^ Back to Top

2011

Protokół z Zebrania Wiejskiego

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO,
które odbyło się 06 czerwca 2011 r. w Sali Wiejskiej
w Niepruszewie, ul. Starowiejska

Obecni :
Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo;
Radni MiG Buk– Ewa Tonder, Tadeusz Raburski;
Przedstawiciele Stowarzyszenia Ekologicznego „Tatarak” :  Jędrzej Nawrotek - prezes; Magdalena Nawrotek.
Rada Sołecka – Romualda Kordylewska, Ewa Boińska, Anna Błaszak, Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz, Krzysztof Marciniak, Jakub Bączyk; 
mieszkańcy Niepruszewa.

 

Porządek zebrania :
1. Przedstawienie spraw organizacyjnych i planów pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.
2. Sprawy bieżące.

3. Wniosek o utworzenie obszaru chronionego krajobrazu po zachodniej stronie Jeziora Niepruszewskiego.

4. Protest mieszkańców Niepruszewa przeciwko budowie kompostowni odpadów przez firmę Remondis w strefie ochronnej wód Jeziora Niepruszewskiego – obecny etap działań.

5. Inne sprawy i pytania mieszkańców.

Ad. 1. Pani Sołtys omówiła założenia oraz najbliższe plany pracy sołectwa:

·    Zebranie Wiejskie będzie organizowane co najmniej 2x w roku lub częściej - w przypadku takiej potrzeby,

·    zebranie Rady Sołeckiej będzie przeprowadzane raz w miesiącu w pierwszym tygodniu miesiąca po sesji Rady MiG Buk, zawsze będzie wywieszona informacja o terminie zebrania,

·    przypomnienie zasad wynajmowania i cennika za wynajmowanie Sali wiejskiej – osobą odpowiedzialną za rezerwowanie terminów jest pani Romualda Kordylewska.

Ad. 2.  Następnie Pani  Sołtys omówiła sprawy bieżące, oraz te, w których sołectwo aktywnie uczestniczy:

1. Festyn WIANKI, który odbędzie się 25 czerwca 2011 – pani Sołtys krótko przedstawiła konkursy i atrakcje przygotowywane z tej okazji , oraz zaprosiła do udziału w Festynie.

2. Nowy plac zabaw dla dzieci – budowa jest proponowana na terenie należącym do spółdzielni mieszkaniowej w miejscu dawnego zdemontowanego częściowo placu zabaw.

3. Krótkie przedstawienie nowego planu budowy obwodnicy Niepruszewa.

4. Temat przekształcenia ogródków działkowych w budowlane –

- najprawdopodobniej do końca roku wszystkie działki zostaną przekształcone na działki budowlane, z wyjątkiem działek położonych przy cmentarzu- strefa ochronna w tym przypadku wynosi 50 m i w tej strefie brak możliwości zabudowy- nie ma też gruntów na zamianę na działkę w innym miejscu,

- w niektórych przypadkach może nastąpić przesunięcie gruntów (działka może zostać wyznaczona w innym miejscu)– co jest związane z przeznaczeniem części terenu na drogę, która ma mieć szerokość 10 m.

- przed przekształceniem w części przypadków musi nastąpić postępowanie spadkowe a następnie dla wszystkich podział udziału w gruncie.

W sprawie działek zabrał również głos radny Tadeusz Raburski, który dodał, że obecnie projekt zabudowy jest w opracowaniu – po opracowaniu będzie można się z nim zapoznać i zgłosić uwagi.

Ad. 3.         

Pan Tadeusz Raburski powiedział również o tym, że na majowej sesji Rady MiG Buk zgłoszono wniosek o utworzenie obszaru chronionego krajobrazu po zachodniej stronie Jeziora Niepruszewskiego. Rada musi wyrazić swoją opinię.      

W tej sprawie głos zabrał również pan Jędrzej Nawrotek – który poinformował, że od lutego 2011 istnieje ustawa, która dopuszcza oddolną inicjatywę w celu utworzenia takiego obszaru. W związku z tym Stowarzyszenie Ekologiczne Tatarak podjęło inicjatywę i zamierza zgłosić wniosek a obecnie zbiera podpisy mieszkańców Niepruszewa popierających ten wniosek – obecni na zebraniu mogli złożyć swój podpis pod koniec zebrania.

Ad.4. Pan Jędrzej Nawrotek (Stowarzyszenie Ekologiczne Tatarak) –omówił aktualną sytuację w sprawie protestu mieszkańców Niepruszewa przeciwko budowie kompostowni odpadów przez firmę Remondis w strefie ochronnej wód Jeziora Niepruszewskiego.

     - Raport oddziaływania na środowisko po zgłoszeniu uwag przez Stowarzyszenie został poprawiony i po ocenie przez uprawnione organy będzie poddany decyzji Burmistrza MiG Buk. 

         - W celu wstrzymania budowy ważne będzie wprowadzenie utworzenie obszaru chronionego krajobrazu po zachodniej stronie Jeziora Niepruszewskiego opisane w punkcie 3.

 Ad.5. Inne sprawy i pytania mieszkańców :

·    brak ochrony policyjnej w weekendy- radni poruszą tą sprawę na sesji rady MiG Buk,

·    Pan J. Nawrotek poinformował że dopuszczone do używania motorówki i skutery wodne są szkodliwe dla Jeziora Niepruszewskiego – powodują podnoszenie mułu i niedotlenienie wody. Stowarzyszenie „Tatarak” podejmuje działania w sprawie wprowadzenia zakazu używania tego sprzętu na naszym jeziorze.

·    Prace w remontowanej części Domu Kultury są na ukończeniu i w najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca zostanie oddana ta część do użytku – poinformowała pani Sołtys,

·    Kanalizacja – problemy z odległością do studzienek- zgodnie z wyjaśnieniami radnego T. Raburskiego budowa jest prowadzona zgodnie z projektem, który przed wdrożeniem był wyłożony do przejrzenia i ewentualnych uwag. Obecnie nie ma już możliwości zgłaszania uwag, ale jeśli zostanie to uzgodnione z inżynierem budowy – studzienka może zostać wykonana w najbardziej wygodnym miejscu dla mieszkańców

·    kolejny etap kanalizacji- radny pan Tadeusz Raburski powiedział że brak informacji, kiedy nastąpi  – ze względu na brak pieniędzy. Nie ma jeszcze planu na dalsze etapy(np. ul. Żytnia),

·    budowa drogi na osiedlu – pan Tadeusz Raburski poinformował że na razie brak środków na ten cel – być może w przyszłości droga będzie budowana etapami,

·    Pytanie czy można wprowadzić zakaz postoju samochodów i odnowić pasy na ul. Starowiejskiej- sprawa stojącego samochodu w niedługim czasie nie będzie istnieć. Co do pasów pani Sołtys odpowiedziała, że ponieważ są to drogi powiatowe-w tej sprawie należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego, zapyta również w Gminie.

W celu dostarczania mieszkańcom aktualnych ważnych informacji - zaproponowano wydawanie przez Sołectwo raz w miesiącu ulotki  z informacjami z Sesji Rady MiG Buk, innymi sprawami ważnymi dla mieszkańców,  numerami telefonów , itp.

 Anna Kołakowska