^ Back to Top

2009

ZEBRANIE WIEJSKIE

Dnia 3 marca 2009r. o godz. 19.00 w sali Domu Kultury w Niepruszewie, odbyło się Zebranie Wiejskie w całości poświęcone podsumowaniu działań Rady Sołeckiej i Sołtysa w roku 2008 oraz przedstawieniu działań planowanych do zorganizowania w roku 2009. W Zebraniu udział wzięło ok. 100 osób, co stanowi ok. 10% ogółu wszystkich dorosłych mieszkańców Niepruszewa. Uczestniczyli w nim również Burmistrz Miasta i Gminy Buk oraz policjanci z Komisariatu Policji w Buku.

           Zebranie rozpoczął Sołtys wsi przedstawiając sprawozdanie z funkcjonowania Rady Sołeckiej w roku 2008. Wśród wymienionych działań znalazły się m.in.

 

1.        ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ – 1 x W MIESIĄCU - Sołtys informował mieszkańców, iż w spotkaniach tych nie uczestniczą przedstawiciele wsi, a celem tych spotkań jest m.in. zgłaszanie bieżących spraw i problemów. Zachęcił jednocześnie do przybywania na te spotkania. (PLAN SPOTKAŃ RADY SOŁECKIEJ NA ROK 2009)

2.       STRONA INTERNETOWA ZDOBYWA CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚĆ TAKŻE POZA GRANICAMI POLSKI. JEST RÓWNIEŻ ŹRÓDŁEM CIEKAWYCH POMYSŁÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW

3.       WSPÓŁPRACA PRZY ZAKŁADANIU STOWARZYSZENIA „LEADER”. WŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA JEST 3 PRZEDSTAWICIELI NASZEGO SOŁECTWA, W TYM PREZES.

4.       DALSZE DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ I ZINTENSYFIKOWANIE JEJ EKSPLOATACJI NA RZECZ MIESZKAŃCÓW. (SALA WYKORZYSTANA W ROKU 2008 120 RAZY – ŁĄCZNIE PRZEZ 170 DNI)

5.       WSPIERANIE INICJATYW KULTURALNYCH NA TERENIE WSI:

A)     ORGANIZACJA FESTYNU WIANKI 2008 - Sołtys zapowiedział organizację festynu także w roku 2009 i zaapelował o włączenie się w przygotowania do tej imprezy szerszego kręgu mieszkańców

B)      ORGANIZACJA SPOTKANIA NOWOROCZNEGO Z ORGANIZACJAMI Z TERENU NIEPRUSZEWA

 

C)      WSPÓŁORGANIZOWANIE 80 – LECIA OSP NIEPRUSZEWO

D)     WSPARCIE FINANSOWE DLA ORGANIZACJI RAJDU „PIECZONA PYRA”

E)      WSPIERANIE INICJATYW KGE I KPZERiI

F)      WSPÓŁPRACA Z LOKALNĄ PRASĄ

 

6.       DIALOG Z MŁODZIEŻĄ – została utworzona sekcja ćwiczenia sztuk walki KRAV MAGA. Przy współpracy Dyrektora Szkoły była możliwość organizacji zajęć w soboty. Na ćwiczeniach pojawiło się jednak zbyt mało osób chętnych, aby można było kontynuować zajęcia.

 

7.       INTERWENCJE W KWESTIACH:

A)     OŚWIETLENIE – UL. LEŚNA (ZREALIZOWANE)

8.       INNE:

A)     ODNOWIENIE ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY (DZIEŁO CZŁONKÓW KPZERiI)

B)      ODREMONTOWANIE I KONSERWACJA PLACU ZABAW NA UL. JARZĘBINOWEJ

9.       WYDATKI:

ŁĄCZNA KWOTA PONIESIONYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU MIASTA I GMINY:

10 941,80 zł W TYM:

- 3 852,07 zł – FESTYN

- 3 970,00 zł – NAGŁOŚNIENIE SALI WIEJSKIEJ

- 2 000,00 zł – DOFINANSOWANIE OSP (SZTANDAR)

- 499,54 zł – WYWÓZ ŚMIECI

- 620,16 zł – POZOSTAŁE WYDATKI

PRZYCHODY Z WYNAJMU SALI WIEJSKIEJ: 4 000,00 ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI: 3 970,00 ZŁ

 

Na zakończenie Sołtys przedstawił najważniejsze punkty sygnalizowane przez mieszkańców w ankiecie dostępnej na stronie internetowej wsi. Były to:

 

1.     Infrastruktura drogowa

2.     Ograniczenie prędkości i częste kontrole na ul. Poznańskiej

3.     Zagospodarowanie terenu wokół jeziora

4.     Pałac i park

5.     Telefonia komórkowa (nowe nadajniki)

6.     Czystość i porządek

7.     Boisko, Orlik, szatnie dla sportowców

8.     Kanalizacja

 

          

 

            Do przedstawionego sprawozdania nie było żadnych pytań ani wątpliwości ze strony zgromadzonych mieszkańców.

 

    Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Buk, który zrelacjonował działania samorządu, bezpośrednio lub pośrednio dotyczące wsi Niepruszewo. Wśród kwestii poruszanych w podsumowaniu znalazły się m.in.:

- zakończona największa inwestycja w gminie z ostatnich lat, czyli oczyszczalnia ścieków, została w 2008r. oddana do eksploatacji

- zrealizowano budowę oświetlenia na ul. Leśnej

 

- utworzono Lokalną Grupę Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (więcej na stronie www.buk.gmina.pl w zakładce LEADER) , która zrzesza przedstawicieli społeczności gmin: Buk, Dopiewo i Stęszew. Burmistrz wspomniał, że prezesem zarządu stowarzyszenia został p. Waldemar Przybyszewski, członek Rady Sołeckiej z Niepruszewa, któremu jednocześnie podziękował za podjęcie się tego zadania. Zapowiedział również, że pod koniec marca zostanie zorganizowane walne zebranie wszystkich członków stowarzyszenia, o którym zostaną powiadomieni wszyscy mieszkańcy, tak aby chętni mogli przybyć i zapoznać się z kwestiami, którymi grupa chce się zająć

    Burmistrz mówił również o zmianach w Planie Odnowy Miejscowości (POM), który Zebranie Wiejskie uchwaliło w roku 2007. Przedstawił zakres tych zmian, dotyczący wieloletniego planu inwestycyjnego dotyczącego wsi Niepruszewo. Oprócz budowy centrum wsi (odremontowanie istniejącego budynku Domu Kultury) w planie tym znalazły się m.in. budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012 (więcej) oraz kanalizacja miejscowości. Zmianie uległ również podział środków z dofinansowania, które w tej chwil w całości będą przeznaczone na remont budynku Domu Kultury. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 1 mln PLN, z czego połowę możemy pozyskać ze środków pochodzących z UE. Podczas zebranie przegłosowano również przedmiotowe zmiany w Planie kierując dalej POM do głosowania na sesji Rady Miasta i Gminy Buk. Burmistrz zapowiedział, że dokumenty niezbędne do pozyskania dofinansowania na ten program zostaną złożone w stosownej instytucji do dnia 1 kwietnia 2009r.

    Podczas mówienia o planach inwestycyjnych na rok 2009 nie mogło zabraknąć kwestii kanalizacji sanitarnej, której budowa ma się rozpocząć w br. Do wybudowania jest blisko 10 km sieci za łączną kwotę ok. 8 mln PLN. Z powodu tak wysokiego kosztu tej inwestycji nie da się jej przeprowadzić w jednym roku. Burmistrz zapowiedział, że w pierwszym etapie kanalizacja obejmie przede wszystkim bloki na ul. Kwiatowej, które są największym skupiskiem ludności w Niepruszewie, a co za tym idzie wytwarzanych jest tam najwięcej ścieków. W pierwszym etapie na prace w budżecie MiG Buk zapisano na ten rok 2,5 mln PLN. Co najmniej drugie tyle gmina zamierza pozyskać z funduszy pomocowych z UE. Z kanalizacją związane są również kwestie dróg nieutwardzonych, zwłaszcza na nowym osiedlu, które będą utwardzone dopiero po zakończeniu prac kanalizacyjnych.

    Wśród planów na rok 2009 znalazło się również oświetlenie ulicy Poznańskiej, zarówno na odcinku do ul. Leśnej jak i w stronę Kalw.

    Burmistrz przekazał również informacje o planowanych dużych inwestycjach na terenie AG, gdzie mają rozpocząć się budowy: fabryki farb i lakierów - firmy HEMPEL oraz cynkowni - ZINKPOWER.

    Po wystąpieniach Sołtysa oraz Burmistrza przyszła kolej na zadawanie pytań, zgłaszanie uwag i zastrzeżeń. Wśród problemów zgłaszanych Burmistrzowi pojawiły się m.in.:

- ścieżka rowerowa nad jeziorem - będzie rozpatrywana w ramach programu LEADER

- biwakowanie i co z tym związane śmiecenie na terenie wokół jeziora

- błoto na nieutwardzonych drogach

- brak oświetlenia chodnika do Kalw

- psy biegające po wsi bez opieki, z tą kwestią związane było również pytanie dotyczące podatku od psa i skuteczności jego egzekwowania - brak możliwości skutecznego egzekwowania tego podatku

- plany dotyczące stacji benzynowej na nowym osiedlu (za fabryką SAPMONT) - Burmistrz zdecydowanie zdementował tę kwestię, zapewniając że w tym miejscu na pewno nie będzie stacji benzynowej. Ta planowana jest przy węźle autostradowym

- lampy na terenie wsi świecące się w ciągu dnia - Burmistrz odpowiadał, że musiało się to wiązać z naprawami i konserwacją

- ceny wywozu ścieków, które zdaniem mieszkańców powinny spaść po wybudowaniu oczyszczalni  - ceny wywozu nie uległy zmianie, ponieważ koszty eksploatacji urządzeń nie uległy zmianie, a nieczystości z Niepruszewa ze względu na ich skład chemiczny nie zawsze trafiają do oczyszczalni w Niepruszewie. Zdarzają się sytuacje, że ścieki z Niepruszewa trafiają na oczyszczalnię w Buku i odwrotnie

 

    Na uwagę zasługuje również fakt, że wśród głosów mieszkańców pojawiło się bardzo dużo ciepłych słów pod adresem Burmistrza. Chwalono m.in. za:

- spełnienie obietnicy, że oczyszczalnia nie będzie uciążliwa dla mieszkańców

- zagospodarowanie terenu nad jeziorem przez utworzenie Parku Leśnego

- gazyfikację gminy

- wybudowanie sali gimnastycznej

- wsparcie dzieła odnowy kościoła w Niepruszewie

- działalność ZGK, w tym uporządkowanie gospodarki odpadami

 

    Podczas Zebrania nie zabrakło również głosów dotyczących pałacu i parku w Niepruszewie. Burmistrz poinformował, że sprawa została skierowana do prokuratury przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Poruszono również kwestię podatków i możliwości przejęcia obiektu za ich niepłacenie. Odpowiadając na te kwestie poinformował, że teren pałacu i parku oraz przylegającego gospodarstwa są potraktowane jako teren rolny, za który podatek jest minimalny, dodatkowo obniżony jeszcze o 50% z uwagi na zabytek.

    Obecność przedstawicieli policji wykorzystali mieszkańcy do zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo, zwłaszcza w soboty i niedziele. Sygnalizowano brak policji w tych dniach. Odpowiadając na te zarzuty Dzielnicowy, p. Szymon Werner, informował o problemach kadrowych i budżetowych policji, które uniemożliwiają w pełni sprawne funkcjonowanie komisariatu w Buku.

    Również z kwestią bezpieczeństwa wiąże się zapowiedź Pana Burmistrza o instalacji na ul. Poznańskiej masztu do fotoradaru. Ma on się pojawić w II kwartale br. Burmistrz wspomniał również kwestię budowy obwodnicy Niepruszewa, która na pewno nie zostanie zrealizowana do końca 2013r. (brak tego projektu w planie inwestycyjnym WZDW - zarządcy drogi 307).