^ Back to Top

2012

Protokół z zebrania wiejskiego

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO, które odbyło się 20 września 2012 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska Obecni : - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Radna MiG Buk– Ewa Tonder, - Rada Sołecka – Anna Błaszak, Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz, Krzysztof Marciniak, - mieszkańcy Niepruszewa Porządek zebrania : 1.Powitanie przybyłych. 2.Przedstawienie porządku zebrania. 3. Podsumowanie działalności Sołectwa w roku 2012- od stycznia do września. . 4.Dyskusja nad wnioskiem dot. planowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013. 5.Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach budżetu Sołectwa na rok 2013. 6. Omówienie bieżących spraw przez Sołtysa Wsi Niepruszewo, wolne głosy, odpowiedzi na pytania mieszkańców. 7.Zakończenie zebrania. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 19.00. W celu uchwalenia budżetu Sołectwa wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców, czyli 222 osoby. Zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczyło 28 osób. W związku z brakiem wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców następny termin zebrania został wyznaczony przez Sołtysa na godzinę 19.15. Ad. 3. Pani Sołtys przedstawiła podsumowanie działalności sołectwa za rok 2012 od stycznia do września Realizacja działań wynikających z uchwały dotyczącej Funduszu Sołeckiego na rok 2012:. Fundusz wynosił 22817,20 zł, - Wianki – przeznaczono 5000 zł wykonanie 4998,46 - Doposażenie placu zabaw - przeznaczono 2700 zł wykonanie 0 - Doposażenie WDK - przeznaczono 15117,2 zł wykonanie 10513,73 (w tym: klimatyzacja 8076,01 zł, wyposażenie 1339,1 zł, kosiarka 1098,62 zł) Działalność Rady Sołeckiej w okresie od stycznia do września 2012: -Spotkanie noworoczne -Kabaretowy dzień kobiet w Teatrze Wielkim -Dofinansowanie NKS Niepruszewo - zakup farby do malowania boiska -Malowanie Sali wiejskiej -Wędkarski Dzień Dziecka -Festyn „Wianki” -Dzień chorych -Biesiada rodzinna przy ognisku -Dożynki parafialne i gminne -Zakupy związane z organizacją imprez plenerowych: namiot, stoły bankietowe -Inne okolicznościowe imprezy, oraz zakupy związane z utrzymaniem Sali wiejskiej i koszeniem trawników Środki własne na powyższe cele zostały uzyskane przez Sołectwo z następujących źródeł: - Festyn Wianki 2012 - Środki uzyskane z obsługi Sali Wiejskiej i Sali do aerobiku Do końca roku Rada Sołecka planuje wykonanie remontu kuchni. Ad. 4. Następnie Pani Sołtys przedstawiła propozycje budżetu na rok 2013: UCHWAŁA NR 1 /2012 ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSI NIEPRUSZEWO Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2012r. W sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków z funduszu sołeckiego na rok 2013 Na podstawie art.4 ust.1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420) w związku z uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk Nr XVII/127/2012 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie Miasta i Gminy Buk na 2013 rok, uchwala się co następuje: § 1 Na obszarze sołectwa Niepruszewo w 2013r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia: 1.Organizacja przez sołectwo Imprez kulturalnych 2.Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Niepruszewo 3.Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie § 2 Określa się szacunkowy koszt ich realizacji na 24 593,0zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 3 Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1/2012 Zebrania Wiejskiego z dnia 20 września 2012r. 1.Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Organizacja przez sołectwo Imprez kulturalnych 1) Zakup materiałów: 6 000,00 zł. 2) Zakup usługi: 5 500,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 2.Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Niepruszewo 1) Zakup materiałów: 4 000,00 zł. 2) Zakup usługi: 0,00 zł. 3) Zakup projektu: 0,00 zł. 3.Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie 1) Zakup materiałów: 7 000,00 zł. 2) Zakup usługi : 2 093,00 zł. 3) Zakup projektu : 0,00 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały nr 1/2012 Zebrania Wiejskiego z dnia 20 września 2012r. Sołectwo Niepruszewo Niepruszewo, 20.09.2012 Gmina Buk Burmistrz Miasta i Gminy Buk WNIOSEK Na podstawie art. 4 ust.1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy w Buku NrXVII/127/2012 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego : 1.Organizacja przez sołectwo Imprez Kulturalnych – 11 500,00 zł. 2.Zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej - Niepruszewo – 4 000,00 zł. 3.Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie – 9 093,20 zł. Uzasadnienie 1. Imprezy kulturalne takie jak Festyn WIANKI, czy Rodzinna biesiada przy ognisku, stały się corocznymi imprezami integrującymi środowisko lokalne. Festyn jest organizowany już od kilkunastu lat, najpierw przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej a od pięciu lat przez Radę Sołecką wsi wraz z działającymi na jej terenie organizacjami. Pozostałe imprezy odbyły się po raz pierwszy lub drugi w bieżącym roku a już skupiły wielu mieszkańców. Te wydarzenie kulturalne wspierają i upowszechniają ideę samorządową, w tym tworzą warunki do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażają programy pobudzania aktywności obywatelskiej, jednocześnie promując naszą miejscowość i gminę w regionie. 2. W trosce o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową zasadne jest sfinansowanie ze środków funduszu sołeckiego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepruszewie w postaci przecinarki do stali, betonu, asfaltu, jako sprzętu wydatnie podnoszącego możliwości ratownictwa w przypadku wypadków drogowych, niejednokrotnie ratując życie poszkodowanym. 3. W związku z utrzymywaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej niezbędne jest doposażanie Wiejskiego Domu Kultury. W roku 2011 został przeprowadzony kompleksowy remont budynku Wiejskiego Domu Kultury z pominięciem Sali wiejskiej. Sala ta jest użytkowana na Zebrania wiejskie i spotkania organizacji działających na terenie naszej miejscowości. Niestety nie jest ona odpowiednio wyposażona, dlatego konieczne jest sukcesywne jej doposażanie w niezbędny sprzęt. Konieczne jest również zainstalowanie systemu wentylacji, która to inwestycja jest zbyt kosztowna aby zrealizować ja w ciągu jednego roku budżetowego, dlatego konieczne jest uwzględnienie wydatków na ten cel w roku 2013. UWAGI DO PROPONOWANEGO BUDŻETU I GŁOSOWANIE: Pan Władysław Niespodziany, Sekretarz Zarządu Miejsko Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawił uzasadnienie dotyczące realizacji przedsięwzięcia zakupu wyposażenia na potrzeby OSP Niepruszewo. Przedsięwzięcie dotyczy zakupu pilarki spalinowej do cięcia stali, betonu, kamienia o wartości 3994,50 zł. Jest to urządzenie mające zastosowanie głównie podczas pomocy przy wypadkach drogowych i zdarzeniach losowych. Tego typu wyposażenie jest niezbędne dla niesienia szybkiej i skutecznej pomocy, mając na uwadze fakt – że zaangażowanie naszej jednostki OSP jest duże w porównaniu z innymi w Gminie Buk. Nasza OSP była wzywana około 60 razy w ciągu roku do rozmaitych zdarzeń. Były to głównie zdarzenia losowe i wypadki drogowe. Głosowanie nad przyjęciem budżetu - obecnych 28 osób: o za przyjęciem budżetu głosowało - 28 osób, o Głosów przeciwnych – 0 o Powstrzymali się od głosu- 0 Budżet został przyjęty do realizacji. Ad. 6. Omówienie bieżących spraw przez Sołtysa Wsi Niepruszewo, odpowiedzi na pytania mieszkańców Pani M. Nawrotek zadała pytanie dotyczące budowy ronda przy zjeździe z drogi 307 na tereny AG (przy stacji BP) – czy i kiedy dojdzie do skutku? Gdzie będą objazdy? Jakie jest merytoryczne uzasadnienie Wielkopolskiego Zarządy Dróg Wojewódzkich – dlaczego na tym skrzyżowaniu nie można zainstalować sygnalizacji świetlnej zamiast ronda. Kto ma partycypować w kosztach budowy ronda? Gmina, czy również firmy, których zainteresowanie jak dotychczas jest niewielkie. Rondo będzie stanowiło znaczne obciążenie dla budżetu Gminy. Odp: Pytanie będzie zadane p. Burmistrzowi Pani M. Nawrotek zdementowała plotkę, że Stowarzyszenie Tatarak wystąpiło do Prokuratury z pismem dotyczącym bezprawnej wycinki drzew w zabytkowym parku w Niepruszewie. Pani Sołtys potwierdziła że wystąpiła z takim pismem. Przedtem kilkakrotnie interweniowała w tej sprawie u Konserwatora Zabytków jednak nie odniosło to spodziewanego rezultatu. Wycinka drzew rozpoczęła się w październiku i listopadzie 2011. Obecnie, po przeprowadzonej inwentaryzacji okazało się że wycięto 268 drzew. Na Sesji Rady MiG Buk - Radna E.Batura wyraziła zarzuty do Tataraku dlaczego nie zainteresował się wycinką drzew w parku w Niepruszewie i wcześniej tego nie zgłaszał Odp: Sprawa była zgłaszana Burmistrzowi na Sesjach Rady MiG Buk jak również na Zebraniu Wiejskim w Niepruszewie w dniu 29.02.2012 (kiedy liczba wyciętych drzew była jeszcze niewielka). Naczelnik OSP Niepruszewo pan T.Żybura zdecydowanie zaprzecza że Strażacy z OSP Niepruszewo uczestniczyli w wycince drzew – były takie pomówienia, w związku z tym, że Strażacy uczestniczyli w porządkowaniu terenu parku. Kiedy będą przycinane drzewa na ulicy Starowiejskiej?. Odp: sprawa zostanie zgłoszona. Kiedy będzie umieszczony znak – Zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych – na ulicę Starowiejską? Odp: znak będzie, jest w trakcie zatwierdzenia. Czy będą posiane trawniki na terenie wsi? Odp: P. Sołtys poruszy jeszcze raz tą sprawę. Z wcześniejszej rozmowy z p. K. Jęch –wynikało że trawniki zostały posiane. Być może nie dotyczyło to omawianych miejsc. Naczelnik OSP Niepruszewo pan T. Żybura zgłosił następujące problemy dotyczące OSP Niepruszewo:  problem niesprawnych hydrantów – na terenie Niepruszewa jest tylko 1 hydrant całkowicie sprawny (przy ul. Poznańskiej), poza tym jest bardzo niskie ciśnienie wody.  problem czerpania wody- na terenie Niepruszewa nie ma utwardzonego dojazdu dla wozów bojowych do jeziora. Wcześniej była droga ułożona z płyt za parkiem, obecnie płyty zostały usunięte.  gdzie należy zgłosić konieczność ustawienie przy strażnicy znaku ostrzegającego – o drodze wyjazdu Straży Pożarnej. Jest to miejsce niebezpieczne ponieważ wyjazd jest na samym zakręcie. Czy Sołectwo może w tym pomóc. Odp: pytanie będzie zadane p. Burmistrzowi Na zakończenie zebrania pani Sołtys zwróciła się do mieszkańców o odbiór worków na liście, aby jak w ubiegłych latach sprzątać opadłe liście z ulic i chodników. Pełne worki należy wystawiać przed posesję, skąd będą odbierane przez ZGK. Anna Kołakowska Członek Rady Sołeckiej Wsi Niepruszewo

Rodzinna Biesiada Przy Ognisku

W dniu 25 sierpnia nad Jeziorem Niepruszewskim odbyła się Rodzinna Biesiada przy ognisku z okazji zakończenia lata. Organizatorem była Rada Sołecka wsi Niepruszewo we współpracy z ZHP i OSP Niepruszewo oraz OSIR Buk. Celem imprezy była integracja społeczności lokalnej podczas wspólnej zabawy przy ognisku. Impreza odbywała się w przepięknym plenerze nad naszym jeziorem i zgromadziła całkiem sporo osób, jak na pierwszy raz. Przeznaczona głównie dla dzieci, dla nich było malowanie twarzy, trampolina, baloniki i słodycze, nie odbyłaby się też bez udziału dorosłych. Jak zawsze nie zawiedli strażacy z OSP Niepruszewo, którzy przygotowali pokaz wraz z ratownikami pilnującymi bezpieczeństwa na naszej plaży. Składał się on z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczyła udzielenia pierwszej pomocy osobie tonącej, druga natomiast miała na celu ukazanie działania w momencie, gdy osoba tonąca doznała urazu kręgosłupa podczas skoku do wody. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Nie mogło tez zabraknąć konkurencji sprawnościowych przygotowanych zarówno przez harcerzy jak i strażaków. Można było spróbować swoich sił w skoku w workach połączonym ze strącaniem przy pomocy strumienia wody piłeczki ze słupka, biegu w parach ze związanymi nogami, a także w biegu z szyszką umieszczoną na łyżeczce. Każdej z rozgrywanych konkurencji towarzyszyło mnóstwo emocji i śmiechu. Wszystkie dzieci biorące udział w rywalizacji otrzymywały słodkie upominki. Najwięcej jednak emocji wzbudziło jak zawsze przeciąganie liny. Jedną z odmian tej konkurencji było sprawdzenie, ile dzieci jest potrzebnych, aby pokonać jednego strażaka. Później odbyło się tradycyjne przeciąganie liny. Strażacy zmierzyli się zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Zawody zakończyły się remisem 1:1 w obu kategoriach. Około godziny osiemnastej rozpoczęła się właściwa biesiada przy ognisku. Zespół z Łagowa, Maniek i Tosiek, wspierani przez panie z KGW grał i śpiewał najbardziej znane kawałki muzyki biesiadnej, takie jak na przykład : „Szła dzieweczka do laseczka”, czy też „Gdybym miał gitarę”. Podczas całej imprezy dzieci mogły korzystać z bezpłatnych przejażdżek bryczkami oraz smażyć kiełbaski na ognisku. A po trudach sportowych zmagań mogły skosztować ciasta drożdżowego, pączków i drożdżówek ufundowanych przez niepruszewskich cukierników- p. Bręka i p. Pierzyńskiego. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zabawie, dlatego mamy nadzieję, iż wszyscy spędzili miło czas przy ognisku i dźwiękach muzyki akordeonowej i nie tylko. Zdjęcia z biesiady do obejrzenia tutaj.

Dzień chorych

Dorocznym zwyczajem podczas odpustu parafialnego ku czci św. Wawrzyńca jest msza święta sprawowana w intencji chorych i starszych. Niezmiennie też, po mszy parafialny oddział Caritas organizuje spotkanie przy kawie i ciastku z księdzem proboszczem. W tym roku dodatkowo umilone przez pana Jurka Kostrzewskiego z Jego nieodłącznym akordeonem. Wielkie dzięki Mu za to. Duże podziękowania należą się również wszystkim, którzy wsparli organizację tego spotkania. A oto kilka zdjęć ze spotkania..

WIANKI 2012

 Wzorem lat ubiegłych również w tym roku 30 czerwca nad Jeziorem Niepruszewskim odbył się festyn związany z zapomnianym zwyczajem nocy świętojańskiej – WIANKI 2012. Tradycyjnie już, podczas trwania festynu na kompleksie ORLIK zorganizowano Turniej Piłki Nożnej Old Boys’, nad którym patronat objął przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk p. Andrzej Jankowski. Zmaganiom drużyn towarzyszył ogromny upał, co nie ułatwiało zadania, ale zwycięzców z ubiegłego roku i tak nie udało się pokonać - po raz kolejny z rzędu zwycięstwo wywalczył STOPER z Poznania, drugie miejsce zajęli Old Boys’ z Otusza, trzecia lokata przypadła drużynie Old Boys’ z Przeźmierowa, natomiast czwartą  zajęli gospodarze –  Old Boys’ Niepruszewo – jakże gościnnie się zachowali prawda :).

Równocześnie na plaży odbywały się konkursy rekreacyjne, i tak jak ostatnio śmiechu było mnóstwo. W konkurencji bieg w workach wyniki przedstawiały się następująco: w kategorii 12-14 lat: 1 miejsce Wojciech Marciniak, 2-Adrian Okulski, 3-Marcin Okulski, 4-Mateusz Szram; w kategorii 6-9 lat: 1 miejsce Tymoteusz Ignyś, 2-Natalia Posieczek, 3-Max Kłosek, 4-Kacper Jewasiński, 5-Laura Gołębiewska; w kategorii 4-5 lat: 1 miejsce Jaś Ignyś, 2-Kubuś Ignyś, 3-Michał Ignyś, 4-Urszulka Ignyś . Kolejne były wyścigi z jajkiem, i tak w kategorii 6-9 lat: 1 miejsce Katarzyna Szymczak, 2-Małgorzata Grzywacz, 3-Max Kłosek, 4-Laura Gołębiewska, 5-Natalia Posieczek; w kategorii 10-14 lat: 1 miejsce Adrian Okulski, , 2-Wojciech Marciniak, 3- Zuzanna Grzywacz, 4- Weronika Szymczak, 5-Marcin Okulski; w kategorii dorośli: 1 miejsce Przemysław Grzywacz, 2-Tomasz Żybura, 3-Ania Grzywacz, 4-Artur Szymczak, 5-Piotr Skalski, 6-Łukasz Ratajczak. Podobnie do minionego roku najwięcej emocji budziły konkurencje przelewania wody i przeciągania liny, gdzie nagrodą główną była paletka piwa. W przelewaniu wody najlepsi okazali się: Dawid Okulski, Mikołaj Szymczak i Wojtek Napierała, 2 miejsce drużyna w składzie - Artur Szymczak, Maciej Napierała i Paweł Grzywacz oraz 3 miejsce - Przemysław Grzywacz, Łukasz Żybura i Tomasz Żybura. W przeciąganiu liny jednak to ostatni okazali się pierwszymi – wygrała drużyna w składzie: Tomasz Żybura, Łukasz Żybura, Andrzej Tonder, Przemysław Grzywacz i Adam Ratajczak; 2 miejsce zajęli: Tomasz Pawlak, Jakub Pasiciel, Mateusz Feret, Marcin Ludwiczak i Marcin Wasilewski; a 3 – Przemysław Bednarek, Łukasz Toboła, Sebastian Mikołajczyk, Damian Kozłowski i Waldemar Chojnowski. Ostatnią konkurencją było zaplatanie warkocza, zwyciężyli w niej: Wiktor Boiński, Krystian Brykarczyk i Mikołaj Borowiak; 2 miejsce wraz z nagrodą za najładniejszy warkocz uzyskali Wojciech Marciniak, Adrian Okulski  i Marcin Okulski; niestety dziewczynkom: Zuzanna Kołodziejczyk, Julia Kubiak i Anna Grzywacz nie sprzyjało szczęście - uzyskały dopiero 3 lokatę.

Kolejnym punktem programu był pokaz przygotowany przez OSP Niepruszewo, który obejmował ratowanie człowieka z uszkodzonego pojazdu, pierwszą pomoc oraz ugaszenie płonącego samochodu. Najbardziej oczywiście podobał się on najmłodszym, w końcu niejeden chłopiec pragnie zostać strażakiem :), ale nie brakowało i dorosłych którzy byli pod wrażeniem organizacji takiej akcji i naocznie mogli się przekonać jak trudne i niebezpieczne to zadanie być strażakiem.

Dalsza część festynu to część artystyczna, którą prowadziła podobnie jak w roku ubiegłym, ubarwiając swoimi monologami, p. Zofia Dragan, a rozpoczynała się jarmarkiem średniowiecznym w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej Amici. To grupa przyjaciół, których poza przyjaźnią połączyła wspólna pasja, jaką jest odtwarzanie kultury materialnej i nie materialnej wieków średnich. Pokaz rozpoczął się od zionięcia ogniem, które zrobiło duże wrażenie na widzach, poprzez wykład o stroju średniowiecznym z jego prezentacją, łucznictwo - każdy mógł spróbować jak to jest być Robin Hoodem :), medycynę średniowieczną i prezentację tańca, a na koniec pojedynek o dziewicę - oczywiście została uratowana, ale nie przez Robin Hooda :)

Następne zaprezentowały się dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie, jak zwykle pięknie wypadły. A przedszkolaki wystąpiły wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w bardzo aktualnej piosence Koko Euro Spoko. Festyn nie odbyłby się też bez obecności zuchów z ZHP Buk oraz młodzieży z ogniska muzycznego przy MGOK w Buku.  Pięknie zaśpiewały dla nas Marta Miałkas, Eliza Ryks, Katarzyna Nolka i Katarzyna Kowalska.

Bardzo podobał się również pokaz zumby, który przygotowała i prowadzi w Wiejskim Domu Kultury p.Patrycja Buchert. Zumba to zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku, która poprzez świetną zabawę kształtuje sylwetkę, dba o kondycję a przede wszystkim napawa optymizmem i wprawia w świetne samopoczucie, które pozostaje na długo po zajęciach.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy o Niepruszewie, prowadzony przez p.Jerzego Mazankiewicza, który wygrała Zuzanna Kołodziejczyk – gratulujemy wiedzy.

Festyn Wianki jest imprezą  o lokalnym zasięgu, dlatego staramy się aby podczas jego trwania występowały nasze lokalne perełki – jak przed laty pisał Stanisław Jachowicz „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie…”. W związku z tym nie mogło zabraknąć zespołu blues rockowego „Stormy Monday" w składzie: Damian Torczyński – perkusja, Kacper Grabarczyk - gitara basowa, Robert Wojciechowski - gitara elektryczna, Jakub Kwiatkowski – wokal – z Niepruszewa :). Zespół grywa doskonale każdemu znane standardy bluesowe i rockowe, jak również własną twórczość. Drugim zespołem uświetniającym ten wieczór był zespół TAURUS, również wywodzący się z naszej miejscowości, który w obecnym składzie istnieje od kilku miesięcy a jego muzyka jest wypadkową kilku gatunków skupioną w tzw. rock progresywny.

Nadszedł też czas na tytułowe wianki. Podobnie jak w minionych latach wybór najpiękniejszego był niesamowicie trudny, wygrał jednak ten zrobiony najbardziej tradycyjnie z gryczpanu i kwiatów, a szczęśliwym zdobywcą nagrody głównej w tym konkursie- aparatu fotograficznego - został Dawid Marcinkowski. Wyróżnione zostały również wianki Marzeny Kaja i Natalii Wasilewskiej. Wszystkim gratulujemy pomysłu  i życzymy szczęścia w przyszłym roku.

Nieodzownym punktem programu jest również loteria, w której nagrodą główną  był telewizor 40’ firmy Samsung -  w sam raz na finał Euro :),a szczęście uśmiechnęło się do Przemysława Kubisza z Niepruszewa.

A o zmierzchu, to na co wszyscy czekali - korowód z wiankami nad jezioro, który tradycyjnie poprowadziła kapela Junki z Buku, koło Dobieżyna :). Umilała też czas ludowymi melodiami podczas puszczania wianków. W tym czasie na scenie lokował się zespół AWANS, aby zakończyć festyn zabawą taneczną. Wytrwali bawili się do końca, bo następne WIANKI dopiero… , a może już … za rok.

Festyn WIANKI jest dużym wyzwaniem dla Rady Sołeckiej Niepruszewa, dlatego nie doszedłby on do skutku gdyby nie pomoc na którą zawsze możemy liczyć.  Rada Sołecka pragnie serdecznie podziękować współorganizatorom: MGOK w Buku, OSiR w Buku, ZGK w Buku, Harcerzom z Niepruszewa, OSP Niepruszewo, KGW Niepruszewo oraz sponsorom: Stacji Paliw BP; Cid Lines Polska sp.z o. o.; Niwapol sp.z o.o.; Lehmann Agrotechnika, Sebastian Lehmann; Kreis Pack sp.z o.o.; Paso sp.z o.o.; Connector sp.z o.o.; Papstar Polska sp.z o.o.; Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Henryka Grzymska; Wład-Dach, Władysław Janusz; Trans-Poz S.A; Zakład Fryzjerski, Barbara Sierant; Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Zbigniew Kopras; Metrex P.H.U.; Kwiaciarnia, Olejniczak Maria; Bank Pekao S.A.; Zakład Cukierniczy Jan Pierzyński.

Zdjęcia tutaj.

Dzień Dziecka z Wędkarzami

Dnia 26 maja 2012 roku nad Jeziorem Niepruszewskim odbył się po raz kolejny Dzień Dziecka z Wędkarzami zorganizowany przez koło PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, przy wsparciu Rady Sołeckiej. Patronat nad imprezą objął Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk pan Andrzej Jankowski.

 

Młodzi miłośnicy wędkarstwa wzięli udział w zawodach, które rozegrane zostały w dwóch kategoriach wiekowych. Najmłodsza uczestniczka liczyła sobie zaledwie cztery lata.

 

Po emocjach wędkarskich nadszedł czas na konkurencje sprawnościowe i sportowe : bieg w workach, rzut kaloszem, turniej tenisa stołowego oraz konkurs rysunkowy. Uczestniczyły w nich wszystkie chętne dzieci, nie tylko wędkarze.

 

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu strażaków miejscowej OSP. Najwięcej emocji wzbudziła jednak konkurencja przeciągania liny rozegrana pomiędzy uczestnikami imprezy a strażakami.

Po zjedzeniu ciepłego posiłku i słodkiego poczęstunku wręczono nagrody za poszczególne konkurencje.
Zawody wędkarskie (12-15 lat) 1.Sebastian Migdałek 2.Bartosz Walkowski 3.Zuzanna Bartczak
Zawody wędkarskie (do 12 lat) 1.Dawid Jankowski 2.Wiktoria Szymczak 3.Ernest Korek
Bieg w workach (12-15 lat) 1.Sebastian Migdałek 2.Hubert Napierała 3.Błażej Tertoń
Bieg w workach (do12 lat) 1.Kacper Napierała 2.Ernest Korek 3.Małgorzata Grzywacz
Rzut butem wędkarskim (12-15 lat) 1.Sebastian Migdałek 2.Dominik Szymczak 3.Błażej Tertoń
Rzut butem wędkarskim (do 12 lat) 1.Marcelina Kołodziejczyk 2.Michał Grzywacz 3.Roman Stefaniak
Turniej tenisa stołowego : 1.Karol Wysocki 2.Kamil Buksa 3.Adrian Dybizbański
Konkurs plastyczny : 1.Julia Sinkiewicz 2.Natalia Posieczek 3.Zofia Kramer
Nagrodę za największą rybę otrzymał Bartosz Walkowski
Anna Błaszak
 Zdjęcia z imprezy

Kabaretowy Dzień Kobiet w Teatrze Wielkim

W tym roku z okazji 8 marca panie z naszego sołectwa wybrały się na Kabaretowy Dzień Kobiet  w Teatrze Wielkim. Wystąpiły kabarety : Hrabi, Jurki, LIMO, Szarpanina, P. Bukartyk, a prowadzącym był Artur Andrus. Ta wyjątkowa obsada zapewniła nam doskonały humor - porywający a jednocześnie elegancki, wysublimowany ale nieodparcie śmieszny. Nie mogło oczywiście zabraknąć na scenie dwóch  żeńskich huraganów polskiego kabaretu: Joanna Kołaczkowska i Agnieszka "Marylka" Litwin – Sobańska. Czegóż chcieć więcej? Ciekawy program, tryskający dowcipem i humorem, widownia rozbawiona do łez. Co ciekawe widać było, że równie dobrze jak widzowie bawili się występujący artyści. Kto nie był niech żałuje gdyż naprawdę było super J

Tu podaj tekst alternatywny

Protokół z zebrania wiejskiego

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO, które odbyło się 29 lutego 2012 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska Obecni : - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Rada Sołecka – Ewa Witkowska-Boińska, Anna Błaszak, Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz, Krzysztof Marciniak, Jakub Bączyk; - mieszkańcy Niepruszewa W zebraniu uczestniczył zaproszony przez Sołtysa Burmistrz Miasta i Gminy Buk Stanisław Filipiak.

Porządek zebrania :

1.Powitanie

2.Przedstawienie porządku zebrania

3.Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2011

4.Sprawozdanie finansowe za rok 2011

5.Dyskusja nad sprawozdaniami

6.Przedstawienie uchwały nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego z dnia 15 września 2011, dotyczącej planowanego funduszu sołeckiego na rok 2012

7.Informacja o działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk dotycząca miejscowości Niepruszewo

8.Wolne wnioski i zapytania

9.Zakończenie zebrania

 

Ad.3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2011 1.Dofinansowanie wyjazdu młodzieżówki z OSP Niepruszewo do Warszawy 2.Warszaty decoupage przed Świętami Wielkanocnymi dotyczące zdobienia jaj, przeprowadzone przez MGOK Buk 3.Odnowienie placu zabaw przy ulicy Jarzębinowej 4.Zawody strzeleckie sołectw zorganizowane przez Klub Żołnierzy Rezerwy 5.WsparcieSzkoły Podstawowej w organizacji Dnia Matki 6.Organizacja festynu „Wianki” – prowadząca p.Zofia Dragan, występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niepruszewie, z ogniska MGOK w Buku, pokazy zapaśników i sztangistów, breakdance, szkoła tańca „Hajdasz”, ZHP, pokaz klasycznej jazdy konnej w wykonaniu p.Marka Suligi, park linowy, zespoły z Niepruszewa , KGW oraz korowód z wiankami przy akompaniamencie Junków z Buku. Odbyły się również zawody dla dzieci i dorosłych oraz Turniej piłki nożnej pod patronatem przewodniczącego RMiG Buk p.Andrzeja Jankowskiego. Festyn zakończył się zabawą taneczną. 7.Wyjazd dzieci do gospodarstwa agroturystycznego p.Marka Suligi Harmony Farm 8.Wsparcie w organizacji Dnia chorych przez Caritas naszej parafii 9.Instalacja placu zabaw na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej i przekazanie placu spółdzielni 10.Udział dożynkach parafialnych jak i gminnych 11.Wsparcie organizacji Rajdu Pieczona Pyra – organizatorzy : Szkoła Podstawowa i PTTK 12.Zamknięcie szatni po przedszkolu aby mógł się odbywać w nowej części aerobik dla pań 13.Udział w tzw. Imprezach okolicznościowych 14.Jubileusz patronki naszej szkoły p.dr.Wandy Błeńskiej 15.Wsparcie Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej poprzez użyczenie Sali wiejskiej na organizację zabaw andrzejkowej i walentynkowej 16.Turniej KGW w Dakowach Suchych 17.Spotkanie opłatkowe 18.Zabawa sylwestrowa Przygotowania do montażu klimatyzacji w Sali wiejskiej, zakup namiotu, zakup mebelków do sali, uzupełnienie zastawy porcelanowej Ad.4. Sołtys Wsi Niepruszewo Agnieszka Bednarek przedstawiła Sprawozdanie finansowe z działalności Sołectwa za rok 2011: Sprawozdanie finansowe z działalności sołectwa za rok 2011 Rozliczenie funduszu sołeckiego: Organizacja Festynu Wianki: 4984,67 Instalacja placu zabaw: 10000 Doposażanie Sali Wiejskiego Domu Kultury: *zakup elementów klimatyzacji 6265,62 *uzupełnienie zastawy porcelanowej 144,65 6410,27 21394,94 Plan wynosił 21.412zł. Środki wypracowane przez Radę Sołecką w 2011 roku wyniosły 5935,94zł. Ad.7. Burmistrz MiG Buk omówił kilka ważnych dla mieszkańców Niepruszewa spraw oraz odpowiedział na pytania: Kanalizacja – budowa została zakończona w sierpniu 2011 (budowa pochłonęła prawie 5 mln zł.)– wszyscy mieszkańcy otrzymali informację w jakim terminie należy się podłączyć do systemu. Zakończono remont Wiejskiego Domu Kultury ( koszt ok. 800 tys. zł.). Remont Mariny zostanie zakończony do końca kwietnia 2012, Marina zostanie przygotowana na sezon letni, trwający od czerwca do września. Plan warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dla ogródków działkowych jest gotowy i w najbliższych dniach zostanie przedstawiony do wiadomości publicznej. Osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać swoje uwagi. Nadal nie są uregulowane sprawy własności tych działek –w przypadkach kiedy działki zostały przejęte przez spadkobierców. Brak uregulowania tych spraw nie pozwoli na dalsze działania w tym temacie. W niedługim czasie zostanie wprowadzony plan organizacji ruchu przez Niepruszewo – samochody o określonej, dużej nośności nie będą mogły poruszać się ulicą Starowiejską. Ruch tych samochodów będzie skierowany przez tereny AG. Drogi gruntowe jeśli tylko pogoda pozwoli będą wyrównywane i utwardzane, drogi osiedlowe będą równane i wałowane. Rok 2012 będzie trudny jeśli chodzi o inwestycje – budżet Gminy będzie się opierał głównie na środkach uzyskanych ze sprzedaży mienia gminnego. W przyszłym roku przewidywany jest większy dochód pochodzący głównie z podatków od nowych firm(teren AG). W tym roku nie jest planowana budowa następnego etapu kanalizacji Nie ma w planie na ten rok remontu ulicy Starowiejskiej – władze powiatu nie podjęły takiej decyzji Ad.8.Odpowiedzi na pytania mieszkańców: Co dalej w sprawie budowy kompostowni w Niepruszewie? Odpowiedź Burmistrza: inwestor zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Negatywna decyzja Burmistrza została uchylona przez kolegium i skierowana do ponownego rozpatrzenia w ciągu 60 dni (pozostało 30 dni). Burmistrz jeszcze raz zapewnił że jego decyzja dotycząca realizacji tej inwestycji będzie zgodna z interesami mieszkańców Niepruszewa i Gminy Buk. Czy na droga osiedlowa zamiast utwardzenia tłuczniem mogłaby zostać wyłożona np. płytami, i czy można zapobiec spływaniu wody na ulicę Jarzębinową? Odpowiedź Burmistrza: część mieszkańców może się podłączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej. Drogi będą równane i utwardzane najszybciej, jak tylko pozwolą warunki pogodowe. Czy ulica Tęczowa też zostanie objęta tymi pracami? Odpowiedź Burmistrza: ulica Tęczowa jest tez w planie. Planowane jest odtwarzanie rowów przydrożnych. Do utwardzania dróg oprócz tłucznia będzie używany także destrukt asfaltowy. Czy droga na Dobrach Rycerskich – wzdłuż ul. Poznańskiej również może zostać wyrównana ? Burmistrz nie mógł potwierdzić – czy jest ujęta w planach – zapisał uwagę. Co się będzie działo w miejscu parku? Odpowiedź Burmistrza: budynki gospodarstwa rolnego zostały rozebrane. Decyzja była wydana przez Inspektora Nadzoru Budowlanego z ramienia Starostwa Powiatowego z powodu stanu zagrażającemu bezpieczeństwu ludzi. Budynki nie były objęte rejestrem zabytków. Pałac i park są w rejestrze zabytków i wszelkie decyzje z nimi związane podejmuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obecnie w Gminie nie toczy się żadne postępowanie w sprawie jakiejkolwiek planowanej budowy w miejscu parku. Czy są jakieś plany związane z budownictwem osiedlowym? Odpowiedź Burmistrza: obecnie nie, jest to spowodowane problemem zaopatrzenia wsi w wodę. Przekroje rurociągów są za małe do dostarczania dużych ilości wody. Musi powstać nowy system zaopatrzenia w wodę- aktualnie taka inwestycja jest niemożliwa ze względu na wysokie koszty. Dlaczego nie można wjeżdżać nad jezioro samochodem? Odpowiedź Burmistrza: można tylko do szlabanu- dalej jest kąpielisko. Parkowanie na terenie Mariny jest możliwe w sezonie letnim – od czerwca do września. Poza sezonem letnim Marina będzie zamknięta i będzie możliwe np. zwodowanie sprzętu żeglarskiego ale nie będzie możliwości zacumowania do pomostu. Czy można postawić znaki zakazu wjazdu na kąpielisko i łąki wzdłuż jeziora? Odpowiedź Burmistrza: znaki mogą być postawione na drogach gminnych. Znaki może umieścić administrator drogi. Na drogach Agencji Rolnej SP Gmina nie może umieścić znaków. Czy można naprawić ogrodzenie od strony parkingu? Odpowiedź Burmistrza: ogrodzenie będzie naprawione. Czy można zablokować wjazd do tyłu budynku Domu Kultury? Odpowiedź Burmistrza: można np. postawić szlaban i każdej organizacji udostępnić klucze. Czy w Domu Kultury można udostępnić pomieszczenie dla młodzieży? Odpowiedź Burmistrza: pomieszczenia w Domu Kultury są przeznaczone tylko dla organizacji, nie ma pomieszczeń dla osób niezrzeszonych. Czy można zamontować oświetlenie na niektórych ulicach? Odpowiedź Burmistrza: oświetlenie nie będzie instalowane w miejscach odległych od istniejącej sieci ze względu na duże koszty. ENEA zezwoliła na dodatkowe punkty świetlne w miejscach, gdzie jest sieć. Wszystkie lampy będą wymieniane na sodowe. Gmina opłaca duże koszty konserwacji sieci, wprowadzono oszczędności energii poprzez skrócenie godzin oświetlenia. Dlaczego łąka nad jeziorem została zaorana? Odpowiedź Burmistrza: łąka została wydzierżawiona pod uprawę rolną. Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę – że oznakowanie na strefie przemysłowej jest niezgodne z przepisami. Burmistrz podziękował za zwrócenie uwagi na tą sprawę. Po udzieleniu odpowiedzi przez Burmistrza na pytania mieszkańców zebranie zostało zakończone. Anna Kołakowska

Spotkanie noworoczne

Na zaproszenie sołtys Agnieszki Bednarek oraz Rady Sołeckiej 18 stycznia do niepruszewskiego Domu Kultury przybyli ks. proboszcz Roman Janecki, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, Niepruszewskiego Klubu Sportowego, Koła Emerytów i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich, Strażaków, Harcerzy. Gościnnie były też przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr W. Błeńskiej, które wystąpiły z "Brzydkim Kaczątkiem". Była to premiera, gdyż przedstawienie to przygotowano z okazji zbliżajacego się Dnia Babci. Przedszkolaki zatańczyły "Sambę" oraz zaśpiewały piosenki świateczno - noworoczne. Miłym zaskoczeniem dla gości był spontaniczny występ dzieci i p.Jerzego Kostrzewskiego, który zainicjował wspólne kolędowanie. Zintegrowało ono wszystkich : "od trzylatka do dziadka". Ewa Tonder

Kilka zdjęć tutaj..