^ Back to Top

2010

ZEBRANIE W SPRAWIE PLANOWANEJ INWESTYCJI FIRMY REMONDIS W NIEPRUSZEWIE

Dnia 7 czerwca o godz. 19.00 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie odbyło się spotkanie mieszkańców w sprawie planowanej inwestycji firmy REMONDIS w Niepruszewie. Firma ta zakupiła od gminy, w przetargu nieograniczonym, nieruchomość o pow. ok 2,5 ha położoną w bezpośrednim sąsiedztwie ogródków działkowych należących do mieszkańców naszej wsi. Na nieruchomości tej ma powstać zakład biologicznego przetwarzania odpadów (KOMPOSTOWNIA). Projekt jest w tej chwili na etapie przygotowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

Podczas spotkania zostały przedstawione argumenty przeciwko powstaniu tej inwestycji. Wśród wielu na szczególną uwagę zasługują:

- uciążliwe zapachy,

- wzmożony ruch pojazdów ciężarowych, które będą dowozić odpady do zakładu

- zanieczyszczenie wód gruntowych, a co za tym idzie Jeziora Niepruszewskiego, odciekami będącymi produktem ubocznym procesu kompostowania

- zanieczyszczenie środowiska gazami, m.in metanem, który powstaje w trakcie procesu kompostowania

Społeczny komitet, który zawiązał się w celu zbierania podpisów mieszkańców będących przeciw planowanemu przedsięwzięciu, zebrał ponad 600 podpisów pod petycją, która będzie skierowana m.in do Burmistrza Miasta i Gminy Buk, Starosty Powiatu Poznańskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Podczas spotkania padały również pytania w stronę Sołtysa wsi oraz obecnego na spotkaniu Radnego Przybyszewskiego dotyczące sposobu przeprowadzenia procedury sprzedaży, a także planów zagospodarowania przestrzennego tego terenu.

 

Chociaż temat spotkania był bardzo trudny, odbyło się ono w spokojnej atmosferze, gdyż wszyscy obecni mieli do przedstawienia jedno stanowisko - NIE dla inwestycji Firmy REMONDIS.

Na zakończenie spotkania została podjęta decyzja o utworzeniu stowarzyszenia mieszkańców, które posiadając osobowość prawną, będzie mogło pełniej reprezentować interesy mieszkańców w tej sprawie. Jednocześnie zadeklarowano złożenie petycji w odpowiednich instytucjach, a następnie na bieżąco analizowanie rozwoju przedmiotowego postępowania.