^ Back to Top

2008

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

            Dnia 21 lutego 2008r. o godz. 18.30 w sali Domu Kultury w Niepruszewie, odbyło się Zebranie Wiejskie w całości poświęcone podsumowaniu działań Rady Sołeckiej i Sołtysa w roku 2007 oraz przedstawieniu działań planowanych do zorganizowania w roku 2008. W Zebraniu udział wzięło ok. 100 osób, co stanowi ok. 10% ogółu wszystkich dorosłych mieszkańców Niepruszewa. Na Zebranie zaproszeni zostali również Burmistrz Miasta i Gminy Buk, Komendant Komisariatu Policji w Buku, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej z Buku oraz Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Niepruszewa. Wszyscy zaproszeni goście przybyli na spotkanie.

 

           Zebranie rozpoczął Sołtys wsi przedstawiając sprawozdanie z funkcjonowania Rady Sołeckiej w roku 2007. Wśród wymienionych działań znalazły się m.in.

 

 • ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ – 1 x W MIESIĄCU

 • ZEBRANIA WIEJSKIE – 1 x NA KWARTAŁ

 • URUCHOMIENIE STRONY INTERNETOWEJ NIEPRUSZEWA PROMUJĄCEJ WIEŚ W INTERNECIE I BĘDĄCEJ ŹRÓDŁEM AKTUALNYCH INFORMACJI O WSI DLA MIESZKAŃCÓW, RÓWNIEŻ MIESZKAJĄCYCH ZA GRANICAMI KRAJU; TABLICE INFORMACYJNE

 • WSPÓŁPRACA PRZY OPRACOWANIU ORAZ ZATWIERDZENIU PRZEZ ZEBRANIE WIEJSKIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIEPRUSZEWO W LATACH 2007 – 2013

 • DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ I ZINTENSYFIKOWANIE JEJ EKSPLOATACJI NA RZECZ MIESZKAŃCÓW.

 • WSPÓŁORGANIZOWANIE FESTYNU WIANKI 2007

 • WSPIERANIE INICJATYW KULTURALNYCH NA TERENIE WSI:

 • WSPARCIE DLA POWOŁANEGO KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I IWALIDÓW (POWSTAŁO Z INICJATYWY CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ – P. ARKADIUSZA SZYMAŃSKIEGO)

 • WSPÓŁORGANIZOWANIE 35 LECIA POWSTANIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W NIEPRUSZEWIE

 • WSPARCIE NA RZECZ OSP NIEPRUSZEWO

 • ORGANIZACJA TRANSPORTU NA DOŻYNKI GMINNE W DAKOWACH SUCHYCH

 • DIALOG Z MŁODZIEŻĄ

 • ZORGANIZOWANIE SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ

 • WSPARCIE DLA INICJATYWY UTWORZENIA SEKCJI SYSTEMU WALKI

 • INTERWENCJE W KWESTIACH:

 • PRZESUNIĘCIE ZNAKÓW INFORMUJĄCYCH O MIEJSCOWOŚCI NIEPRUSZEWO

 • ZBUDOWANIA CHODNIKA NA ULICY LEŚNEJ

 • WŁĄCZENIA DO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY BUK W ROKU 2008 OŚWIETLENIA NA ULICY LEŚNEJ

 • WYKORZYSTYWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ W WEEKENDY

 • MONITOROWANIE AKTUALNYCH INWESTYCJI (BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, WAŁOWANIE DRÓG)

 • WYDATKI:

 • ŁĄCZNA KWOTA PONIESIONYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU MIASTA I GMINY:

 • 9 423,73 zł W TYM:

 • 4520,50 zł – DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ

 • 3778,49 zł – IMPREZY KULTURALNE

 • 1124,74 – POZOSTAŁE WYDATKI

 • PRZYCHODY Z WYNAJMU SALI WIEJSKIEJ: 3 210,00 ZŁ

 • WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI: 3049,00Z ZŁ

 

            Do przedstawionego sprawozdania nie było żadnych pytań ani wątpliwości ze strony zgromadzonych mieszkańców.

 

 

 

            Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Buk, który zrelacjonował działania samorządu, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczyły wsi Niepruszewo. Najistotniejszym punktem była budowa oczyszczalni ścieków, która przebiega bez żadnych zakłóceń i ma się zakończyć już w pierwszej połowie bieżącego roku. Rozruch jest planowany na koniec 2008r. Oczyszczalnia docelowo będzie oczyszczać 300m3 ścieków na dobę. Ściśle związany z zagadnieniem oczyszczalni ścieków jest temat kanalizacji sanitarnej, która ma być wybudowana. Burmistrz zapewnił, że projekt techniczny tego przedsięwzięcia jest w trakcie opracowywania. W pierwszym etapie prac ma być skanalizowana południowa część Niepruszewa (ul. Starowiejska, ul. Kwiatowa, ul. Szkolna, ul. Krótka oraz ul. Słoneczna). W dalszej kolejności konieczne będzie przejście pod drogą 307 (ul. Poznańska) na tereny "Nowego Osiedla" i dalej do Kalw. Z uwagi na ukształtowanie terenu konieczne będzie wybudowanie kilku przepompowni. Jeszcze nie wiadomo gdzie będą zlokalizowane. Koszt budowy I etapu kanalizacji szacowany jest na 8 mln PLN. Kolejnym, poruszanym przez Burmistrza był temat ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem (obecnie WIMA), który w kwietniu b.r. przejdzie w administrowanie Miasta i Gminy, a konkretnie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ma to służyć lepszemu zagospodarowaniu tego terenu. Jednocześnie poinformował mieszkańców, iż na fragmencie terenu, który obecnie jest wykorzystywany jako parking jest planowana budowa hotelu. Trwają poszukiwania inwestora. Kolejnym zagadnieniem była planowana budowa oświetlania na ul. Poznańskiej do Kalw z podkreśleniem, że będzie to oświetlenie niskie, czyli tzw. parkowe. Powrócił również temat Parku Leśnego, czyli terenu nad jeziorem naprzeciw zakładu Niwapol. Ma tam powstać teren rekreacji i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców. Burmistrz wspomniał również o Planie Odnowy Miejscowości Niepruszewo, który został zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy Buk i jest przygotowany do złożenia. W budżecie na 2008r. są również zawarte środki finansowe na wsparcie tej inicjatywy w wysokości 250 tys. PLN. Poruszona została również kwestia stowarzyszenia, w skład którego wchodzą przedstawiciele trzech gmin: Buku, Dopiewa oraz Stęszewa którego celem będzie działanie na rzecz rozwoju terenów Jeziora Niepruszewskiego i Tomickiego oraz rzeki Samicy. Zebranie założycielskie tego stowarzyszenia miało miejsce 15 lutego w sali Domu Kultury w naszej miejscowości. W chwili obecnej trwa rejestrowanie stowarzyszenia w sądzie. Przedstawicielami naszej miejscowości w tym stowarzyszeniu są m.in. Daniela Kalemba, Krystyna Gajdzińska, Zbigniew Drąg, Daniel Kańduła oraz Waldemar Przybyszewski. Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez Burmistrza był temat wywozu nieczystości stałych od mieszkańców gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk, wszystkie samodzielne gospodarstwa domowe mają obowiązek wywozu co najmniej 25 l śmieci licząc na każdego mieszkańca. Temat ten spotkał się z licznymi wątpliwościami ze strony obecnych mieszkańców, którzy twierdzili m.in., że niejednokrotnie nie uda się uzbierać takiej ilości odpadów. Burmistrz ripostował, że 25l, to mała reklamówka, a wprowadzenie takiego obowiązku ma ukrócić proceder wywozu odpadów do lasów i okolicznych rowów.

 

            Po wystąpieniu Burmistrza rozpoczęła się seria zadawanych pytań. Pojawiały się następujące problemy:

 

- nawiezienie tłucznia na ul. Jarzębinowej - mieszane uczucia mieszkańców okolicznych domów (niektórzy są zadowoleni, inni wręcz przeciwnie - oburzeni)

 

- funkcjonowanie przedszkola w Niepruszewie - rodzice są zbulwersowani warunkami panującymi m.in. w szatni, czy sanitariatach oraz faktem że do przedszkola może bez trudu dostać się każdy. Przedstawicielka rodziców zaprosiła Pana Burmistrza do odwiedzenia tej placówki i przyjrzenia się bliżej wszystkim zarzutom. Padła deklaracja ze strony Burmistrza, że tak uczyni.

 

- kwestia pieniędzy, które niektórzy mieszkańcy "Nowego Osiedla" wpłacili na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej. Pan Burmistrz odpowiedział, że te fundusze nie miały nic wspólnego z planowaną inwestycją, a za te pieniądze została zbudowana kanalizacja burzowa

 

-  p. Arkadiusz Szymański zapytał obecnego na sali Komendanta Komisariatu Policji o braki w funkcjonowaniu Policji na terenie wsi. Głównym zarzutem był brak kontroli drogowych, które temperowałyby kierowców przed niebezpieczną jazdą (zwłaszcza jeżeli chodzi o prędkość). Komendant odpowiedział, że jego zdaniem patroli jest wystarczająco, a dodatkowo często odwiedzają nas policjanci z Poznania, którzy ustawiają się wzdłuż drogi 307 z radarem.

 

            Pojawiły się również pytania dotyczące wątpliwości związanych z nowymi zasadami wywozu śmieci.

 

 

 

            Na zakończenie Pan Burmistrz  jak również Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego zwrócili się z prośbą o zgłoszenie się do nich osób, które znają jakiekolwiek fakty historyczne lub miejsca w naszej gminie związane z Powstaniem Wielkopolskim.      

 

            Na zakończenie Sołtys wsi podziękował wszystkim za przybycie oraz zaprosił na kolejne zebranie, które będzie miało miejsce już w maju.