^ Back to Top

2011

Protokół z zebrania wiejskiego

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO,
które odbyło się 15 września 2011r. w sali wiejskiej
w Niepruszewie, ul Starowiejska


Obecni:
- Agnieszka Bednarek - przewodnicząca zebrania, Sołtys wsi Niepruszewo;
- Radni MiG Buk - Ewa Tonder, Tadeusz Raburski;
- Rada Sołecka - Ewa Witkowaka-Boińska, Anna Błaszak, Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz, Krzysztof Marciniak, Jakub Bączyk;
- mieszkańcy Niepruszewa.

   W pierwszej części zebrania (pkt.1) uczestniczył zaproszony przez Sołtysa Burmistrz Miasta i Gminy Buk Stanisław Filipiak.

Porządek zebrania :
1. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk
2. Uchwalenie budżetu Sołectwa na rok 2012
3. Omówienie bieżących spraw przez Sołtysa wsi Niepruszewo, odpowiedzi na pytania mieszkańców.


Zebranie zaplanowano na godzinę 19.00. W celu uchwalenia budżetu Sołectwa wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców, czyli 220 osób. Zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczyło 69 osób. W związku z brakiem wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców następny termin zebrania został wyznaczony przez Sołtysa na godzinę 19.15.

 

W tym czasie Sołtys udzieliła głosu dr n. med. Aleksandrze Majewicz, Kierownik Przychodni „ALMED”.  Pani dr przedstawiła i zachęciła do korzystania  z nowo otwieranej w Buku przychodni „ALMED”. Opieka medyczna będzie w niej bezpłatna dla osób ubezpieczonych na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Otwarcie przychodni jest planowane w styczniu 2012.

 

Więcej informacji oraz deklaracje do lekarza rodzinnego w tej przychodni będą umieszczone w następnym Głosie Buku.   

 

Ad. 1. Burmistrz MiG Buk omówił kilka ważnych dla mieszkańców Niepruszewa spraw oraz odpowiedział na pytania mieszkańców:

 

    Planowana budowa kompostowni odpadów- obecnie toczy się postępowanie administracyjne dot. Raportu oddziaływania na środowisko tej inwestycji. Po jego zakończeniu Burmistrz podejmie decyzję dotyczącą realizacji inwestycji, która jak zapewnił, będzie zgodna z interesami mieszkańców Niepruszewa i Gminy Buk.

 

Burmistrz nie będzie już rozpatrywał żadnych wpływających protestów ani uwag w tej sprawie – ponieważ jak podkreślił – czas na to już minął. 

 

   Działka nr 631 – dotychczas nie było ogłoszenia nt. sprzedaży tej działki. Będzie to możliwe po uzyskaniu zgody Rady MiG Buk i zamieszczeniu ogłoszenia o zamiarze sprzedaży tej działki. Nie jest też prawdą, że działką jest zainteresowany konkretny deweloper.

 

Działka jest od ok. 1990  roku własnością Gminy i od 15 lat jest uprawiana przez dwóch rolników(Napierała i Woźniak). Na tym terenie wyznaczono 27 działek budowlanych. Sprzedaż tych działek miałaby przynieść duże wpływy dla Gminy.   

 

    Burmistrz jest przeciwny inicjatywie mieszkańców dotyczącej wprowadzenia Obszaru Krajobrazu Chronionego po zachodniej stronie Jeziora Niepruszewskiego- ponieważ uniemożliwi to realizację planowanej sprzedaży działek budowlanych w obszarze działki nr 631.

 

Według Burmistrza wprowadzenie Obszaru krajobrazu chronionego spowoduje stratę dla Gminy i zapowiedział, ze będzie się domagał odszkodowania z tego powodu.

 

   Burmistrz poinformował że wprowadzenie strefy ciszy na całym obszarze Jeziora Niepruszewskiego (obecnie można używać sprzętu motorowego w niektóre dni tygodnia w obszarze od Kalw do Niepruszewa- po zachodniej stronie Jeziora)- zgodnie z inicjatywą mieszkańców będzie możliwe w przypadku pozytywnej decyzji Rady Powiatu. W tej sprawie Burmistrz nie wydaje żadnej decyzji.

 

   Sprawa dot. przekształcenia ogródków działkowych – Plan  warunków  zabudowy i zagospodarowania przestrzennego został opracowany – po uzyskaniu opinii zostanie przedstawiony do wiadomości publicznej.

 

Burmistrz przypominał, że najpierw należy uregulować problemy własności tych działek – należy rozpocząć procedurę ustalenia prawa własności dla działek – w przypadku kiedy działki zostały przejęte przez spadkobierców.  

 

   Kanalizacja – zakończono I etap budowy - Burmistrz poinformował, że w ciągu 12 miesięcy należy się dołączyć do systemu (oczywiście nie ma takiego obowiązku),

 

Ponieważ opłaty będą pobierane na podstawie ilości zużywanej wody można założyć podlicznik na tzw. wodę ogrodową.

 

Odpowiedzi na pytania mieszkańców:

 

- Kto był pomysłodawcą planowanego umieszczenia kompostowni w Niepruszewie?

 

Burmistrz:  inwestor  zakupił działkę w drodze przetargu. Burmistrz jeszcze raz zapewnił że jego decyzja dotycząca realizacji tej inwestycji  będzie zgodna z interesami mieszkańców Niepruszewa i Gminy Buk.

 

- Czy Gmina będzie wykonywała przyłączenia kanalizacji do studzienek?

 

Burmistrz: mieszkańcy sami na swój koszt muszą wykonać przyłącza od domu do studzienki.

 

Należy wystąpić do ZGK o warunki przyłączenia, po podłączeniu w stanie odkrytym zgłosić do odbioru przez ZGK, następnie  można podpisać umowę.

 

- Cały pion ul Kwiatowej znajduje się poniżej studzienki – ścieki będą musiały płynąć pod górę. W jaki sposób można wykonać takie przyłącze?

 

Burmistrz: sprawę należy zgłosić do Gminy i wyjaśnić.

 

- Płyty betonowe z których jest ułożona droga przy ul Kwiatowej uległy znacznemu zniszczeniu i wystające z nich pręty powodują uszkodzenia samochodów- czy będzie naprawiana lub budowana droga w tym miejscu?

 

Burmistrz: na razie nie będzie drogi z uwagi na brak środków. Problem należy zgłosić do Gminy.

 

- W jaki sposób budynki przy ul. Starowiejskiej (tzw. czworaki) będą przyłączone do kanalizacji?

 

Burmistrz: Poprzez starą kanalizację do pionu przy ul. Kwiatowej.

 

- Kto jest właścicielem kanalizacji?

 

Kanalizacja będzie w całości przejęta przez Gminę. Wszystkie problemy trzeba zgłaszać do Gminy.

 

- Kiedy systemem kanalizacji zostaną objęte ulice Żytnia i Leśna?

 

Na pewno to nie nastąpi w roku 2012 ponieważ na razie nie ma dokumentacji ani środków na ten cel. Przyszły budżet będzie bardzo skromny, brakuje środków.

 

- Kiedy będzie w pełni oddany wiadukt przy autostradzie?

 

Burmistrz: oddanie całości jest planowane na 1 grudnia 2011. Przy czym w trakcie prac budowlanych nie będzie żadnych objazdów przez Niepruszewo, tylko tak jak to już ma miejsce- będzie przebiegał ruch wahadłowy.

 

Ad. 2.  Następnie Pani  Sołtys przedstawiła propozycje budżetu na rok 2012:

 

UCHWAŁA NR 1 /2011

 

ZEBRANIA WIEJSKIEGO  WSI NIEPRUSZEWO

 

Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2011r.

 

W sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2012

 

Na podstawie art.4 ust.1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420) w związku z uchwałą  VI/40/2011  z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie Miasta i Gminy Buk na 2012 rok, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Na obszarze sołectwa Niepruszewo w 2012r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia:

 

1.Organizacja przez sołectwo FESTYNU WIANKI 

 

2.Doposażenie placu zabaw dla dzieci

 

3.Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie

 

§ 2

 

Określa się szacunkowy koszt ich realizacji na 22 817,20zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nikt nie zgłosił uwag do proponowanego budżetu,

 

Głosowanie nad przyjęciem budżetu - obecnych 69 osób:

 

- za przyjęciem budżetu głosowało - 69 osób,

 

- Głosów przeciwnych – 0

 

- Powstrzymali się od głosu- 0

 

Budżet został przyjęty do realizacji.

 

 

Ad. 3.  Omówienie bieżących spraw przez Sołtysa Wsi Niepruszewo, odpowiedzi na pytania mieszkańców

 

- Place zabaw dla dzieci – na pytanie jak często są zlecane przeglądy placów zabaw – tak żeby zapewnić ich bezpieczeństwo – Sołtys potwierdziła że takie przeglądy są zlecane 1 raz w roku.

 

Czy możliwe jest doposażenie placu przy ulicy Kwiatowej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej – Sołtys odpowiedziała sprawa doposażenia nie leży w gestii Sołectwa ze względu na to, że ogródek nie leży na terenie Sołectwa. Właścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa.      

 

- Ogródki działkowe – Sołtys uzupełniła wypowiedź Burmistrza na temat przekształcenia ogródków w działki budowlane:

 

-działki bezpośrednio przy cmentarzu – ze względu na brak odpowiedniej odległości od cmentarza niestety nie będą mogły mieć zabudowy;

 

- działki w tym samym rzędzie- ale dalej – od strony boiska i rowku – również ze względu na zaplanowaną drogę – mają wymaganą odległość od cmentarza i będą mogły uzyskać warunki zabudowy;

 

- działki na Dobrach Rycerskich – przewidziane są tam drogi szerokości 10m – od strony ul. Żytniej i od strony skarpy, mają możliwość zabudowy,

 

- również działki na lotnisku mają możliwość zabudowy.

 

- Obwodnica Niepruszewa - Sołtys poinformowała że został wybrany projekt obwodnicy Niepruszewa (tzw „większej”) – projekt jest wyłożony do wiadomości publicznej i do dnia 26 września można składać uwagi do tego projektu.  

 

W związku z tym po zakończeniu postępowania administracyjnego zostaną uwolnione do sprzedaży działki związane ze „starą” obwodnicą, która nie będzie realizowana.

 

- Zaproszenie na Sylwestra - Sołectwo będzie organizować zabawę Sylwestrową w Sali wiejskiej w Niepruszewie i już dziś mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w zabawie.

 Anna Kołakowska