^ Back to Top

2010

ZEBRANIE WIEJSKIE

Dnia 5 marca 2010r. o godz. 18.00 w sali Domu Kultury w Niepruszewie, odbyło się Zebranie Wiejskie w całości poświęcone podsumowaniu działań Rady Sołeckiej i Sołtysa w roku 2009 oraz przedstawieniu działań planowanych do zorganizowania w roku 2010. W Zebraniu udział wzięło ok. 80 osób, co stanowi niespełna 10% ogółu wszystkich dorosłych mieszkańców Niepruszewa. Uczestniczyli w nim również Burmistrz Miasta i Gminy Buk oraz nasz Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Buku.

 

           Zebranie rozpoczął Sołtys wsi przedstawiając sprawozdanie z funkcjonowania Rady Sołeckiej w roku 2009. Wśród wymienionych działań znalazły się m.in.

 

1.        ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ – 1 x W MIESIĄCU - Sołtys informował mieszkańców, iż w spotkaniach tych nie uczestniczą przedstawiciele wsi, a celem tych spotkań jest m.in. zgłaszanie bieżących spraw i problemów.

 

2.       BIEŻĄCE INFORMACJE O WAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH W NIEPRUSZEWIE I GMINIE BUK ZNAJDUJĄ SIĘ KAŻDORAZOWO NA TABLICACH OGŁOSZEŃ RADY SOŁECKIEJ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ WSI - Sołtys przypomniał jednocześnie, gdzie w Niepruszewie znajdują się tablice ogłoszeń. Jest ich 6: 3 na ul. Starowiejskiej (przy budynku Domu Kultury, przy wejściu głównym do kościoła, przy byłej placówce Poczty Polskiej), 1 na ul. Poznańskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Jarzębinową), 1 na ul. Akacjowej (na przeciw sklepu spożywczego pp. Kałek) oraz 1 na ul. Leśnej (przy skrzynkach pocztowych)

 

3.       DALSZE DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ I ZINTENSYFIKOWANIE JEJ EKSPLOATACJI NA RZECZ MIESZKAŃCÓW. (SALA WYKORZYSTANA W ROKU 2009 115 RAZY – 26 wypożyczeń odpłatnych, 89 wypożyczeń nieodpłatnych - spotkań organizacji tj. KGW, KPZERiI, Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia LGD "Źródło", NKS, rolnicy, przedsiębiorcy, Zebrania Wiejskie)

 

4.       DZIAŁANIA DLA MIESZKAŃCÓW:

A)     ORGANIZACJA FESTYNU WIANKI 2009 - Sołtys wskazał na istotną zmianę przy organizacji tego przedsięwzięcia polegającą na przeniesieniu głównej sceny nad Jezioro Niepruszewskie oraz zwiększenie atrakcyjności festynu. Na rok 2010 również planowany jest Festyn WIANKI,  a ponieważ w bieżącym roku jako sołectwo dysponujemy większym budżetem na organizację tego przedsięwzięcia można spodziewać się widowiska zbliżonego do festynu z roku 2009. Istotnym elementem było również wsparcie całej imprezy przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Buku oraz przez sponsorów - firmy ze strefy AG w Niepruszewie, które ofiarowały na ten cel ponad 4 000,00 zł

 

B)      WSPÓŁORGANIZOWANIE:

        - SPOTKANIA NOWOROCZNEGO DLA ORGANIZACJI Z NIEPRUSZEWA

        - ZABAWY KARNAWAŁOWEJ

        - DNIA KOBIET

        - RAJDU TURYSTYCZNEGO "PIECZONA PYRA"

        - ANDRZEJEK

        - WYCIECZEK KRAJOZNAWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW WSI (WIOSNA: ZIELONA GÓRA - DRZONKÓW - DRZONÓW; JESIEŃ: ZIEMIA LESZCZYŃSKA; LUBIN - GOSTYŃ - SOPLICOWO - RYDZYNA - LESZNO)

 

C)      ZAKUP KOMPUTERA MULTIMEDIALNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I DOSTĘPEM DO INTERNETU DLA BIBLIOTEKI W NIEPRUSZEWIE - Sołtys wspomniał, że trwają starania o udostępnienie sygnału internetowego do sali wiejskiej i wykorzystanie dwóch komputerów ofiarowanych sołectwu przez sponsorów (patrz: TUTAJ) dla członków organizacji z Niepruszewa. Nadmienił również, że ze sprzętu obecnego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy mieszkańcy Niepruszewa w godzinach otwarcia placówki)

 

D)       ZAKUP KOSY SPALINOWEJ DO KOSZENIA TRAWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE WSI Z uwagi na ograniczone możliwości ze strony Urzędu Miasta i Gminy  Buk w koszeniu trawników znajdujących się przede wszystkim wzdłuż ul. Starowiejskiej, konieczne stało się przejęcie tych obowiązków przez sołectwo. Do wykonania tego obowiązku niezbędny jest sprzęt, stąd zakup kosy oraz zlecanie tej pracy.

 

E)        WSPARCIE FINANSOWE REMONTU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W NIEPRUSZEWIE - na konto parafii została przelana kwota 2 000,00 zł

 

5.       INTERWENCJE W KWESTIACH:

A)     MONTAŻ MASZTU DO FOTORADARU (ZREALIZOWANE) - przy okazji Sołtys poinformował mieszkańców o fakcie, iż Komenda Wojewódzka Policji nie jest zainteresowana eksploatacją tego obiektu. Gmina zamierzała podarować go bowiem nieodpłatnie Policji. W takiej sytuacji może się okazać, iż samo urządzenie będzie w Niepruszewie niezwykle rzadko.

 

6.       WYDATKI:

ŁĄCZNA KWOTA PONIESIONYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU MIASTA I GMINY:

8 400,41 zł W TYM:

4 125,54 - imprezy kulturalne (Festyn WIANKI, Dzień Kobiet, inne)

2 306,17 - doposażenie sali wiejskiej (chłodziarka, czajniki, podajniki do mat. eksploatacyjnych w sanitariatach)

1 968,70 - pozostałe wydatki (środki czystości, wywóz śmieci, inne)

 

    Sołtys przypomniał w tej części, iż w bieżącym roku Niepruszewo uzyskało dostęp do środków w ramach Funduszu Sołeckiego, co spowodowało, iż jako sołectwo mamy dużo więcej środków do wykorzystania z budżetu Miasta i Gminy Buk. Na rok 2010 jest to kwota 21 420,00 zł. Musi ona jednak zostać zrealizowana wg planu, który został zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie w dniu 8 września 2009r. (patrz: TUTAJ >>>)   

 

            Do przedstawionego sprawozdania nie było żadnych pytań ani wątpliwości ze strony zgromadzonych mieszkańców.

    Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Buk, który zrelacjonował działania samorządu, bezpośrednio lub pośrednio dotyczące wsi Niepruszewo. Burmistrz z nieukrywaną satysfakcją poinformował mieszkańców, iż udało się uzyskać dofinansowanie, które pozwala wreszcie na uruchomienie budowy kanalizacji sanitarnej dla całej, starej części wsi (ul. Starowiejska, Kwiatowa, Szkolna, Krótka, Poznańska, Akacjowa, Jarzębinowa, Lipowa, Jaśminowa, Słoneczna i przyległe, Wiśniowa). Przetarg na wykonanie prac został już rozpisany. Do dnia 4 marca był termin składania ofert, czekamy na rozstrzygnięcie i wybór wykonawcy. Burmistrz opisał pokrótce przebieg i zakres prac, poinformował o konieczności wybudowania dwóch przepompowni ścieków oraz poinformował o przebiegu kolektora sanitarnego. Ułożenie instalacji będzie następowało najpierw wzdłuż drogi do Ciesiel (od oczyszczalni ścieków do ul. Starowiejskiej), następnie pod ul. Starowiejską do wysokości zjazdu w ul. Kwiatową,  a następnie pod trawnikiem na ul. Starowiejskiej do ul. Poznańskiej i przeciskiem pod tą ulicą na teren osiedla. Równocześnie drugi odcinek będzie prowadził ul. Kwiatową nad jezioro. Tam będzie zlokalizowana jedna przepompownia, druga będzie na ul. Kwiatowej w pobliżu kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej. Całość prac powinna zostać zakończona do końca lipca 2011r. Po zakończeniu tej inwestycji Burmistrz przystąpi do zlecenia opracowania dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych: ul. Kwiatowej i ulic na osiedlu mieszkaniowym.

    Odbył się również przetarg dotyczący budowy boisk w ramach programu ORLIK 2012, które będą zlokalizowane obok istniejącej obecnie płyty boiska sportowego. Wpłynęły aż 24 oferty, a rozpiętość cenowa ofert wynosi od blisko 775 tys. zł do kwoty 1 216 tys. zł. Czekamy w tej chwili na rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy, który będzie miał 90 dni na wybudowanie kompleksu licząc od 10 czerwca 2010r.

    Burmistrz wspomniał również o otrzymaniu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu Budowa Centrum Wsi Niepruszewo, który zakłada kompleksowy remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w jego tylnej części oraz wygospodarowanie tam pomieszczeń dla wszystkich organizacji działających we wsi.

 

    Kolejnym elementem związanym z inwestycjami na terenie Niepruszewa będzie budowa szaletów nad Jeziorem Niepruszewskim. W tym przypadku gmina zamierza ubiegać sie o środki z konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie LGD "ŹRODŁO", które uruchomiło pierwszy nabór wniosków o uzyskanie dofinansowania. (więcej patrz: TUTAJ >>>, ).

    Podczas swojego wystąpienia Burmistrz poruszył również temat zakończenia rozmów z firmą INEA, która ma zainwestować w gminie w infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do sieci INTERNET. Rozmowy o pozyskanie takiej firmy trwały od ubiegłego roku. Ostatecznie do realizacji przedsięwzięcia została wytypowana ta firma, która całość inwestycji sfinansuje z własnych środków. Jak wszystko przebiegać będzie zgodnie z planem, pod koniec 2010r. w Niepruszewie będziemy mieli dostęp do naprawdę szybkiego łącza, a biorąc pod uwagę szeroki zakres usług firmy INEA może się okazać, że zyskamy nie tylko dostęp do szybszego internetu.

    Ostatnim z punktów było poddanie pod głosowanie zgromadzonych mieszkańców uchwały dającej Burmistrzowi możliwość wystąpienia w imieniu mieszkańców do Poczty Polskiej o ujednolicenie numeru kodu pocztowego w gminie. Jak się bowiem okazało oficjalnie funkcjonuje inny kod dla Niepruszewa i Otusza, a inny dla pozostałej części gminy. Mieszkańcy naszej miejscowości powinni posługiwać się kodem 64-074, a nie 64-320. Ponieważ jednak do tej pory we wszystkich dokumentach mamy zapisany kod 64-320, taki też kod zostanie oficjalnie przydzielony dla Niepruszewa.

 

    Następnym punktem Zebrania były pytania ze strony mieszkańców. I tak pojawiły się m.in. następujące kwestie:

- odśnieżanie dróg gminnych i zastrzeżenia do pracy dyspozytora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku w kwestii przyjmowania zgłoszeń - Burmistrz zadeklarował, że przeanalizuje sytuację. Jednocześnie dodał, że zima w tym roku mocno dała się we znaki służbom odpowiedzialnym za odśnieżanie i dlatego niektóre działania nie były przeprowadzone tak jak powinny. Czyniono wszystko, aby zapewnić przede wszystkim przejezdność dróg, a ponieważ firma, która wygrała przetarg na utrzymanie dróg powiatowych nie wywiązała się ze swojego obowiązku należycie, służby gminne musiały interweniować także na tych drogach.

- utwardzenie dróg dojazdowych do posiadłości zlokalizowanych przy drodze do Ciesiel - Burmistrz zapowiedział, że będzie dalsze utwardzanie tych dróg takimi samymi płytami, jakie już w części zostały położone nastąpi w okresie wakacyjnym bieżącego roku.

- kanalizacja deszczowa ul. Starowiejskiej - konieczność udrożnienia - wszelkie działania związane z ul. Starowiejską, w tym prawdopodobnie kompleksowy jej remont nastąpi po położeniu kanalizacji sanitarnej

- utwardzenie dróg lokalnych - Burmistrz przypomniał, że te działania będą podjęte po skończonych pracach związanych z kanalizacją sanitarną. Odrębnym tematem była ul. Leśna od ul. Jarzębinowej do drogi powiatowej w kierunku Brzozy. Z uwagi na jej położenie poniżej poziomu pola jest ona bardzo często zalewana i nieprzejezdna. Burmistrz zadeklarował wizytę na miejscu i przyjrzenie się tej sytuacji.

- co z wykupionym terenem parkingu nad jeziorem - istotnie część parkingu została sprzedana prywatnemu inwestorowi w celu budowy hotelu. Parking dla samochodów będzie przesunięty na teren dawnego pola namiotowego po stronie gdzie znajdowały się szalety

- jaki zakres działań związanych z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej poszczególnych posesji będzie spoczywał na właścicielu - prace należące do firmy wyłonionej w przetargu, będą prowadziły do studzienki zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. Do właściciela będzie należało podłączenie się do tej studzienki z pominięciem szamba. Na nim również będzie ciążył koszt takiego przyłączenia. Nie będzie jednak konieczności uzyskiwania jakiegokolwiek pozwolenia na wykonanie takiego przyłącza. Będzie istniała jedynie konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji takiej instalacji.

- przycinka drzew przy ul. Starowiejskiej -  Sołtys zadeklarował interwencję w tej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy 

Na zakończenie Zebrania przypomniano jeszcze o zbiórce zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, która będzie miała miejsce 20 marca (sobota) oraz poinformowano mieszkańców, że pierwsza rata podatku od nieruchomości zbierana będzie w sobotę 13 marca w godz. 10.00 - 14.00 na sali wiejskiej.