacja sanitarna. Nastąpiła zmiana opiekuna Sali Wiejskiej. Dotychczas była to pani Roma Kordylewska, obecnie pani Barbara Miziołek. Kontakt do p. B. Miziołek będzie podany na stronie Sołectwa. W kwietniu w Niepruszewie będzie przeprowadzana zbiórka pieniędzy na zakup ławek do Kościoła Parafialnego. Zbiórka będzie prowadzona przez przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich. Pieniądze będą zbierane przez wyznaczone osoby i skrupulatnie odnotowywane. Festyn Wianki został zaplanowany w dniu 22.06.2013, a w ostatni weekend sierpnia biesiada rodzinna nad jeziorem (podobnie, jak w zeszłym roku). VIII. Omówienie bieżących spraw przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk. Pani Wice-Burmistrz omówiła budżet gminy na rok 2013 i nową ustawę „śmieciową” a następnie odpowiedziała na pytania mieszkańców: Nie ma środków na większe inwestycje w gminie. W związku z tym będzie budowana tylko droga na terenie AG. W ramach inwestycji będzie też kontynuowana budowa instalacji sanitarnej na terenie gminy (w pierwszej kolejności w mieście Buk). Zgodnie z wdrażaną nową ustawą dotyczącą odpadów: - stawki za odbiór odpadów komunalnych będą wynosić 12 zł od osoby w gospodarstwie domowym (przewidziane są zniżki o 5% powyżej 3 osób w gospodarstwie domowym, czyli czwarta osoba zapłaci 95% od 12 zł, tj 11,40; piąta 90%, szósta 85%, aż do 13-tej osoby, która zapłaci 50%). To są koszty za odpady sortowane, w przypadku niesortowanych opłata będzie wynosiła 20 zł od osoby. - Mieszkańcy sami będą deklarować ilość osób w gospodarstwie domowym. - Firma, która będzie odbierać odpady zostanie wybrana w drodze przetargu. - Obecne kwoty są ustalone na podstawie aktualnych kosztów wywozu odpadów komunalnych. Kwota może się zmienić, ponieważ ostatecznie będzie ustalona przez wybraną Firmę. - Odpady będą odbierane 2 razy w miesiącu. - Każde gospodarstwo będzie deklarować czy odpady będą segregowane. W ramach kwoty będą odbierane wszystkie odpady, w tym segregowane (nie ma znaczenia ilość pojemników). Nie przewiduje się żadnych zniżek ani wyjątków. IX. Odpowiedzi na pytania mieszkańców : Czy są przewidywane zniżki, ponieważ np. samotny emeryt nie wyprodukuje dużej ilości odpadów? Odpowiedź: Nie przewiduje się żadnych zniżek ani wyjątków. Dlaczego stawki za wywóz odpadów są wyższe niż w innych gminach? Odpowiedź: Poznań proponował pierwotnie wyższe stawki bez zniżek, ale gminy się na to nie zgodziły. Jesteśmy w związku Aglomeracji Poznań. Głównym argumentem przystąpienia Gminy Buk do tego związku była kwestia budowy w Poznaniu spalarni śmieci. Wysypiska za kilka lat zostaną zamknięte i jedynym miejscem odbioru odpadów będą spalarnie. Gminy, które nie przystąpiły do związku, posiadajacego spalarnię, będą miały w przyszłości problem. Dziś mamy pojemniki przy gospodarstwie domowym i odpady były wywożone raz w miesiącu lub częściej. Czy po zmianie będzie można oddawać odpady częściej niż 2 razy w miesiącu? Odpowiedź: Będzie można zgłaszać taką potrzebę, na dzień dzisiejszy nie wiadomo jak będzie załatwiała to firma odbierająca odpady. Czy pojemniki do odpadów będą dostarczone? Odpowiedź: Tak, pojemniki będą dostarczone przez firmę i zachipowane. Będzie jeden rodzaj pojemników. Dokładnie jeszcze nie wiadomo jakie to będą pojemniki. Określi to firma, która wygra przetarg. Czy konieczne jest wypowiedzenie umowy z ZGK? Odpowiedź: Umowy z ZGK należy wypowiedzieć w terminie do 30 marca. Obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Chodzi o to, żeby uchronić przed podwójnymi opłatami. Od 1.07.2013 obowiązuje nowa ustawa. Od tego terminu śmieci będą odbierane przez nową firmę. Czy mamy jakiś inny wybór? Odpowiedź: Opłata ma charakter obowiązkowy. Czy mieszkańcy spółdzielni muszą rozwiązywać umowy? Odpowiedź: Spółdzielnia zrobi to za państwa, a opłaty będą naliczane w czynszu. Jeżeli ul. Starowiejska nie będzie remontowana, czy można postawić tam znak zakazu wjazdu tirów? Odpowiedź: Uwaga zostanie przekazana odpowiednim osobom. Potrzebna będzie opinia Starostwa. Leży to w kompetencjach Zarządu Dróg Powiatowych. Kto się zajmuje czyszczeniem studzienek? W przypadku deszczu wszystko jest zalane. Zalewa nas woda na ulicy Starowiejskiej. W ubiegłym roku nie wszystkie studzienki zostały wyczyszczone. Odpowiedź: Możemy monitować i ponaglać w tej sprawie. Radna Pani Ewa Tonder dodała: Studzienki były już zgłaszane kilkakrotnie, ale zostanie ponownie złożony wniosek na sesji w tej sprawie. Dlaczego nie mogliśmy wybrać sobie innego związku, gdzie ceny za wywóz odpadów byłyby niższe? Odpowiedź: Do związku przystąpiliśmy w 2007 roku i nie mam informacji jakie motywy wtedy kierowały tym wyborem. Inne gminy podają raczej zaniżone stawki za wywóz odpadów. Ze związku możemy wystąpić, ale nie wiemy jakie będą konsekwencje takiej decyzji. Czy ZGK nie może nadal odbierać odpadów tak jak dotychczas? Odpowiedź: ZGK dobrze wykonywał te obowiązki i też może przystąpić do przetargu. Jeśli do tej pory stawki wystarczały, dlaczego nowe są o 300% większe? Odpowiedź: Nie można tego dokładnie wyjaśnić, ale zmieni się system naliczania opłaty. W innych gminach płaciło się np. za worek do odpadów. Cały koszt był wliczony w koszt kubła. Wszystkie koszty do tej pory podawane przez ZGK są wliczone w obecne stawki (wywóz, worki, opłata środowiskowa). Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych jest czynnością prawną – w przypadku podania nieprawdy grożą konsekwencje. Gminy stają się właścicielami odpadów. Przerzucanie obowiązku rozwiązania umowy na obywateli nie jest zgodne z prawem, jeżeli nie rozwiążemy umowy i będziemy płacić podwójnie - możemy wystąpić o wyłudzenie. Odpowiedź: konieczność wypowiedzenia umowy jest zgodna z interpretacją Ministerstwa Środowiska. Jeśli strona wprowadza zmiany, to ta strona powinna wypowiadać umowę (nie mieszkańcy) lub umowa mogłaby wygasnąć w sposób naturalny. Dlaczego to my musimy rozwiązywać umowę? Odpowiedź: Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska umowa musi być wypowiedziana przez mieszkańców. Czy wiadomo jakie koszty aktualnie ponosi Gmina w przeliczeniu na 1 mieszkańca? Czy nowe koszty wynikają ze zmiany ustawy, czy z konkretnych wyliczeń w przeliczeniu na 1 mieszkańca? Odpowiedź: Niestety nie umiem powiedzieć jakie są wyliczenia. W jaki sposób będą pobierane opłaty za wywóz odpadów? Odpowiedź: Opłaty będą pobierane co 2 miesiące. Nie będzie doliczania do podatku. Sprawa budowy ronda przy wyjeździe z terenu AG. Czy gmina jeszcze będzie walczyć w tej sprawie? Nie mamy pieniędzy na remont ulicy Starowiejskiej, a czy mamy pieniądze na budowę ronda? Odpowiedź: Gmina będzie nadal walczyć w tej sprawie. Obecnie nie chcemy dopuścić do zamknięcia wyjazdu przez WZDW z terenu AG. Chcemy zapewnić ruch w tym miejscu. Gmina już poniosła koszty związane z realizacją projektu. Są prowadzone rozmowy zmierzające do porozumienia, łącznie z przedsiębiorcami z terenu AG. Nie ma określonego żadnego terminu realizacji tych działań. Nie uczestniczyłam w rozmowach z WZDW. Chcemy dojść do porozumienia, żeby WZDW budowało, a Gmina tylko uczestniczyła w kosztach. Bierzemy głównie pod uwagę ruch samochodów zjeżdżających z autostrady. Sygnalizacja świetlna powodowałaby blokowanie tego wyjazdu. Z ronda ma być też wjazd na planowaną w przyszłości obwodnicę Niepruszewa. Również dlatego zrezygnowano z budowy sygnalizacji świetlnej na rzecz ronda. Obwodnica bukowska nie jest w dobrym stanie. Naprawy są prowadzone przy użyciu grubego grysu. Takie łatanie jezdni jest szkodliwe. Grys wchodzi w opony a z kół sypie się na szyby samochodów i stwarza zagrożenie. Prosimy o zaprzestanie takich napraw dróg. Odpowiedź: Nie wiem jaka firma wykonała te naprawy. Zgłoszę tą uwagę do odpowiedniej osoby. Można też zgłosić do urzędu, do Pana K. Jęcha . Z ubezpieczenia firmy można uzyskać odszkodowanie, jednak przy zdarzeniu musi być obecny policjant lub świadek i policjant. Po korekcji drzew przy ul. Starowiejskiej pozostały sterty drobnych gałęzi na chodnikach pod drzewami. Do dziś nie są uprzątnięte. Przycięto tylko drzewa do Kościoła. Czy pozostałe także będą przycięte? Odpowiedź: Wyjaśnimy na jakim etapie jest ta sprawa i co dalej będzie robione. Kiedy będzie wykonana droga na starym osiedlu? Odpowiedź: Nie ma planu budowania drogi – drogi nie utwardzone będą jedynie wyrównywane. Operatorzy z firm utwardzających drogi często nie są profesjonalni i solidni. Odpowiedź: Sprawa będzie zgłoszona. Pan Burmistrz poddał pod głosowanie zmianę przeznaczenia środków uzyskanych ze stowarzyszenia „Źródło” (zagospodarowanie terenów nad jeziorem). Przeznaczono je na chodniki przy ulicy Grodziskiej w Buku. Dlaczego nie przeznaczono ich na inwestycje w Niepruszewie? Nie możemy się doprosić od tylu lat o drogi we wsi, a będą budowane drogi na terenach inwestycyjnych. Odpowiedź: Inwestorzy prosili o wybudowanie drogi. Będą oni uczestniczyć w kosztach budowy (taki był warunek zakupu działki). Do tej pory nie było współfinansowania budowy dróg z inwestorami z terenu AG, jednak teraz ma to ulec zmianie. Nad jeziorem Niepruszewskim wiele już zostało zrobione i niemałe środki zostały zainwestowane. Jesteśmy za tym, żeby środki ze Źródła były wykorzystane na rozbudowę mariny, ale decyzja Rady była inna. P. W. Przybyszewski, Prezes LGD Źródło dodał: Jesteśmy Gminą, która najmniej środków wykorzystała ze Źródła. Projekt był bardzo ambitny, miały powstać boiska, fitness, pomost pływający. Niestety Gmina się wycofała a środki poszły na inwestycje w Buku zamiast w Niepruszewie. Obecnie są planowane inne inwestycje, ale nie związane z Niepruszewem. Inne Gminy mają np. mariny, u nas się nie udało. O ile wiem Zborowo planuje otwarcie wypożyczalni żaglówek i sekcji łuczniczej. P. M. Nawrotek dodała: Będzie można korzystać z tych sekcji jeżeli ktoś jest zainteresowany. P.Sołtys: Warunkiem sprzedaży działki na terenie AG jest budowa drogi, a prywatni mieszkańcy nie mają prawa do drogi? Przecież płacą podatki. Odpowiedź: Prywatni przedsiębiorcy płacą duże podatki – dzięki nim w przyszłości będzie można coś u nas zrobić. Tam inwestujemy, bo w przyszłości będziemy mieć z tego korzyści. Tam są miejsca rozwoju, pracy. Porównanie jest przesadzone. Osiedle ma już 30 lat. Budowa drogi jest dużą inwestycją. Potrzebne są miliony. Za kilka lat być może będzie to możliwe. Priorytetem jest najpierw budowa kanalizacji. Dopiero wtedy będą mogły być przeznaczone środki na inwestycje drogowe. Projekty będą przygotowane dopiero w przypadku jak już będą środki. Remont ul. Dobieżyńskiej jest współfinansowany przez ZDP. Po ul. Szkolnej jeżdżą ciężarówki i powodują jej niszczenie. Jest to droga wąska i nieutwardzona. Prosimy o wprowadzenie zakazu wjazdu ciężarówek na tą ulicę. Odpowiedź: Temat zostanie przekazany. Czy można płacić za jeden pojemnik odpadów na miesiąc jeżeli nie produkuje się dwóch?. Odpowiedź: Niestety tak jest narzucone. Na jakim etapie jest projekt zagospodarowania przestrzennego działek przy lotnisku? Odpowiedź: Projekt będzie poddany głosowaniu na najbliższej sesji. Czy będąc członkiem spółdzielni można oddawać odpady indywidualnie, czy tylko poprzez spółdzielnię? Odpowiedź: Nie można oddawać indywidualnie, tylko poprzez zarządcę (spółdzielnię). Zgłoszono także następujące problemy: - Skrzyżowanie z ul. Leśną jest bardziej niebezpieczne. Czy rondo w tym miejscu jest przewidywane? - Przedstawicielka KGW zadała pytanie czy można umieścić znak zakazu wjazdu pojazdów za budynek Sali Wiejskiej. Stojące pojazdy przeszkadzają i utrudniają dojście do pomieszczeń. Na koniec zebrania P. W. Niespodziany, Sekretarz OSP Niepruszewo, krótko przedstawił zasady pracy, osiągnięcia oraz problemy, z jakimi radzi sobie OSP Niepruszewo. W imieniu strażaków podziękował Sołectwu za umożliwienie zakupu piły do cięcia stali, betonu i asfaltu. Dzięki dofinansowaniu z Sołectwa mogli zakupić odpowiedni sprzęt, niezbędny do niesienia pomocy podczas wypadków. Strażacy przynieśli i pokazali zakupiony sprzęt. Protokolant zebrania Anna Kołakowska Członek Rady Sołeckiej Wsi Niepruszewo

Dzień Kobiet

Paranienormalni

Z okazji Dnia Kobiet panie z naszego sołectwa wybrały się na występ kabaretu PARANIENORMALNI do Teatru Wielkiego. Wieczór okazał się bardzo udany a kabaret pokazał, że tematów do obśmiania w Polsce nie brakuje. Do gustu publiczności przypadło wykonanie łamaną francuszczyzną przeboju grupy "Weekend" pt.: "Ona tańczy dla mnie" , a także dialog Mariolki z koleżanką o tym, jaki wspólny prezent mogłyby kupić na urodziny Maćkowi - jacht, ferrari czy bawełniane skarpetki. Gromkie brawa wywołała też scena lotu tanimi liniami lotniczymi Biedronka Air Lines do... Madrytu. Kto nie był, niech żałuje - widownia rozbawiona była do łez :)

Święto Trzech Króli w Niepruszewie

Święto Trzech Króli w Niepruszewie

 

To, co się stało przed laty
W małym miasteczku, w Betlejem
To samo dzisiaj w Polsce
I w każdej duszy się dzieje.
Chce się narodzić Pan Jezus
I w duszy starszych i dzieci
Dlatego to nam na niebie
Znów gwiazda Boża zaświeci

 

W piękny świąteczny dzień – Trzech Króli - w Niepruszewie zaplanowano spotkanie noworoczne. Głównym punktem programu tego popołudnia były jasełka, wystawiane przez panie z Koła Gospodyń, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, cóż za chaotyczna zbieranina – jak to w naszej miejscowości, której daleko do jednorodnych rolniczo wsi ościennych, a jednak … to nie chaos, a przemyślany podział ról między starszych, młodszych i dzieciaczki. Wszystkie pokolenia, a każde sprawdziło się doskonale. Panie z KGW z ogromnym zapałem przygotowały stroje i pomagały w dekoracjach, uczestniczyły z przejęciem zarówno w przedstawieniu jak i w próbach. Strażacy, których nie zaskoczy żadna sytuacja i w tej odnaleźli się wspaniale. I oczywiście przedszkolaki – trema jednych, chwytała za serce wszystkich obecnych, a swoboda innych ubarwiała przedstawienie i rozbawiała. Nie mogło również zabraknąć pięknych kolęd w wykonaniu wszystkich, przy niezawodnym akompaniamencie pana Jerzego Kostrzewskiego, który jak nikt inny, potrafi zachęcić do śpiewania każdego – i to nie tylko kolęd.

 

Tak więc z chaosu, niczym w wierszu Tuwima :

 

 „Z chaosu ład się tworzy. Ład, konieczność, 

 

Jedyność chwili, gdy bezmiar tworzywa 

 

Sam się układa w swoją ostateczność

 

 I woła, jak się nazywa”.

 

wyłania się cudowny, ciepły klimat prawie rodzinnego spotkania.  A wszystko to, dzięki tym, którzy przybyli – członkom organizacji działających na terenie sołectwa i wszystkim chętnym, a sala wiejska wręcz pękała w  szwach. Ten piękny wieczór mógł dojść do skutku tylko dzięki zaangażowaniu w przygotowania wspomnianych wcześniej pań z KGW, strażaków z OSP, przedszkolaczków i oczywiście czuwających nad wszystkim pań : Ewy Tonder, Kamili Jewasińskiej, Natalii Fagasik, Marty Szymczak przy udziale organizatorów- Rady Sołeckiej. Wszystkim, którzy dołożyli starań aby spotkanie noworoczne się odbyło - serdecznie dziękuję Agnieszka Bednarek, sołtys wsi Niepruszewo.

 

Wykonawcy :

 

Krystyna Szymczak

 

Halina Krzyżaniak

 

Teresa Witkowska

 

Krystyna Golak

 

Daniela Kalemba

 

Krzysztof Krzyżaniak

 

Bronisława Szymanowska

 

Teresa Tonder

 

Halina Tymkowska

 

Andrzej Tonder

 

Juliusz Kujawa

 

Adam Korzeniewski

 

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie

ZDJĘCIA

Spotkanie opłatkowe

W dniu 23.12.2012r odbyło się spotkanie opłatkowe z inicjatywy księdza proboszcza Romana Janeckiego, z którego zdjęcia zobaczyć można tutaj.