^ Back to Top

2008

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

    Dnia 15.10.2008r. o godz. 19.00 w Sali Wiejskiej Domu Kultury w Niepruszewie odbyło się Zebranie Wiejskie, które w całości zostało poświęcone planom finansowym sołectwa na rok 2009. Na spotkaniu zebrało się około 30 mieszkańców wsi, członkowie Rady Sołeckiej (5 członków) oraz sołtys.

 

    Zebranie rozpoczął sołtys podsumowując dotychczasowe inwestycje i przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane bądź będą zrealizowane do końca bieżącego roku. Były to:

 

- budowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie (oficjalne otwarcie miało miejsce 14.10.2008r.)

 

- budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej

 

- budowa oświetlenia na ul. Leśnej

 

- utworzenie parku leśnego

 

    Dalsza część spotkania poświęcona była stworzeniu planów inwestycyjnych na rok 2009. Wśród wniosków złożonych przez mieszkańców znalazło się:

 

- postawienie 1 lampy przy wejściu na boisko sportowe

 

- ustawienie 1 lampy na końcu ul. Starowiejskiej (przy byłym PGR)

 

- fotoradar na ul. Poznańskiej

 

- odnowienie terenu przed dzwonnicą (Powstała kwestia związana z zarządem tym terenem. Konieczne jest ustalenie kompetencji gminy w tym zakresie)

 

    Na zakończenie Zebrania wywiązała się dyskusja z wolnymi głosami mieszkańców, w których apelowano m.in. o:

 

- zapewnienie stałej czystości wokół pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów

 

- zwrócenie uwagi na fakt, że jeden samochód zabiera zarówno odpady plastikowe jak i papier, czy szkło (brak segregacji na samochodzie)

 

- zorganizowanie osoby dbającej na stałe o czystość przystanków autobusowych i innych obiektów użyteczności publicznej,

 

Pojawiła się również kwestia związana z wywozem nieczystości płynnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Niepruszewo, gdzie zwrócono uwagę na fakt swego rodzaju monopolu ZGK w Buku na wywóz tychże nieczystości oraz na wysokie ceny tego wywozu związane z brakiem konkurencji w tym zakresie. Poddano również uwadze fakt, iż powstanie nowej oczyszczalni ścieków w żaden sposób nie obniży stawki wywozu tychże nieczystości. Temat ten pozostawiono do rozpatrzenia podczas walnego zebrania członków Spółdzielni Mieszkaniowej, na którą warto zaprosić Burmistrza i Kierownika ZGK w Buku.