^ Back to Top

2011

Spotkanie opłatkowe

W dniu 21.12.2011r. odbyło się spotkanie opłatkowe z inicjatywy księdza proboszcza Romana Janeckiego i Koła Caritas, z którego zdjęcia można zobaczyć tutaj.

Protokół z zebrania wiejskiego

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO,
które odbyło się 15 września 2011r. w sali wiejskiej
w Niepruszewie, ul Starowiejska


Obecni:
- Agnieszka Bednarek - przewodnicząca zebrania, Sołtys wsi Niepruszewo;
- Radni MiG Buk - Ewa Tonder, Tadeusz Raburski;
- Rada Sołecka - Ewa Witkowaka-Boińska, Anna Błaszak, Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz, Krzysztof Marciniak, Jakub Bączyk;
- mieszkańcy Niepruszewa.

   W pierwszej części zebrania (pkt.1) uczestniczył zaproszony przez Sołtysa Burmistrz Miasta i Gminy Buk Stanisław Filipiak.

Porządek zebrania :
1. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk
2. Uchwalenie budżetu Sołectwa na rok 2012
3. Omówienie bieżących spraw przez Sołtysa wsi Niepruszewo, odpowiedzi na pytania mieszkańców.


Zebranie zaplanowano na godzinę 19.00. W celu uchwalenia budżetu Sołectwa wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców, czyli 220 osób. Zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczyło 69 osób. W związku z brakiem wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców następny termin zebrania został wyznaczony przez Sołtysa na godzinę 19.15.

 

W tym czasie Sołtys udzieliła głosu dr n. med. Aleksandrze Majewicz, Kierownik Przychodni „ALMED”.  Pani dr przedstawiła i zachęciła do korzystania  z nowo otwieranej w Buku przychodni „ALMED”. Opieka medyczna będzie w niej bezpłatna dla osób ubezpieczonych na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Otwarcie przychodni jest planowane w styczniu 2012.

 

Więcej informacji oraz deklaracje do lekarza rodzinnego w tej przychodni będą umieszczone w następnym Głosie Buku.   

 

Ad. 1. Burmistrz MiG Buk omówił kilka ważnych dla mieszkańców Niepruszewa spraw oraz odpowiedział na pytania mieszkańców:

 

    Planowana budowa kompostowni odpadów- obecnie toczy się postępowanie administracyjne dot. Raportu oddziaływania na środowisko tej inwestycji. Po jego zakończeniu Burmistrz podejmie decyzję dotyczącą realizacji inwestycji, która jak zapewnił, będzie zgodna z interesami mieszkańców Niepruszewa i Gminy Buk.

 

Burmistrz nie będzie już rozpatrywał żadnych wpływających protestów ani uwag w tej sprawie – ponieważ jak podkreślił – czas na to już minął. 

 

   Działka nr 631 – dotychczas nie było ogłoszenia nt. sprzedaży tej działki. Będzie to możliwe po uzyskaniu zgody Rady MiG Buk i zamieszczeniu ogłoszenia o zamiarze sprzedaży tej działki. Nie jest też prawdą, że działką jest zainteresowany konkretny deweloper.

 

Działka jest od ok. 1990  roku własnością Gminy i od 15 lat jest uprawiana przez dwóch rolników(Napierała i Woźniak). Na tym terenie wyznaczono 27 działek budowlanych. Sprzedaż tych działek miałaby przynieść duże wpływy dla Gminy.   

 

    Burmistrz jest przeciwny inicjatywie mieszkańców dotyczącej wprowadzenia Obszaru Krajobrazu Chronionego po zachodniej stronie Jeziora Niepruszewskiego- ponieważ uniemożliwi to realizację planowanej sprzedaży działek budowlanych w obszarze działki nr 631.

 

Według Burmistrza wprowadzenie Obszaru krajobrazu chronionego spowoduje stratę dla Gminy i zapowiedział, ze będzie się domagał odszkodowania z tego powodu.

 

   Burmistrz poinformował że wprowadzenie strefy ciszy na całym obszarze Jeziora Niepruszewskiego (obecnie można używać sprzętu motorowego w niektóre dni tygodnia w obszarze od Kalw do Niepruszewa- po zachodniej stronie Jeziora)- zgodnie z inicjatywą mieszkańców będzie możliwe w przypadku pozytywnej decyzji Rady Powiatu. W tej sprawie Burmistrz nie wydaje żadnej decyzji.

 

   Sprawa dot. przekształcenia ogródków działkowych – Plan  warunków  zabudowy i zagospodarowania przestrzennego został opracowany – po uzyskaniu opinii zostanie przedstawiony do wiadomości publicznej.

 

Burmistrz przypominał, że najpierw należy uregulować problemy własności tych działek – należy rozpocząć procedurę ustalenia prawa własności dla działek – w przypadku kiedy działki zostały przejęte przez spadkobierców.  

 

   Kanalizacja – zakończono I etap budowy - Burmistrz poinformował, że w ciągu 12 miesięcy należy się dołączyć do systemu (oczywiście nie ma takiego obowiązku),

 

Ponieważ opłaty będą pobierane na podstawie ilości zużywanej wody można założyć podlicznik na tzw. wodę ogrodową.

 

Odpowiedzi na pytania mieszkańców:

 

- Kto był pomysłodawcą planowanego umieszczenia kompostowni w Niepruszewie?

 

Burmistrz:  inwestor  zakupił działkę w drodze przetargu. Burmistrz jeszcze raz zapewnił że jego decyzja dotycząca realizacji tej inwestycji  będzie zgodna z interesami mieszkańców Niepruszewa i Gminy Buk.

 

- Czy Gmina będzie wykonywała przyłączenia kanalizacji do studzienek?

 

Burmistrz: mieszkańcy sami na swój koszt muszą wykonać przyłącza od domu do studzienki.

 

Należy wystąpić do ZGK o warunki przyłączenia, po podłączeniu w stanie odkrytym zgłosić do odbioru przez ZGK, następnie  można podpisać umowę.

 

- Cały pion ul Kwiatowej znajduje się poniżej studzienki – ścieki będą musiały płynąć pod górę. W jaki sposób można wykonać takie przyłącze?

 

Burmistrz: sprawę należy zgłosić do Gminy i wyjaśnić.

 

- Płyty betonowe z których jest ułożona droga przy ul Kwiatowej uległy znacznemu zniszczeniu i wystające z nich pręty powodują uszkodzenia samochodów- czy będzie naprawiana lub budowana droga w tym miejscu?

 

Burmistrz: na razie nie będzie drogi z uwagi na brak środków. Problem należy zgłosić do Gminy.

 

- W jaki sposób budynki przy ul. Starowiejskiej (tzw. czworaki) będą przyłączone do kanalizacji?

 

Burmistrz: Poprzez starą kanalizację do pionu przy ul. Kwiatowej.

 

- Kto jest właścicielem kanalizacji?

 

Kanalizacja będzie w całości przejęta przez Gminę. Wszystkie problemy trzeba zgłaszać do Gminy.

 

- Kiedy systemem kanalizacji zostaną objęte ulice Żytnia i Leśna?

 

Na pewno to nie nastąpi w roku 2012 ponieważ na razie nie ma dokumentacji ani środków na ten cel. Przyszły budżet będzie bardzo skromny, brakuje środków.

 

- Kiedy będzie w pełni oddany wiadukt przy autostradzie?

 

Burmistrz: oddanie całości jest planowane na 1 grudnia 2011. Przy czym w trakcie prac budowlanych nie będzie żadnych objazdów przez Niepruszewo, tylko tak jak to już ma miejsce- będzie przebiegał ruch wahadłowy.

 

Ad. 2.  Następnie Pani  Sołtys przedstawiła propozycje budżetu na rok 2012:

 

UCHWAŁA NR 1 /2011

 

ZEBRANIA WIEJSKIEGO  WSI NIEPRUSZEWO

 

Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2011r.

 

W sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2012

 

Na podstawie art.4 ust.1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420) w związku z uchwałą  VI/40/2011  z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie Miasta i Gminy Buk na 2012 rok, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Na obszarze sołectwa Niepruszewo w 2012r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia:

 

1.Organizacja przez sołectwo FESTYNU WIANKI 

 

2.Doposażenie placu zabaw dla dzieci

 

3.Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie

 

§ 2

 

Określa się szacunkowy koszt ich realizacji na 22 817,20zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nikt nie zgłosił uwag do proponowanego budżetu,

 

Głosowanie nad przyjęciem budżetu - obecnych 69 osób:

 

- za przyjęciem budżetu głosowało - 69 osób,

 

- Głosów przeciwnych – 0

 

- Powstrzymali się od głosu- 0

 

Budżet został przyjęty do realizacji.

 

 

Ad. 3.  Omówienie bieżących spraw przez Sołtysa Wsi Niepruszewo, odpowiedzi na pytania mieszkańców

 

- Place zabaw dla dzieci – na pytanie jak często są zlecane przeglądy placów zabaw – tak żeby zapewnić ich bezpieczeństwo – Sołtys potwierdziła że takie przeglądy są zlecane 1 raz w roku.

 

Czy możliwe jest doposażenie placu przy ulicy Kwiatowej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej – Sołtys odpowiedziała sprawa doposażenia nie leży w gestii Sołectwa ze względu na to, że ogródek nie leży na terenie Sołectwa. Właścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa.      

 

- Ogródki działkowe – Sołtys uzupełniła wypowiedź Burmistrza na temat przekształcenia ogródków w działki budowlane:

 

-działki bezpośrednio przy cmentarzu – ze względu na brak odpowiedniej odległości od cmentarza niestety nie będą mogły mieć zabudowy;

 

- działki w tym samym rzędzie- ale dalej – od strony boiska i rowku – również ze względu na zaplanowaną drogę – mają wymaganą odległość od cmentarza i będą mogły uzyskać warunki zabudowy;

 

- działki na Dobrach Rycerskich – przewidziane są tam drogi szerokości 10m – od strony ul. Żytniej i od strony skarpy, mają możliwość zabudowy,

 

- również działki na lotnisku mają możliwość zabudowy.

 

- Obwodnica Niepruszewa - Sołtys poinformowała że został wybrany projekt obwodnicy Niepruszewa (tzw „większej”) – projekt jest wyłożony do wiadomości publicznej i do dnia 26 września można składać uwagi do tego projektu.  

 

W związku z tym po zakończeniu postępowania administracyjnego zostaną uwolnione do sprzedaży działki związane ze „starą” obwodnicą, która nie będzie realizowana.

 

- Zaproszenie na Sylwestra - Sołectwo będzie organizować zabawę Sylwestrową w Sali wiejskiej w Niepruszewie i już dziś mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w zabawie.

 Anna Kołakowska

Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego Harmony Farm

Dnia 27 sierpnia odbył się wyjazd zorganizowany przez Radę Sołecką dla dzieci z naszego sołectwa do gospodarstwa agroturystycznego pana Marka Suligi Harmony Farm.

W związku z tym, że pan Marek jest pasjonatem koni - pojechaliśmy wozem konnym. Jazda trwała dość długo jak na obecne warunki, ale nikt nie narzekał. Na miejscu dzieciaki posłuchały ciekawych historyjek o koniach i zaznajomiły się z psiakami mieszkającymi w gospodarstwie. Miały oczywiście możliwość przejażdżki konnej - i wszystkie skorzystały a żadne się nie bało. Ponieważ nie wypada jechać w gości z pustymi rękoma - więc przywieźliśmy marchewki dla koni i dzieciaki własnoręcznie je nakarmiły. Pod wieczór każdy samodzielnie upiekł kiełbaskę przy ognisku, a później - gry i zabawy. Specjalnie dla nas pan Marek zagrał kilka utworów a dzięki Asi Sulidze mieliśmy okazję posłuchać jak pięknie brzmią skrzypce. Wszystkie dzieciaki zadowolone z wyjazdu dzieliły się emocjami całą drogę. Kolejny planowany jest na 17 września, zapraszamy.

Zdjęcia tutaj.

Dożynki parafialne

 

 
 

21 sierpnia 2011 roku odbyły się dożynki parafialne, zdjęcia tutaj.

 

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Lokalizacja punktów zbiórek systemem obwoźnym

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

na terenie MIASTA i GMINY BUK

w dniu 10 września 2011r.

 

Zbiórkę odpadów przeprowadzi firma ELEKTRORECYKLING – Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Bartosz Kubicki z siedzibą ul. Kolejowa 36, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

a) miasto Buk

 

1.      ul. Wielkowiejska ( parking przy byłych szaletach miejskich ) od godz. 8.00 do godz. 8.30,

2.      ul. Powstańców Wielkopolskich ( teren targowiska ) od godz. 8.40 do godz. 9.10,

3.      osiedle 700 Lecia Miasta ( parking przy obwodnicy od strony ul. Dworcowej pomiędzy budynkiem nr 1 i 2 ) od godz. 9.20 do godz. 9.50,

4.      ul. Lipowa ( przy pojemnikach do segregacji odpadów od strony ul. Ojca Rafała Chylińskiego) od godz. 10.00 do godz. 10.30.

 

b) wioski

 

1.      Wiktorowo ( przy posesji nr 4 - Pana Pawła Dziurli ) od godz. 10.40 do godz.10.55,

2.      Pawłówko ( przy stawie ) od godz. 11.05 do godz. 11.20,

3.      Niepruszewo:

a)      ul. Starowiejska - teren przy kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej od godz. 11.35 do godz. 11.50,

b)     skrzyżowanie ul. Jarzębinowej z ul. Jaśminową od godz. 12.00 do godz. 12.15,

4.      Kalwy ( przy Klubie Rolnika ) od godz. 12.25 do godz. 12.40,

5.      Cieśle ( przy posesji Pani Sołtys ) od godz. 12.50 do godz. 13.05.

 

6.   Wielkawieś:

 

a)                              przy posesji Pana Sołtysa ( ul. Smugi ) od godz. 8.00 do godz. 8.15,

b)     osiedle za stadionem ( AMT ) przy placu zabaw pomiędzy ul. Irysową  a ul. Różaną  od godz. 8.25 do godz. 8.40,

 

7.   Żegowo ( przy Klubie Rolnika ) od godz. 8.50 do godz. 9.05,

8.   Wysoczka ( przy sklepie ) od godz. 9.15 do godz. 9.30,

9.   Otusz ( przy Klubie Rolnika ) od godz.  9.40 do godz. 9.55,

10. Dobieżyn ( ul. Powst. Wlkp. parking przy sklepie / skrzyżowanie ul. Powst. Wlkp. z ul. Podgórną / ) od godz. 10.10 do godz. 10.25,

11.  Szewce ( przy budynku OSP ) od godz. 10.35 do godz. 10.50,

12.  Dakowy Suche ( przy stawie ) od godz. 11.00 do godz. 11.15,

13.  Sznyfin ( przy posesji Pana Sołtysa ) od godz. 11.25 do godz.11.40,

14.  Dobra ( przy byłej hydroforni ) od godz. 11.50 do godz. 12.05.

Dzień Chorych

Odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca od kilku już lat związany jest ze szczególnym przeżywaniem święta patrona przez chorych i starszych.  To właśnie w ich intencji sprawowana była msza św. z obrzędem sakramentu chorych, a po uroczystej mszy okazja do spotkania przy kawie i ciastku wraz z proboszczem  naszej parafii  – ks. Romanem  Janeckim. Spotkania takie są bardzo cenne, gdyż większość ludzi starszych w bezpośrednim otoczeniu nie ma osób w swoim wieku, a tutaj nadarza się możliwość porozmawiania z nimi i powspominania.

 Zorganizowania tak miłego spotkania podjęły się panie z parafialnego oddziału CARITAS i za to należą się im wielkie podziękowania , a także wszystkim którzy przyczynili się do jego organizacji.

WIANKI 2011

Już od kilkunastu lat w związku z Nocą Świętojańską zwyczajem jest organizowanie w naszej miejscowości festynu WIANKI. Tegoroczny festyn odbył się 25 czerwca 2011 roku.

Część sportowa wzorem lat ubiegłych rozgrywała się na terenie kompleksu boisk "Orlik", zmaganiom drużyn patronował Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk p.Andrzej Jankowski. Tym razem jednak poza turniejem zespołów Old Boys' zorganizowano też turniej zespołów młodzieżowych oraz zawody dla najmłodszych. Nawet deszcz nie był w stanie przeszkodzić w dobrej zabawie, emocji było co niemiara, szczególnie wśród młodszych uczestników. I tak w konkurencjach dla dzieci wyniki były następujące :

- biegi - dziewczynki kl.0-2: 1 miejsce Julia Kubiak, 2 miejsce Kasia Szymczak, 3 miejsce Natalia Wrona; - dziewczynki kl.3-4: 1 miejsce Marcelina Kołodziejczyk, 2 miejsce Zuzanna Kołodziejczyk, 3 miejsce Adrianna Boińska; - chłopcy: 1 miejsce Marcin Okulski, 2 miejsce Adrian Okulski, 3 miejsce Kacper Napierała;

- rzut do kosza - dziewczynki kl.0-2: 1 miejsce Kasia Szymczak, 2 miejsce Julia Kubiak, 3 miejsce Natalia Wrona; - dziewczynki kl.3-5: 1 miejsce Weronika Szymczak, 2 miejsce Marcelina Kołodziejczyk, 3 miejsce Adrianna Boińska; - chłopcy kl.3-4: 1 miejsce Marcel Miłosz, 2 miejsce Michał Grzywacz, 3 miejsce Adrian Okulski;- gimnazjaliści: 1 miejsce Marcin Okulski, 2 miejsce Kamil Buksa, 3 miejsce Wiktoria Kordylewska;

- slalom z jajkiem – kl.0-2: 1 miejsce Natalia Wrona, 2 miejsce Kasia Szymczak, Kamil Perz; kl.2-3: 1 miejsce Adrianna Boińska, 2 miejsce Zuzanna Kołodziejczyk, 3 miejsce Marcelina Kołodziejczyk; - chłopcy: 1 miejsce Dominik Beszterda, 2 miejsce Patryk Wrona, 3 miejsce Adrian Okulski;

- żonglerka piłką – 1 miejsce Dawid Okulski, 2 miejsce Krystian Brykarczyk, 3 miejsce Piotr Perz.

W turnieju zespołów młodzieżowych na miejscu pierwszym uplasował się NKS Niepruszewo, na miejscu drugim GKS Dopiewo, na miejscu trzecim GKS Tarnovia II i na miejscu czwartym GKS Tarnovia I.

W turnieju zespołów Old Boys' lokaty przedstawiały się następująco: 1 miejsce zespół STOPER z Poznania, 2 miejsce zespół Old boys' z Otusza, 3 miejsce zespół Old Boys' z Niepruszewa.

Dalsza część atrakcji zaplanowana została na terenie nad jeziorem. Na plaży przewidziano konkurencje dla dorosłych, ale i tu pomimo nie najwyższych temperatur tego dnia było bardzo gorąco. Głównymi uczestnikami były dwie drużyny złożone ze strażaków z OSP oraz drużyna młodzieżowa. Ta ostatnia okazała się najlepsza w ... wylewaniu wody z jeziora do beczek, w składzie: Wojtek Napierała, Dawid Golak i Patryk Rychlik, w pozostałych drużynach, które przegrały dosłownie o włos, bo różnicą jednego wiadra wody, udział brali Michał Wolny, Łukasz Żybura i Tomasz Żybura oraz Krzysztof Krzyżaniak, Dawid Tonder i Łukasz Ratajczak. W chwili odpoczynku drużyn, odbył się bieg w workach, w którym uczestniczyły dziewczynki: 1 miejsce Basia Kleszcz, 2 miejsce Adrianna Boińska i 3 miejsce Wiktoria Kołodziejczyk. Równie duże emocje jak w konkurencji z beczkami, towarzyszyły przeciąganiu liny, i tu walka była wyrównana, zwyciężyła drużyna strażaków w składzie: Sławomir Migdałek, Tomasz Żybura, Łukasz Żybura, Bernard Żybura i Włodzimierz Golak, drużyny pokonane to Jakub Bączyk, Przemek Bednarek, Wojtek Napierała, Patryk Rychlik i Dawid Golak oraz Łukasz Ratajczak, Andrzej Tonder, Krzysztof Krzyżaniak, Dawid Tonder i Michał Wolny. Drużyny walczyły bardzo dzielnie, a nagrodą główną była beczka piwa :) tak więc emocje były naprawdę wielkie.

Dalsza część festynu to część artystyczna, która odbywała się na scenie w Ośrodku OSIR. Prowadzącą była p.Zofia Dragan a festyn rozpoczynały występy dzieci ze Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im.dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie, które zaprezentowały się śpiewająco, a zaraz po nich w pląsy ruszyli harcerze wraz z chętnymi dziećmi.

Następnie odbył się pokaz umiejętności sztangistów na czele z Pawłem Najdkiem - ciężarowcem kategorii super ciężkiej, medalistą mistrzostw Europy, dziewięciokrotnym Mistrzem Polski, olimpijczykiem z Sydney 2000 i Aten 2004, wraz z którym występowali : Łukasz Trafny, Sebastian Małecki, Karolina Chryst oraz trener Marek Wojciechowski. Niewiarygodne jest, oglądając na żywo pokazy sztangistów i mogąc samemu się zmierzyć ze sztangą, jak wiele trzeba treningu, aby mieć takie osiągnięcia. Nabiera się wtedy wielkiego szacunku dla zawodników - trudno uwierzyć ze człowiek potrafi takie rzeczy...

Tuż po nim nastąpił pokaz zorganizowany przez UKS GRUNWALD Plewiska i WKS GRUNWALD Poznań w wykonaniu najbardziej utalentowanych adeptów klubu, na czele z wicemistrzem olimpijskim z Moskwy 1980, wielokrotnym medalistą mistrzostw Europy i świata - Władysławem Stecykiem, brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 – Agnieszką Wieszczek – Kordus, olimpijczykiem IO w Pekinie Mateuszem Gucmanem oraz Radosławem Horbikiem. Dech w piersi zapierały akrobatyczne układy w wykonaniu zapaśników, po prostu nie do wiary jak lata ćwiczeń przekładają się na sprawność i zwinność. Pokaz obejrzeć mogliśmy dzięki pomocy p.Krzysztofa Kłoska, który jest Prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego oraz p. Piotra Krajewskiego – trenera, być może w przyszłości, w przypadku zainteresowania tą dyscypliną, możliwe stanie się jej uprawianie również u nas.

Następnie zaprezentowali się tancerze Formacji SCREAM z Centrum Kultury i Tańca Hajdasz. Mają oni za sobą kilka sukcesów zdobytych na Turniejach tańca w stylu HIP HOP między innymi pierwsze miejsce w BRODNICY w 2010 roku, srebrny Maniak w Poznaniu na Dancemani 2011 czy też pierwsze miejsce Na Otwartym TURNIEJU. W tym roku mieli okazję występować w spektaklu taneczno - teatralnym na deskach Teatru Animacji w Poznaniu. Kształcą się w różnych stylach tj. jazz, hip hop, new style, taniec współczesny czy house. Taniec to ich pasja i ogromne zamiłowanie.

Po tańcu nadeszła pora na śpiew i tu pięknie zaprezentowały się dzieci z ogniska muzycznego MGOK w Buku, oraz młody akordeonista również z tegoż ogniska.

Ale w międzyczasie pokaz swój mieli tancerze breakdance z Zespołu Szkół w Opalenicy: Marek Ludwiczak i Rafał Madej – to trzeba było zobaczyć, bo zdjęcia nie oddadzą wszystkiego.

Jednocześnie na terenie przyległym odbywał się pokaz jazdy konnej w stylu klasycznym w wykonaniu p.Marka Suligi i El Moro, konia czystej krwi arabskiej, Mistrza Polski w reiningu. Pan Marek prowadzi Ośrodek Jeździecki Harmony Farm w miejscowości Szewce-Zgoda i specjalizuje się w treningu koni czystej krwi arabskiej w konkurencjach western oraz klasycznych. Pokaz był piękny, dostojny i elegancki, jak to klasyka, niech żałują ci którzy nie widzieli.

W tym samym czasie korzystać można było z zabaw na zjeżdżalni dmuchanej oraz trampolinie - to dla młodszych, oraz z ekstremalnych atrakcji w parku linowym - dla starszych. Dużo wrażeń dostarczała szczególnie konkurencja ustawiania skrzynek przy asekuracji liny oraz huśtawka 360 stopni, a dla miłośników akrobatyki przejście po taśmie oraz siatka wspinaczkowa.

Na scenie w tym czasie występowało Koło Gospodyń Wiejskich z Niepruszewa, które zaprezentowało swoje umiejętności wokalne. A poza sceną panie zaprezentowały się jako doskonałe gospodynie, piekąc wyśmienite ciasta do kawiarenki. Nie tylko ciastem można było się posilić, był również chleb ze smalcem i ogórkiem, pierogi, grochówka i oczywiście grill z popitką.

Następnym punktem programu był konkurs wiedzy o Niepruszewie przygotowany i prowadzony przez p.Jerzego Mazankiewicza. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dopiero w turze pytań dodatkowych, w której udział wzięły Anna Korzeniewska i Krystyna Konarczak, konkurs wygrała p.Krystyna.

Doskonałej zabawy dostarczała przez cały czas prowadząca, pani Zofia Dragan, która prezentowała swoje monologi w gwarze poznańskiej - śmiechu było wiele.

Koniecznie trzeba też wspomnieć o konkursie na najpiękniejszy wianek, bez którego nie byłoby festynu. W konkursie udział brało 12 wianków, a najpiękniejszym spośród nich okazał się ten wykonany przez Katarzynę Nowak, która w nagrodę otrzymała aparat cyfrowy.

Kolejny występ to debiut zespołu hard rockowego z Niepruszewa w składzie: Waldek Pierzyński, Kamil Szymański, Maciej Szymański i gościnnie Jan Pierzyński oraz Katarzyna Relewicz-Sawicka. Debiutanci zaprezentowali się świetnie, a wraz z zespołem blues rockowym "Stormy Monday" z Suchego Lasu, w którym śpiewa Jakub Kwiatkowski z Niepruszewa, byli główną atrakcją wieczoru.

Nie mogło także zabraknąć loterii, gdzie główną nagrodą był 40 calowy telewizor TOSHIBA, który przypadł Michałowi Wolnemu z Kalw - ale chłopak ma szczęście - zgarnął jeszcze kosiarkę :) . Drugą nagrodą był zestaw mebli ogrodowych z drewna egzotycznego, który wylosował ... były sołtys naszej wsi Daniel Kańduła.

Tradycyjnie o zmierzchu przewidziano korowód z wiankami nad jezioro, który poprowadziła kapela „Junki z Buku”. Na plaży dała mały koncert ... a tam niespodzianka w formie ogni wrocławskich. Potem już tylko zabawa taneczna kończąca festyn. Nie odbyłby się on jednak bez pomocy sponsorów i współorganizatorów. Dlatego podziękowania należą się sponsorom :

BUKOWIANKA S.A

DAN BO, DAMIAN BOIŃSKI

DEFIBREX, JĘDRZEJ NAWROTEK

KREIS PACK SP.Z O.O.

LEHMANN AGROTECHNIKA, SEBASTIAN LEHMANN

METREX P.H.U.

NIWAPOL SP.Z O.O.

KONSULTANT ORIFLAME POLAND SP.ZO.O. PANI JOLANTA ZIELEŚKIEWICZ

PAPER TEAM POLSKA SP.Z O.O.

PAP-STAR POLSKA SP.Z O.O

PASO SP.Z O.O.

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY HENRYKA GRZYMSKA

TRANS-POZ S.A.

WŁAD-DACH, WŁADYSŁAW JANUSZ

ZAKŁAD FRYZJERSKI BARBARA SIERANT

KONSULTANT FIRMY AVON PANI LUCYNA MAĆKOWIAK

JÓZEF BRĘK, ZAKŁAD CUKIERNICZY

KWIACIARNIA, OLEJNICZAK MARIA

BEAPOL”S.C. B.BUSZCZAK, A.BUSZCZAK, A.OLEJNICZAK, P.OLEJNICZAK

ZEUSCHNER WOJCIECH, ZAKŁAD CUKIERNICZY

OKREGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW ZBIGNIEW KOPRAS

oraz współorganizatorom :

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUKU

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUKU

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

HARCERZE Z NIEPRUSZEWA

KOMENDANT OŚRODKA ZHP W BUKU – P.DARIUSZ SOKOŁOWSKI

STRAŻACY Z OSP Z NIEPRUSZEWA

Protokół z Zebrania Wiejskiego

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO,
które odbyło się 06 czerwca 2011 r. w Sali Wiejskiej
w Niepruszewie, ul. Starowiejska

Obecni :
Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo;
Radni MiG Buk– Ewa Tonder, Tadeusz Raburski;
Przedstawiciele Stowarzyszenia Ekologicznego „Tatarak” :  Jędrzej Nawrotek - prezes; Magdalena Nawrotek.
Rada Sołecka – Romualda Kordylewska, Ewa Boińska, Anna Błaszak, Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz, Krzysztof Marciniak, Jakub Bączyk; 
mieszkańcy Niepruszewa.

 

Porządek zebrania :
1. Przedstawienie spraw organizacyjnych i planów pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.
2. Sprawy bieżące.

3. Wniosek o utworzenie obszaru chronionego krajobrazu po zachodniej stronie Jeziora Niepruszewskiego.

4. Protest mieszkańców Niepruszewa przeciwko budowie kompostowni odpadów przez firmę Remondis w strefie ochronnej wód Jeziora Niepruszewskiego – obecny etap działań.

5. Inne sprawy i pytania mieszkańców.

Ad. 1. Pani Sołtys omówiła założenia oraz najbliższe plany pracy sołectwa:

·    Zebranie Wiejskie będzie organizowane co najmniej 2x w roku lub częściej - w przypadku takiej potrzeby,

·    zebranie Rady Sołeckiej będzie przeprowadzane raz w miesiącu w pierwszym tygodniu miesiąca po sesji Rady MiG Buk, zawsze będzie wywieszona informacja o terminie zebrania,

·    przypomnienie zasad wynajmowania i cennika za wynajmowanie Sali wiejskiej – osobą odpowiedzialną za rezerwowanie terminów jest pani Romualda Kordylewska.

Ad. 2.  Następnie Pani  Sołtys omówiła sprawy bieżące, oraz te, w których sołectwo aktywnie uczestniczy:

1. Festyn WIANKI, który odbędzie się 25 czerwca 2011 – pani Sołtys krótko przedstawiła konkursy i atrakcje przygotowywane z tej okazji , oraz zaprosiła do udziału w Festynie.

2. Nowy plac zabaw dla dzieci – budowa jest proponowana na terenie należącym do spółdzielni mieszkaniowej w miejscu dawnego zdemontowanego częściowo placu zabaw.

3. Krótkie przedstawienie nowego planu budowy obwodnicy Niepruszewa.

4. Temat przekształcenia ogródków działkowych w budowlane –

- najprawdopodobniej do końca roku wszystkie działki zostaną przekształcone na działki budowlane, z wyjątkiem działek położonych przy cmentarzu- strefa ochronna w tym przypadku wynosi 50 m i w tej strefie brak możliwości zabudowy- nie ma też gruntów na zamianę na działkę w innym miejscu,

- w niektórych przypadkach może nastąpić przesunięcie gruntów (działka może zostać wyznaczona w innym miejscu)– co jest związane z przeznaczeniem części terenu na drogę, która ma mieć szerokość 10 m.

- przed przekształceniem w części przypadków musi nastąpić postępowanie spadkowe a następnie dla wszystkich podział udziału w gruncie.

W sprawie działek zabrał również głos radny Tadeusz Raburski, który dodał, że obecnie projekt zabudowy jest w opracowaniu – po opracowaniu będzie można się z nim zapoznać i zgłosić uwagi.

Ad. 3.         

Pan Tadeusz Raburski powiedział również o tym, że na majowej sesji Rady MiG Buk zgłoszono wniosek o utworzenie obszaru chronionego krajobrazu po zachodniej stronie Jeziora Niepruszewskiego. Rada musi wyrazić swoją opinię.      

W tej sprawie głos zabrał również pan Jędrzej Nawrotek – który poinformował, że od lutego 2011 istnieje ustawa, która dopuszcza oddolną inicjatywę w celu utworzenia takiego obszaru. W związku z tym Stowarzyszenie Ekologiczne Tatarak podjęło inicjatywę i zamierza zgłosić wniosek a obecnie zbiera podpisy mieszkańców Niepruszewa popierających ten wniosek – obecni na zebraniu mogli złożyć swój podpis pod koniec zebrania.

Ad.4. Pan Jędrzej Nawrotek (Stowarzyszenie Ekologiczne Tatarak) –omówił aktualną sytuację w sprawie protestu mieszkańców Niepruszewa przeciwko budowie kompostowni odpadów przez firmę Remondis w strefie ochronnej wód Jeziora Niepruszewskiego.

     - Raport oddziaływania na środowisko po zgłoszeniu uwag przez Stowarzyszenie został poprawiony i po ocenie przez uprawnione organy będzie poddany decyzji Burmistrza MiG Buk. 

         - W celu wstrzymania budowy ważne będzie wprowadzenie utworzenie obszaru chronionego krajobrazu po zachodniej stronie Jeziora Niepruszewskiego opisane w punkcie 3.

 Ad.5. Inne sprawy i pytania mieszkańców :

·    brak ochrony policyjnej w weekendy- radni poruszą tą sprawę na sesji rady MiG Buk,

·    Pan J. Nawrotek poinformował że dopuszczone do używania motorówki i skutery wodne są szkodliwe dla Jeziora Niepruszewskiego – powodują podnoszenie mułu i niedotlenienie wody. Stowarzyszenie „Tatarak” podejmuje działania w sprawie wprowadzenia zakazu używania tego sprzętu na naszym jeziorze.

·    Prace w remontowanej części Domu Kultury są na ukończeniu i w najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca zostanie oddana ta część do użytku – poinformowała pani Sołtys,

·    Kanalizacja – problemy z odległością do studzienek- zgodnie z wyjaśnieniami radnego T. Raburskiego budowa jest prowadzona zgodnie z projektem, który przed wdrożeniem był wyłożony do przejrzenia i ewentualnych uwag. Obecnie nie ma już możliwości zgłaszania uwag, ale jeśli zostanie to uzgodnione z inżynierem budowy – studzienka może zostać wykonana w najbardziej wygodnym miejscu dla mieszkańców

·    kolejny etap kanalizacji- radny pan Tadeusz Raburski powiedział że brak informacji, kiedy nastąpi  – ze względu na brak pieniędzy. Nie ma jeszcze planu na dalsze etapy(np. ul. Żytnia),

·    budowa drogi na osiedlu – pan Tadeusz Raburski poinformował że na razie brak środków na ten cel – być może w przyszłości droga będzie budowana etapami,

·    Pytanie czy można wprowadzić zakaz postoju samochodów i odnowić pasy na ul. Starowiejskiej- sprawa stojącego samochodu w niedługim czasie nie będzie istnieć. Co do pasów pani Sołtys odpowiedziała, że ponieważ są to drogi powiatowe-w tej sprawie należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego, zapyta również w Gminie.

W celu dostarczania mieszkańcom aktualnych ważnych informacji - zaproponowano wydawanie przez Sołectwo raz w miesiącu ulotki  z informacjami z Sesji Rady MiG Buk, innymi sprawami ważnymi dla mieszkańców,  numerami telefonów , itp.

 Anna Kołakowska

BUKI ROSNĄ RAZEM Z NAMI ! DZIECI Z ROCZNIKA 2010 POSADZIŁY Z RODZICAMI DRZEWA W PARKU LEŚNYM W NIEPRUSZEWIE

W sobotę 14 maja 2011 r. na terenie Parku Leśnego w Nierpruszewie odbyła się akcja sadzenia drzew bukowych. Młode drzewka zostały zadedykowane dzieciom urodzonym w 2010 r., zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Buk. Jak widac na załaczonych zdjęciach zarówno pogoda jak i frekwencja dopisały. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i zapraszamy do spacerów po urokliwym parku nad Jeziorem Niepruszewskim.

    Po zakończeniu nasadzeń, wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowy certyfikat potwierdzający posadzenie drzewa w ich imieniu.  Każde z drzew zostanie spozycjonowane za pomocą GPS z dokładnością do 20 cm.

Decoupage w Niepruszewie

W ramach przygotowań do Świąt Wielkiej Nocy w Niepruszewie odbyły się warsztaty z decoupage, czyli zdobienia jaj przy pomocy serwetek. Organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku. Mimo, że nazwa sugerowała skomplikowane zadanie, okazało się ono całkiem proste, a efekty prac można obejrzeć w galerii.

ZBIÓRKA ODPADÓW ZIELONYCH

Szanowni Mieszkańcy 
wsi: Niepruszewo, Kalwy i Cieśle

 Uprzejmie Państwa informuję, że począwszy od miesiąca 1 kwietnia 2011r. do końca października 2011r. na polu namiotowym położonym we wsi NIEPRUSZEWO, będącym w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku, został ustawiony kontener do zbiórki odpadów zielonych. 
Do kontenera można nieodpłatnie wrzucać n/w odpady zielone:   

1) ściętą trawę ze skoszonych trawników,
2) gałęzie przyciętych drzew i krzewów( drobne frakcje ),
3) kwiaty, łodygi i liście oraz części roślin pochodzące z prac porządkowych w przydomowych ogrodach i sadach.

Punkt przyjmowania odpadów jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. od 7.00 do 20.00.

ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Buk


W dniach 16 i 20 kwietnia br. na terenie Miasta i Gminy Buk, Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku przeprowadzi nieodpłatnie zbiórkę n/w odpadów problemowych oraz odpadów wielkogabarytowych.  
Właścicieli nieruchomości oraz użytkowników będącymi posiadaczami tych odpadów proszę o wystawienie ich do godz. 8.00 przed teren swoich posesji ( na teren chodnika ), natomiast   mieszkańców osiedli mieszkaniowych będących w administrowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu a także mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych z terenu miasta Buk proszę o wystawienie odpadów przy śmietnikach. 

I. Przewidziane odpady do zbiórki:

1) Odpady problemowe:
a) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne np.:

- suszarki, żelazka, telefony, telewizory, komputery, radioodbiorniki, kalkulatory itp.,
- baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo – kadmowe i inne,

b) przeterminowane leki,
c) lampy fluorescencyjne,
d) termometry i inne odpady zawierające rtęć, reszki farb i rozpuszczalników w opakowaniach,
e) zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach,
f) filtry olejowe,
g) zaolejone szmaty i ścierki.

UWAGA: wystawione odpady problemowe do odbioru winny zostać odpowiednio zabezpieczone ( np. włożone do toreb papierowych, kartonów itp. ) w celu ograniczenia dostępu osób trzecich  a także ze względów sanitarno – porządkowych.

2) Odpady wielkogabarytowe: meble, lodówki, pralki, kuchenki gazowe i elektryczne itp. 

II. Terminy odbioru odpadów:

1)  16 kwietnia ( sobota ) miasto Buk oraz Wielkawieś,
2)  20 kwietnia ( środa ) wioski.


SPRAWDŹ – CO ODBIERAMY, GDZIE I KIEDY PRZYJEDZIEMY !

10.000 DRZEW DLA NIEPRUSZEWA

 Tyle młodych sadzonek trafi wiosną do strefy buforowej terenów aktywizacji gospodarczej w Niepruszewie. A to wszystko dzięki kolejnemu wspólnemu projektowi pt. „Zielona kurtyna”, napisanemu przez Gimnazjum oraz Urząd Miasta i Gminy w Buku. Środki na ten cel w wysokości 14.300,00 zł przekaże za pośrednictwem Fundacji Nasza Ziemia firma HENKEL. Warto się pochwalić, że bukowski projekt jest jednym z 10 jakie zostały wyłonione z grona 150 wniosków  ubiegających się o dofinansowanie. Nasz sukces jest tym większy, że na liście laureatów uplasowaliśmy się z nr 1 ! 
         Projekt "Zielona kurtyna" jest kontynuacją akcji "Przywracamy buki gminie", zainicjowanej w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że już w ubiegłym roku gmina posadziła w tym miejscu około 3.000 szt. drzew bukowych sponsorowanych przez firmy: ŻYWIEC ZDRÓJWILOSECRET GARDEN oraz ze środków budżetowych gminy. Celem aktualnego projektu jest kontynuacja tego dzieła i docelowe utworzenie „zielonej kurtyny” - zwartych kęp drzewostanu mieszanego w ilości 10.000 szt. Co ważne, w tej ilości znajdzie się co najmniej 2.000 szt. drzew bukowych, tak istotnych z punktu widzenia naszej historii, tradycji i tożsamości kulturowej, związanych nierozerwalnie z symbolicznym,  „herbowym” bukiem. 
          Zadrzewienia zostaną urządzone na działkach nr 297/65 i 297/90 w Niepruszewie przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zieleń oddzielającą tereny aktywizacji gospodarczej od zabudowy mieszkaniowej (Działki te stanowią własność gminy). Równolegle przeprowadzona zostanie szeroko zakrojona akcja edukacji ekologicznej, która będzie miała na celu wzrost efektywności segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu papieru jako towaru drewnopochodnego. W tym celu zakupione będą zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, które trafią do Gimnazjum i hali sportowej. Ideą projektu jest uświadomienie młodzieży, a poprzez nią również mieszkańców naszej gminy, że właściwa segregacja odpadów może ocalić wiele drzew przed wycinką. Ten aspekt na terenie naszej bardzo mało zalesionej gminy ma bardzo istotne znaczenie. 
          Kwota grantu przeznaczona zostanie wyłącznie na zakup sadzonek drzew, materiałów niezbędnych do grodzenia uprawy buka zwyczajnego, a także kosztów usług leśnych związanych z profesjonalnym przygotowaniem gleby i sadzeniem drzew. 
Partnerami projektu są: LGD „Źródło”, PTTK Zarząd Oddziału w Buku oraz Nadleśnictwo w Grodzisku Wielkopolskim.